Văn bản chỉ đạo điều hành 22 Tháng Giêng 2014 3:50:00 CH

Kế hoạch số 15/KH -UBND ngày 22/01/2014

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn quận 2

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Căn cứ Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn quận với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập bằng các nội dung và hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc phù hợp với nhu cầu, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi cá nhân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thực hiện công bằng xã hội hướng tới nền kinh tế tri thức.

Xây dựng xã hội học tập dựa trên nền tảng phát triển, đồng thời gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời ở ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu:

Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội; lồng ghép với các kế hoạch, đề án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn quận.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, được thực hiện ở tất cả các cơ quan, đơn vị; có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan liên quan.  

II. MỤC TIÊU

 

CÁC TIÊU CHÍ

Mục tiêu đến 2015

Mục tiêu đến 2020

Mục tiêu của TP

Mục tiêu

của quận

Mục tiêu của TP

 

 

Mục tiêu

     của quận

 

 

1. Xoá mù chữ và phổ cập giáo dục.

a. Tỷ lệ người biết chữ từ 15-35 tuổi

99,9

99,9

99,9

99,9

b. Tỷ lệ người biết chữ từ 15-60 tuổi

99

99,5

99,5

99,8

c. Tỷ lệ biết chữ nam/nữ. Ưu tiên xoá mù chữ cho phụ nữ, trẻ em gái, dân tộc TS.

Cân bằng

Cân bằng

Không nêu tỷ lệ

Cân bằng

d. Tỷ lệ người mới biết chữ tiếp tục học tập, không mù chữ trở lại.

90

95

95

99

e. Phổ cập giáo dục Mầm non, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập Trung học.

100

100

100

100

2. Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ.

a.Tỷ lệ CB, CC, VC tham gia học tập nâng cao trình độ ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm

80

90

100

100

b. Tỷ lệ CB, CC, VC có trình độ ngoại ngữ

 

 

 

 

      - Bậc 2 (A2).

20

20

40

40

      - Bậc 3 (B1).

5

5

30

30

c. Tỷ lệ công nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc và giao lưu văn hoá.

Tăng hằng năm

Tăng hằng năm

Tiếp tục tăng

Tiếp tục tăng

3. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

a. Đối với cán bộ, công chức cấp thành phố, cấp quận, huyện.

 

 

 

 

- Tỷ lệ được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn qui định.

100

100

100

100

- Tỷ lệ cán bộ, công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình qui định.

95

95

100

100

- Thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm.

80

80

90

90

b. Đối với cán bộ, công chức cấp phường, xã.

 

 

 

 

- Tỷ lệ CB, CC cấp phường được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc.

100

100

100

100

- Tỷ lệ cán bộ cấp phường có trình độ chuyên môn theo chuẩn qui định.

90

95

95

95

- Tỷ lệ công chức cấp phường thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm.

80

85

85

85

c. Đối với công nhân lao động.

 

 

 

 

- Tỷ lệ công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương.

 

 

80

85

90

90

- Tăng tỷ lệ công nhân lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn; tỷ lệ công nhân qua đào tạo nghề.

85

85

95

95

4. Hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

a. Tỷ lệ học sinh, sinh viên và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Tăng dần qua các năm

Tăng dần qua các năm

Tăng dần qua các năm

Tăng dần qua các năm

b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục.

30

50

50

70

 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập:

          - Tổ chức các hình thức tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, qua các hội nghị, hội thảo, mạng internet. Xây dựng chuyên mục “Xây dựng xã hội học tập” trên website, biên soạn và phát hành bản tin, các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, áp phích, băng rôn, quảng cáo…) về xây dựng xã hội học tập.

          - Tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học; phát động phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

          - Hằng năm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” ở các địa phương theo chủ đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo.      

          - Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập; tổ chức xét tặng danh hiệu “Đơn vị học tập” cho các cơ quan, các địa phương. Xây dựng tiêu chí công nhận “Đơn vị học tập”, tiêu chí khu dân cư hiếu học.

          2. Tổ chức các hoạt động học tập suốt đời thông qua các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ…)

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh, xe loa tuyên truyền các chương trình phổ biến kiến thức về các lĩnh vực của khoa học và đời sống.

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà văn hoá, câu lạc bộ”. Đưa giáo dục văn hóa giao tiếp ứng xử trong gia đình, trong cộng đồng và nội dung bảo tồn gìn giữ di sản vào giảng dạy trong nhà trường. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện để các thiết chế ngoài nhà trường như thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ tham gia tích cực vào việc cung ứng các chương trình học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của các tầng lớp nhân dân và học sinh. Đa dạng các hình thức cung ứng các chương trình học tập suốt đời của các thiết chế ngoài nhà trường như tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các trò chơi, thi tìm hiểu; tổ chức triển lãm, trưng bày lưu động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia học tập suốt đời. Tổ chức tập huấn về hình thức, phương pháp tổ chức dạy học ở các thiết chế ngoài nhà trường.

Tại các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường tổ chức các lớp học với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và huy động đông đảo người dân tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và các chương trình giáo dục về kỹ năng sống cho những người có nhu cầu.

Tổ chức các chuyên đề giáo dục về sức khỏe, dân số, giáo dục pháp luật, học nghề, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy tại gia đình, cộng đồng, hướng dẫn kỹ thuật may đo, võ thuật, làm hoa nghệ thuật, ẩm thực, thời sự chính trị; ...

3. Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của nhân dân đồng thời với việc phát triển các cơ sở giáo dục chính quy, củng cố phát triển các cơ sở giáo dục thường xuyên.

          3.1. Trung tâm học tập cộng đồng:

- Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng nhằm thực hiện các chương trình xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học trong cộng đồng dân cư. Phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉ lệ 100% các Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, đưa nội dung hoạt động đến các khu phố, ấp, khu dân cư…; tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm học tập cộng đồng; tăng dần số lượng trung tâm học tập cộng đồng được kết nối Internet.

- Kiện toàn Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng tại các phường, bố trí giáo viên thuộc biên chế của trường phổ thông đến làm việc tại các Trung tâm học tập cộng đồng để giúp Ban quản lý triển khai, tổ chức các hoạt động giáo dục. Có cơ chế khuyến khích người có kinh nghiệm, có kiến thức, những cán bộ, giáo viên nghỉ hưu tham gia vào các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Nâng cao chất lượng đội ngũ, thực hiện bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên các trung tâm học tập cộng đồng về phương pháp giáo dục người lớn.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp Hội Khuyến học quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận có biện pháp hỗ trợ tích cực cho các Trung tâm học tập cộng đồng phát triển bền vững và xem các Trung tâm học tập cộng đồng là công cụ thiết yếu để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

  - Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện đánh giá kết quả hoạt động hàng năm đối với các trung tâm học tập cộng đồng.

          3.2. Trung tâm giáo dục thường xuyên – Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp quận::

          - Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp quận củng cố, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động, phát huy tối đa các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, đa dạng hoá nội dung chương trình, hình thức giáo dục, thực hiện các nhiệm vụ: Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề.

- Đa dạng nội dung chương trình hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. Thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông. Liên kết với các cơ sở giáo dục chính quy tổ chức các khóa đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm, đào tạo từ xa; tổ chức dạy ngoại ngữ, tin học; tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và người lao động…

          - Hướng dẫn, tư vấn cho các Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện các nội dung giáo dục phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

- Tích cực tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân quận về cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để phát triển Trung tâm giáo dục thường xuyên.

3.3. Các cơ sở giáo dục khác làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên:

- Các cơ sở giáo dục phổ thông: thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm giáo dục cho học sinh tinh thần ham học, năng lực tự học, khả năng nghiên cứu để học tập suốt đời có hiệu quả; tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục khác: củng cố, phát triển các trung tâm ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu học tập về ngoại ngữ, tin học của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người lao động. Rà soát năng lực của đội ngũ giáo viên và có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn theo kế hoạch của Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020”.

- Các cơ sở dạy nghề: Củng cố, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của mọi tầng lớp nhân dân lao động. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các cấp trình độ nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành một số nghề đơn giản, năng lực thực hành một số công việc của một nghề, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Tăng cường các khóa dạy nghề thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ mới phù hợp với yêu cầu sản xuất cho người lao động.

4. Đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng: Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận đẩy mạnh hoạt động đào tạo từ xa với các hình thức phù hợp như đào tạo trực tuyến, liên kết đào tạo… Tăng cường các điều kiện về công nghệ thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo từ xa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ học tập suốt đời cho mọi người.

5. Triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời:

          - Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ, người khuyết tật… theo qui định của Nhà nước.

          - Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả học tập phù hợp với việc học tập của người lớn tuổi nhằm khuyến khích mọi người dân tự học, tự tích luỹ kiến thức.

6. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp đối với học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập:

          - Xây dựng xã hội học tập là nội dung bắt buộc trong chương trình, kế hoạch hoạt động, thi đua hằng năm và từng giai đoạn của các cấp, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp.

- Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp quận, phường.

          - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, các địa phương, các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ, nhân dân xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; tạo điều kiện hỗ trợ, động viên, khuyến khích mọi người được tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Xây dựng bộ phận làm đầu mối quản lý về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở các cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học trong việc liên kết với các tổ chức, các lực lượng xã hội trong xây dựng xã hội học tập.

          - Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng “Quỹ học tập suốt đời” để hỗ trợ cho người lao động học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, hoặc đào tạo lại cho những người chuyển đổi nghề nghiệp.

          - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ, Quận đoàn, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh và các tổ chức, đoàn thể khác triển khai các hoạt động xây dựng xã hội học tập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

          7. Chế độ kiểm tra, báo cáo:

          Định kỳ 6 tháng, 01 năm các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp cần thiết để triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập quận (thông qua phòng Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

IV. VỀ KINH PHÍ

Kinh phí để thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên chủ yếu dựa trên cơ sở phát huy có hiệu quả công tác xã hội hoá, theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án.

Cân đối ngân sách hàng năm của quận hỗ trợ cho các hoạt động tuyên truyền; cung cấp tài liệu học tập; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở Giáo dục thường xuyên, các Trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang, thiết bị dạy và học và hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của các cơ sở Giáo dục thường xuyên…

          Huy động nguồn lực của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổ sung cho việc thực hiện Kế hoạch xây dựng xã hội học tập.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận:

          - Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp quận.

- Là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan, các phường hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch.

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa quận, mở các chuyên mục xây dựng phong trào “quận 2 trở thành xã hội học tập”, đăng tải hàng tháng để mọi người dân, cơ quan, tổ chức tham gia vào việc phổ biến nội dung: “Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân; mọi người đi học, học thường xuyên, học suốt đời; phê phán thói lười học; mọi người chăm lo cho giáo dục; các cấp ủy và tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế, xã hội, các gia đình và cá nhân có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài chính cho giáo dục và đào tạo; kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tạo nên một môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi nơi, trong từng cộng đồng, từng tập thể.”

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận để gắn kết phong trào “Xây dựng quận 2 trở thành xã hội học tập” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Chủ động phối hợp và tạo điều kiện cho Hội Khuyến học đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xã hội hóa giáo dục nhằm xây dựng phong trào toàn dân học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học để biết, học để làm, học để cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng, nghiên cứu đề xuất về hình thức tổ chức, cơ chế hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững; nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình xã hội học tập ở quận 2.

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách và thống nhất việc cân đối, bố trí kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận Đoàn duy trì và nâng cao chất lượng chiến dịch “Ánh sáng văn hoá hè” hàng năm.

- Kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quận; cụ thể hoá và chỉ đạo triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý; quy định cụ thể về thời gian, nội dung báo cáo đánh giá định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch; báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân quận các giải pháp cần thiết để thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao.

2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận: Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng, ban liên quan, các địa phương cụ thể hoá các nội dung Kế hoạch trong lĩnh vực dạy nghề để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

3. Phòng Nội vụ quận: Tham mưu xây dựng qui hoạch, kế hoạch; cơ chế, chính sách trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

4. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa quận:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà văn hoá, câu lạc bộ”.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch quận: Tham mưu Ủy ban nhân dân quận bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện Kế hoạch; đầu tư trong các hoạt động xây dựng xã hội học tập; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

6. Hội Khuyến học quận:

          - Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận trong việc duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

          - Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng về công tác xây dựng xã hội học tập.

          - Chủ trì tổ chức đánh giá công nhận “đơn vị học tập”, “cộng đồng học tập” hàng năm; xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư; xây dựng các mô hình học tập phù hợp để thực hiện các mục tiêu kế hoạch.

- Chủ trì triển khai thực hiện “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư”; Chủ trì tổ chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập thông qua hệ thống mạng lưới Hội Khuyến học.

7. Liên đoàn Lao động quận:

          - Chủ trì thực hiện đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp (ưu tiên khu chế xuất, khu công nghiệp) gắn với triển khai  xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá hàng năm và phong trào “Học tập nâng cao trình độ trong công nhân viên chức, lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, động viên, theo dõi việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

8. Quận đoàn 2:

          - Chủ trì, tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập cho các đoàn viên, thanh niên.

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên; vận động quĩ hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập.

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận:

          - Tổ chức, phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Đề án “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”.

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận tuyên truyền, vận động phụ nữ, trẻ em gái ở những vùng khó khăn chưa biết chữ hoặc tái mù chữ ra học các lớp phổ cập xoá mù chữ và các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

10. Ủy ban nhân dân các phường:

          - Thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập của phường.

    - Cụ thể hoá nội dung Kế hoạch này thành các chương trình với những mục tiêu, nội dung, giải pháp phù hợp và chỉ đạo, tổ chức triển khai trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và từng giai đoạn phù hợp với chiến lược kinh tế, xã hội của phường đến năm 2020; bố trí ngân sách cho các hoạt động xây dựng xã hội học tập của phường.

- Xây dựng kế hoạch củng cố, phát triển trung tâm học tập cộng đồng các phường hoạt động có hiệu quả; tổ chức đánh giá, xếp loại các trung tâm học tập cộng đồng hằng năm.

          11. Các phòng, ban, ngành liên quan: Có trách nhiệm cung ứng cơ hội học tập suốt đời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành mình được học tập suốt đời; phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn quận. Đề nghị các đơn vị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- VP UBND TP;

- Sở GD&ĐT TP;

- TTQU-UBND quận;

- Hội Khuyến học quận;

- UBND 11 phường;

- Thủ trưởng các phòng, ban liên quan;

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục;

- Lưu: VT. (55b)

          KT.CHỦ TỊCH

          PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Đã ký

 

 

 

           Hứa Ngọc Thảo


Số lượt người xem: 2404    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm