Văn bản chỉ đạo điều hành 28 Tháng Hai 2014 4:20:00 CH

Kế hoạch số 53/KH -UBND ngày 28/02/2014

Kế Hoạch

Hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn quận 2 năm 2014

 

Triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 15 (khóa IV); Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và ngân sách quận 2 năm 2014; theo đề nghị của Sở Khoa học và công nghệ tại Thông báo số 20/TB-SKHCN ngày 07/01/2014 về kết luận Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện năm 2013;

Ủy ban nhân dân quận 2 xây dựng Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2014 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

          - Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và ngân sách quận 2 năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân quận và các nội dung theo đề nghị của Sở Khoa học công nghệ về lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Nâng cao hiểu biết về vai trò của khoa học công nghệ và quy định của Luật khoa học công nghệ đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận; từng bước đưa kiến thức khoa học và công nghệ đi vào đời sống nhân dân; tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu tư, từng bước cải thiện năng lực cạnh tranh trên thị trường.

          - Tăng cường quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, kiểm tra chấn chỉnh việc sử dụng các phương tiện đo lường, chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

2. Yêu cầu:

          - Chủ động phối hợp với phòng Quản lý khoa học công nghệ cơ sở - Sở Khoa học và công nghệ cập nhật nội dung, tiến độ triển khai để phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra về khoa học công nghệ trên địa bàn đúng tiến độ.

          - Đảm bảo 80% cán bộ, công chức quận, phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực khoa học - công nghệ theo Kế hoạch 66-KH/QU ngày 17/7/2012 của Quận ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 - khóa VIII "về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học - công nghệ đến năm 2020"; dự kiến 05 lớp tập huấn cho khoảng 500 đối tượng tham gia.

II. Nội dung thực hiện:

1. Về công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền Luật khoa học công nghệ đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phổ biến quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đến tổ chức, cá nhân; cách nhận biết hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và qui định pháp luật về xử lý hành vi vi phạm gian lận thương mại, đặc biệt là tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ; phối hợp với phòng Quản lý Khoa học Công nghệ phổ biến các cẩm nang tuyên truyền về phương tiện đo lường, chất lượng sản phảm, nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ và kiểm toán năng lượng.

          - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; khuyến khích cải tiến trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

2. Công tác kiểm tra:

          - Phối hợp đơn vị kiểm định triển khai kiểm định phương tiện đo (cân kỹ thuật, cân thông dụng, cột đo xăng dầu), nhãn hàng hoá tại các chợ, điểm kinh doanh, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, xăng dầu; kiểm tra các sản phẩm nón bảo hiểm, trò chơi trẻ em, sản phẩm đóng gói, khí hóa lỏng.

          - Thống kê và kiểm tra an toàn bức xạ tại các đơn vị có sử dụng máy chụp X quang (các bệnh viện, phòng khám đa khoa) trên địa bàn.

          - Kiểm tra về sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật, như: băng đĩa không có tác quyền, sử dụng, tàng trữ, mua bán sản phẩm, hàng hóa vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.

          3. Về nghiên cứu, ứng dụng đề tài khoa học công nghệ:

          - Phổ biến rộng rãi kết quả nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp; vận động tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ về cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; ứng dụng vào xây dựng chương trình cải cách hành chính phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.        

          - Làm đầu mối tiếp nhận đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để giới thiệu cho Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, hướng dẫn. Đồng thời, tác động hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu đề tài khoa học - công nghệ.

          - Phối hợp Trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố khảo sát, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc quận; phổ biến, khuyến khích và hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn áp dụng vào thực tiễn.

  

III. Phân công thực hiện:

1. Phòng Kinh tế quận:

          - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ, quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ quận theo hướng dẫn của Sở Khoa học và công nghệ.

          - Căn cứ Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2014, tham mưu Ủy ban nhân dân quận thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra các nội dung tại phần II.2 và tổ chức triển khai thực hiện.

          - Phối hợp với phòng Quản lý Khoa học Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về tiết kiệm điện, phương tiện đo lường, chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa cho các đối tượng là cán bộ công chức, các doanh nghiệp và tiểu thương trên địa bàn.

          - Phối hợp Trung tâm Văn hoá quận, Uỷ ban nhân dân phường treo băng rôn tuyên truyền, phát hành tờ bướm, tài liệu phổ biến kiến thức về một số hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Làm đầu mối trong việc đăng ký, liên hệ các cơ quan chức năng, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ.

          - Cử cán bộ, chuyên viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nghiên cứu học tập về quản lý hoạt động khoa học, công nghệ.

- Căn cứ yêu cầu công tác, dự trù kinh phí, triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo hướng dẫn của Sở Khoa học công nghệ và ngành tài chính.

- Tham mưu báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn quận.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về Khoa học và Công nghệ; các quy định liên quan về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất kinh doanh trên địa bàn; việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý hành chính… và các nội dung tuyên truyền theo đề nghị của Sở Khoa học Công nghệ.

- Phân công cán bộ tham gia công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật, như: băng đĩa không có tác quyền, sử dụng, tàng trữ, mua bán sản phẩm, hàng hóa vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ…

3. Đội Quản lý thị trường 2B:

Bố trí cán bộ tham gia Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, nhãn hàng hoá.

4. Phòng Tài chính - kế hoạch quận:

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận duyệt kinh phí và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ đúng quy định (nếu có).

 

 

 

5. Ủy ban nhân dân phường:

- Phối hợp phòng Văn hóa Thông tin quận phát thanh tuyên truyền các nội dung chuyên đề do Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và các quy định pháp luật về khoa học công nghệ qua hệ thống phát thanh của phường, trong các cuộc họp khu phố, tổ dân phố.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra nắm chắc các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm khoa học công nghệ và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận hoặc các phòng chuyên môn giải quyết đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền.

- Phân công cán bộ tham gia phối hợp Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

IV. Kinh phí thực hiện:

1. Dự trù kinh phí:                                      Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 
 

1

Các khóa tập huấn phổ biến pháp luật quản lý nhà nước về khoa học công nghệ

Khóa

5

9.000

45.000

 

2

Phổ biến tờ rơi thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về KHCN

Tờ

5.000

2.5

12.500

 

3

Treo băng rôn, pa nô tuyên truyền

Cái

30

500

15.000

 

4

Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra về khoa học công nghệ

đợt

3

5.000

15.000

 

5

Khảo sát, học tập trong nước

đợt

1

5.500

5.500

 

6

Triển khai ứng dụng đề tài khoa học công nghệ cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn

Đơn vị

1

20.000

20.000

 

Tổng cộng:

113.000

 

Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu đồng.

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ).

          V. Tổ chức thực hiện:

          - Từ ngày 12/02/2014 đến ngày 27/02/2014: Xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn quận năm 2014.

          - Từ ngày 28/02/2014 đến ngày 15/11/2014: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

- Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 31/12/2014: Thực hiện thanh quyết toán và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014, phương hướng năm 2015.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn quận 2 năm 2014, đề nghị phòng Kinh tế quận, phòng Văn hóa và thông tin, phòng Tài chính – kế hoạch, quận, Đội Quản lý thị trường 2B và Ủy ban nhân dân các phường nghiêm túc phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT/ UB: CT, PCTKT quận (để b/c);

- Sở KH&CN (Phòng QLKHCNCS);

- Phòng Kinh tế, VHTT, TCKH quận;

- Đội QLTT 2B;

- UBND các phường;

- VP UBND quận;

- Lưu: VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 Đã ký 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Thanh Hiền


Số lượt người xem: 2112    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm