Văn bản chỉ đạo điều hành 01 Tháng Ba 2015 2:20:00 CH

Chỉ thị đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(Website Quận 2)-Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt được nhiều kết quả; nhận thức về quyền làm chủ của nhân dân từng bước được nâng cao, phát huy được trí tuệ và công sức của các tầng lớp nhân dân, động viên các nguồn lực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân tham gia, ủng hộ các hoạt động phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn một số hạn chế như công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ chưa đi vào chiều sâu, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú; một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị về Quy chế dân chủ cơ sở chưa được quan tâm, thực hiện đúng mức.
Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế và tiếp tục thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo:
1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quan điểm của Đảng, Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH ngày 20/4/ 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và ý thức chính trị, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ, gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với cải cách thủ tục hành chính nhất là thường xuyên rà soát, loại bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt việc công khai minh bạch về tài chính, chế độ chính sách, công tác cán bộ. Hình thức công khai phong phú, đa dạng và linh hoạt phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị đảm bảo tất cả các thông tin đều đến được với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt các nội dung, hình thức công khai theo đúng quy định tại Quyết định số 05/2014/QĐ- TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và giám sát.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác dân vận của chính quyền và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân quận khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
2. Ủy ban nhân dân các phường:
- Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 06/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tập trung giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, các nội dung chính quyền phải công khai cho dân biết theo quy định như: chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư, các quỹ vận động nhân dân đóng góp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân ở khu phố, tổ dân phố. Hình thức công khai phải phong phú, đa dạng và địa điểm công khai phải thuận tiện cho người dân theo dõi, tránh tình trạng niêm yết công khai các văn bản đã hết hiệu lực, cũ, rách.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
- Rà soát những bất cập, vướng mắc trong các quy định về công khai dân chủ trong lĩnh vực tài chính ở các cơ quan, đơn vị và có văn bản hướng dẫn; hướng dẫn nội dung công khai việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với các  phường; các khoản huy động nhân dân đóng góp.
4. Phòng Nội vụ:
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các phường hướng dẫn các khu phố, tổ dân phố rà soát điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy ước cho phù hợp với thực tế và đúng quy định.
- Theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân quận định kỳ sơ kết, tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 06/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng, hàng năm.
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn nội dung công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, phương án điều chỉnh quy hoạch khu dân cư trên địa bàn các phường, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến các dự án, công trình trên địa bàn các phường.
Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết.
 
Nguồn VPUB

Số lượt người xem: 4638    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm