Văn bản chỉ đạo điều hành 01 Tháng Ba 2015 2:25:00 CH

Chỉ thị tập trung thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nưóc năm 2015

(Website Quận 2)-Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, có nhiều sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước và Thành phố, năm tiến hành Đại hội đảng các cấp, năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015); triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách năm 2015; để tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triến kinh tế xã hội và thu chi ngân sách năm 2015, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường:
1. Triển khai, quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2015; Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 01/CT-ƯBND ngày 05/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2015; Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 của quận 2; cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2015; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Kế hoạch đã đề ra.
2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 531/QĐ- UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Ủy ban nhân dân 11 phường khẩn trương chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm để tổ chức thực hiện và làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung của kế hoạch phải đầy đủ, đúng hướng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện rõ ràng, cụ thể; phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, viên chức; xác định chi tiết phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; đồng thời lưu ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có biện pháp thống kê, đánh giá chất lượng công tác tham mưu của từng cơ quan, đơn vị để chấn chỉnh kịp thời. Hàng tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục các mặt còn tồn đọng, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và 06 Chương trình đột phá của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đã đề ra.
4. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay từ những tháng đầu năm 2015, phấn đấu vượt ít nhất 5% chỉ tiêu pháp lệnh được giao; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách đạt 85% trở lên trên tổng vốn kế hoạch được giao trong năm. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ban hành kèm theo Quyết định số 7173/QĐ-UBND-VP ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân quận; tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, bao gồm cả nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách.
Tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, triệt đế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân 11 phường phải sắp xếp, phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên; thực hiện chi trong phạm vi dự toán được giao và nguồn thu được hưởng theo phân cấp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định, hạn chế tối đa việc đề xuất bổ sung ngoài dự toán. Thực hiện nghiêm chế độ công khai tài chính ngân sách nhà nước, công khai dự toán, quyết toán ngân sách các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách; công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước... để tăng cường quyền giám sát của các đoàn thể xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát hiện và ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.
5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Cát Lái, cụm công nghiệp quận và Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2014-2015; Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 19 (khóa IV) về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn đến năm 2016. Tăng cường phối hơp giữa các đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân các phường trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường; theo dõi biến động giá cả các nhóm hàng hóa thiết yếu và dự báo biến động giá cả trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng...
6. Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các chương trình, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, các công trình phòng chống lụt bão, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng 03 công trình, khởi công mới 06 công trình, lập thủ tục đầu tư, chuẩn bị thực hiện 15 công trình; phấn đấu đầu tư, nâng cấp 09 tuyến đường đất đá. Chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố để thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố và của quận. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách đồng thời với việc đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tập trung thu huy động nghĩa vụ tài chính từ các dự án đầu tư trên địa bàn đã được thành phố chấp thuận về chủ trương.
7. Tăng cường chỉ đạo về quản lý đất đai, làm việc với các chủ dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở; chấn chỉnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Đảm bảo trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, không để phát sinh thêm các điểm bán hàng rong, tụ tập lấn chiếm lòng lề đường, nhất là trên 12 tuyến đường trọng điểm của quận. Đảm bảo các vụ xây dựng không phép, sai phép phải được phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật. Phối hợp các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn; tiếp nhận các chung cư và bố trí người dân về ở.
8. Thực hiện thường xuyên, kịp thời công tác đảm bảo an sinh xã hội; có giải pháp, phương thức tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá phong phú, đa dạng hơn; đấy mạnh phong trào Vì người nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo thu nhập dưới 16.000.000 đồng/người/năm. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, các đối tượng xã hội, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các cấp học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện chặt chẽ, khoa học đối với công tác phân luồng học sinh và dự báo tình hình học sinh đầu cấp; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa - thể dục thể thao; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân; tập trung giáo dục ý thức vệ sinh trong cộng đồng, quản lý thuốc chữa bệnh, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động phòng ngừa dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn quận.
9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, giai đoạn 2011-2015. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại; có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm hồ sơ hành chính về nhà, đất trễ hạn; xem sự hài lòng của công dân, tổ chức là một trong những thước đo hiệu quả công tác này. Thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành công vụ; tăng cường trật tự kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện tại quận và phường; tiếp tục chủ động ngăn ngừa, không đế phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác tự kiểm tra và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân.
10. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2015, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có kết quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, theo đó, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm về cướp giật, sử dụng ma túy; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy, nổ, đặc biệt là trong mùa khô và trong các khu dân cư, chợ, khu công nghiệp, các địa bàn phức tạp. Tập trung kéo giảm 5% trở lên tỷ lệ tai nạn giao thông trên cả 3 mặt so với năm 2014, không để phát sinh đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và diễn tập khu vực phòng thủ năm 2015. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
11. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chung sức chung lòng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra. Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX - Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
12. Tổ chức thực hiện:
12.1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân quận theo dõi, đôn đốc chuẩn bị nội dung; sắp xếp, bố trí thời gian để Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thông qua Kế hoạch, chương trình công tác năm 2015 của các phòng, ban, cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân 11 phường; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quận ủy trong công tác đôn đốc, theo dõi việc chuẩn bị các chương trình, đề án, kế hoạch và những nhiệm vụ công tác trọng tâm trình Ban Thường vụ Quận ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ quận đúng thời gian quy định. Lưu ý theo dõi, đôn đốc thủ trưởng cơ quan, đơn vị chuấn bị nội dung, bố trí lịch để xem xét, thông qua các đề án, kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tiến hành đánh giá tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội quận giai đoạn 2011 - 2015 và chuẩn bị chu đáo, khoa học, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội quận giai đoạn 2016 - 2020 phục vụ Đai hội Đảng bộ quận lần thứ V.
12.2. Yêu cầu thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân các phường chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, giám sát công chức, viên chức, người lao động và địa bàn quản lý để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, Ủy ban nhân dân quận tổ chức họp thường kỳ để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
12.3. Định kỳ hàng quý, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trực tiếp làm việc với từng đơn vị (theo lĩnh vực được phân công phụ trách) về kết quả công tác của quý trước và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý sau trước khi thông qua Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.
Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2015, góp phần tích cực cùng thành phố hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015.
 
Nguồn VPUB
 

Số lượt người xem: 2289    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm