Văn bản chỉ đạo điều hành 12 Tháng Hai 2015 2:15:00 CH

Chỉ thị tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên

(Website Quận 2)-Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác thanh niên ở cơ sở đã đạt được nhiều kết quả; nhận thức của các cấp, các ngành về thanh niên và công tác thanh niên từng bước được nâng lên; các chính sách, pháp luật về thanh niên được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ và sâu rộng từ quận đến cơ sở; nhiều phong trào, chương trình hành động, các hoạt động được cụ thể hóa bằng những giải pháp bám sát với tình hình thanh niên tại địa phương, đơn vị. 
Tuy nhiên công tác thanh niên nói chung, nhất là việc tập hợp thanh niên trong các cơ quan, đơn vị chưa đạt kết quả cao; công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức pháp luật cho thanh niên ở một vài nơi chưa được quan tâm đúng mức, nội dung, hình thức chưa phong phú và chưa được đổi mới; sự phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường trong công tác thanh niên chưa nhịp nhàng; chất lượng các phong trào thanh niên nhìn chung còn mang tính hình thức, chưa đi sâu vào từng chuyên đề và nhu cầu của từng đối tượng. 
Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên và đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian qua về công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên đi vào hoạt động có nền nếp, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường:
a) Nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về thanh niên và công tác thanh niên theo các mục tiêu của Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2015 - 2020;
b) Tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên sau khi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện tốt các nội dung phối hợp liên tịch với tổ chức Đoàn về công tác phát triển thanh niên trên địa bàn quận;
c) Bố trí, phân công cán bộ, công chức làm công tác thanh niên tại cơ quan, đơn vi; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt là việc lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị;
d) Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên làm cơ sở tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp cho thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn quận; góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên, công tác thanh niên phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách;
đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên trong phạm vi quản lý nhà nước.
e) Tham gia thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên; không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam trên mọi lĩnh vực; tăng cường tính hữu nghị và đoàn kết thanh niên trong và ngoài nước.
2. Ủy ban nhân dân các phường:
a) Căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xây dựng kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên.
b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi ban hành.
c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.
3. Phòng Nội vụ:
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Chỉ thị này và nội dung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên giai đoạn 2015 – 2020 và hằng năm.
b) Phối hợp với Quận Đoàn tham mưu lãnh đạo quận tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe nguyện vọng của thanh niên; góp ý, xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; vận động thanh niên thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên.
c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị quận trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; xây dựng và thực hiện chương trình công tác thanh niên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; vận động thanh niên thực hiện chính sách, pháp luật nhà nước…
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
Tham mưu Ủy ban nhân dân quận xem xét bố trí kinh phí trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định.  
Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung của Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết.
 
Nguồn VPUB

Số lượt người xem: 2003    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm