Văn bản chỉ đạo điều hành 22 Tháng Giêng 2014 1:45:00 CH

Kế hoạch số 16A/KH-UBND ngày 22/01/2014

                                                                                                     KẾ HOẠCH

Vệ sinh cắt dọn, đốt cỏ có kiểm soát tại các khu đất trống trong khu dân cư và các dự án chưa đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa khô năm 2014 

 

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là vào mùa khô, nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy cỏ gây ra, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp vệ sinh cắt dọn, đốt cỏ có kiểm soát tại các khu đất trống trong khu dân cư, các dự án chưa đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy mùa khô năm 2013 - 2014 

- Tổ chức cắt dọn và đốt cỏ tại các khu đất trống trong khu dân cư và các dự án chưa đầu tư xây dựng. Trong quá trình thực hiện phải thông báo trước cho phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân phường (đối với trường hợp chủ đầu tư tự đốt) để theo dõi, kiểm soát tránh cháy lan.

II. Nội dung, đối tượng thực hiện:

1. Nội dung thực hiện:

- Rà soát, lập danh sách các khu đất trong khu dân cư, nhất là đối với những dự án chưa đầu tư xây dựng, hoang hóa, cỏ mọc nhiều, yêu cầu các chủ sử dụng đất tổ chức vệ sinh, cắt dọn, phát quang hoặc đốt cỏ để tránh phát sinh cháy và tạo khoảng cách chống cháy lan, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa khô năm 2014.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra cháy cỏ; đốt cỏ, rác không có sự kiểm soát dẫn đến cháy lan, cháy lớn.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy đến người dân trên địa bàn 11 phường, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ vệ sinh chung, ngăn chặn phát sinh cháy, nổ.  

2. Đối tượng thực hiện:

Các khu đất trống trong khu dân cư và dự án chưa đầu tư xây dựng trên địa bàn 11 phường.

III. Phân công thực hiện:   

1. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp vệ sinh cắt dọn, đốt cỏ có kiểm soát tại các khu đất trống trong khu dân cư, các dự án chưa đầu tư xây dựng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân 11 phường tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy và chữa cháy đối với người dân tại các khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận.

- Phối hợp với Công an quận, Ủy ban nhân dân phường, các phòng chức năng trên địa bàn quận tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân, qua đó phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy. Kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Xuất xe chữa cháy bảo vệ khi có yêu cầu trong suốt quá trình đốt cỏ có kiểm soát, tránh để cháy lan sang các khu vực xung quanh. 

- Lập dự trù kinh phí bảo vệ cho việc đốt cỏ của các đơn vị.

2. Phòng Văn hóa thông tin quận:

Phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận viết bài tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy trong mùa khô và triển khai đến các phường để tổ chức tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

3. Công an quận:

- Chỉ đạo cho Công an các phường tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy tại khu dân cư, các dự án trên địa bàn quản lý. Tổ chức ký cam kết an toàn phòng cháy và chữa cháy đến các chủ đầu tư,  khu phố, tổ dân phố và hộ gia đình.

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận trong việc kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy tại các phường.

4. Phòng Tài chính kế hoạch quận:

          Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt kinh phí, hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán đúng quy định.

5. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận:

Tăng cường phát quang, vệ sinh cắt dọn, đốt cỏ có kiểm soát tại các tuyến đường, trong Khu Công nghiệp, phối hợp với các chủ dự án chưa xây dựng trong khu Công nghiệp vệ sinh cắt dọn, đốt cỏ có kiểm soát đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.

6. Ủy ban nhân dân 11 phường:

          - Phối hợp phòng Quản lý đô thị quận, phòng Tài nguyên và Môi trường quận yêu cầu các chủ đầu tư dự án tổ chức vệ sinh, cắt, đốt cỏ tránh để xảy ra cháy gây cháy lan; phối hợp các chủ dự án phát quang, cắt dọn, tại khu đất trống để cỏ mọc nhiều mà chủ đầu tư không có điều kiện thực hiện, đảm bảo an toàn không để hiện tượng cháy cỏ xảy ra.

- Tập trung tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy và chữa cháy qua các cuộc họp khu phố, tổ dân phố và hệ thống loa phóng thanh của phường; tổ chức cho các tổ chức, hộ gia đình ký cam kết không để xảy ra cháy, nổ (theo các tiêu chí an toàn phòng cháy và chữa cháy hộ gia đình); đồng thời không đốt cỏ rác bừa bãi, vi phạm trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; lấn chiếm đường, hẻm gây cản trở giao thông phòng cháy và chữa cháy ảnh hưởng tới công tác cứu hộ, cứu nạn tại địa phương.

- Rà soát, lập danh sách các khu đất để cỏ mọc nhiều yêu cầu chủ sử dụng tổ chức vệ sinh phát quang cây cỏ tại, đặc biệt là các khu đất trống gần nhà dân, cơ quan, xí nghiệp,… để tránh phát sinh cháy và tạo khoảng cách chống cháy lan. Kiên quyết xử lý nghiêm với những trường hợp để xảy ra cháy, đốt cỏ rác không có sự kiểm soát dẫn đến cháy lan, cháy lớn.

- Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị, tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy tại địa bàn mình quản lý; phân công, phân cấp các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy phường thường xuyên triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy, kiên quyết loại trừ các điều kiện có thể phát sinh cháy, nổ.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi địa bàn quản lý, chỉ đạo Công an phường và các bộ phận trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với những hành vi cố tình vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nếu để xảy ra cháy gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn quản lý.

V. Tổ chức thực hiện:

Từ ngày 17/01/2014 đến 22/01/2014Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân quận ký ban hành.

Từ ngày 23/01/2014 đến 25/12/2014: Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ của mình, các đơn vị chủ động chủ động phối hợp thực hiện.

Từ ngày 26/12/2014 đến 21/12/2014: Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Ủy ban nhân dân quận.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường các biện pháp vệ sinh cắt dọn, đốt cỏ có kiểm soát tại các khu đất trống trong khu dân cư, các dự án, các khu đất chưa xây dựng công trình, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2013 – 2014, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                               

- TT QU, UBND quận;

- Sở CS PC&CC TP;

- Phòng CS PC&CC quận;

- Công an quận;

- Công ty TNHH MTV DV Công ích quận;

- UBND, Công an 11 phường;

- Các chủ đầu tư dự án;

- Lưu: VT.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                         (Đã  ký)

 

 

 

 

Huỳnh Thị Thanh Hiền

 


Số lượt người xem: 2393    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm