Nghị quyết trung ương 4 01 Tháng Tư 2014 1:35:00 CH

KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại văn  bản  số 07-CV/BCĐ ngày 05/3/2014 về tăng cường chỉ đạo thực  hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2C13 của Chính phủ quy định chi  tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi  làm việc; 
Ban Chỉ  đạo quận về  thực hiện Quy  chế dân  chủ  cơ sở xây  dựng kế  hoạch  tổ chức triến khai thực hiện như sau: 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 
1. Mục đích: 
- Quán  triệt sâu  rộng nội dung Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ và các văn bản có  liên quan nhằm  nâng cao nhận thức cho đội  ngũ  cán  bộ công chức, người đứng đầu doanh nghiệp về ý  nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi  làm việc trong doanh nghiệp. 
- Nâng  cao  nhận  thức,  trình  độ  hiểu  biết  của  người  lao  động  về  quyền  và nghĩa vụ  theo quy  định  pháp  luật  lao động, đảm  bảo  phát huy  dân  chủ  trong doanh 
nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ôn định, tiến bộ, giúp doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, địa phương phát triến bền vững. 
- Đề cao  tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản  lý  nhà  nước, nâng cao trách nhiệm của công dân, cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, ban ngành đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp và  toàn  thể xã hội  trong việc nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
2. Yêu cầu: 
- Triển  khai  thực  hiện  phải  đồng  bộ,  thiết  thực,  hiệu  quả  và  phải  trở  thành công việc  thường xuyên của các cấp các ngành, các doanh nghiệp  trên địa bàn quận; 
coi  trọng  việc  cụ  thể  hóa  các quy  định  sao  cho  phù  hợp  với  từng  loại  hình  doanh nghiệp, tình hình, đặc điểm sản xuất kinh doanh của  từng đơn vị. Trong quá trình  tổ chức thực hiện phải đảm bảo sự  lãnh đạo của Đảng, vai  trò quản  lý của chính quyền, phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội. 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn quận phải xây dựng và  thực hiện công khai, minh  bạch quy  chế dân chủ ở cơ sở  tại  nơi  làm  việc để đảm  bảo quyền,  lợi  ích  hợp 
pháp của người  lao động và người sử dụng lao động; tôn trọng và đảm bảo các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc. 
- Các cơ quan, ban ngành đoàn  thể từ quận đến cơ sở nêu cao  tinh thần  trách nhiệm,  tăng cường sự phối  họp  trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm  tra việc  thực hiện ở 
cơ  sở, đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thực sự toàn diện, đồng bộ. 
II  NỘI DUNG THỰC HIỆN:  
1 Về Công tác tuyên truyền: 
- Công  tác  tuyên truyền  phải  được  tiến hành  thường xuyên,  liên  tục  từ quận đến  cơ  sở, doanh  nghiệp;  đa  dạng  hóa  các  loại  hình  tuyên  truyền  như  tổ  chức hội nghị, hội thảo, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 
- Tài liệu tuyên truyền phải được biên soạn phù hợp với từng loại hình tổ chức kinh  tế (doanh  nghiệp nhà nước, nước ngoài, Công ty cổ phần, Công  ty  trách nhiệm hữu  hạn,  Hợp  tác  xã...) phù  hợp  với  đối  tượng  chủ  yếu  là  chủ  các  doanh  nghiệp, người  lao động. 
2. Công tác triển khai thực hiện: 
- Căn cứ Khoản 3 Điều 63 của Bộ  luật Lao động, Nghị định số 60/2013/NĐ- CP  ngày  19/6/2013  của Chính  phủ  và  các  văn  bản  pháp  luật  liên  quan,  các  doanh 
nghiệp xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi  làm việc gồm: 
+ Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi  làm việc; 
+ Quy chế tổ chức đối thoại định kỳ; 
+ Quy chế tổ chức hội nghị người  lao động. 
- Quy  chế  dân  chủ  ở  cơ  sở  tại  nơi  làm  việc  của  đon  vị,  doanh  nghiệp  phải được  lấy ý  kiến  tham gia của người  lao động, đảm bảo tính công khai minh, bạch và quyền  dân  chủ  của người  lao động, người  sử dụng  lao động; phù  hợp vói  tình  hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từng bước đưa việc triến khai thực hiện vào nề nếp, hiệu quả, định  kỳ  tố chức sơ kết, đánh giá và  báo cáo kết quả thực hiện  cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. 
III. PHÂN CÔNG THỤC HIỆN: 
1. Đồng chí Bùi Văn Phúc - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy - Phó Ban  thuờng trực Ban Chỉ đạo: 
- Tham mưu  Ban  chỉ  đạo quận về  thực hiện  quy  chế dân chủ  cơ sở kế  hoạch kiểm  tra việc triển  khai  thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày  18/6/2013 của 
Chính  phủ  trong năm 2014; tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của cơ sở, các doanh nghiệp. 
 
2.  Đồng  chí Hứa  Ngọc Thảo - UVBTVQU,  Phó Chủ  tịch  ƯBND  quận  - Phó Truỏng Ban Chỉ đạo: 
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định đến các phòng,  ban,  cơ  quan,  đơn  vị  có  liên  quan,  Ủy  ban  nhân  dân  các  phường,  các  chứ 
Doanh nghiệp, Hợp tác xã, chủ hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc  theo hợp đồng lao động trên địa bàn quận. 
- Chỉ  đạo  phòng Tư  pháp, phòng Kinh  tế, phòng Lao động - Thương  binh và Xã hội, phòng Văn  hóa và Thông tin phối  hợp Hội Doanh  nghiệp quận và các cơ  quan  liên quan  tổ chức  tuyên  truyền Nghị định  số 60/2013/NĐ-CP của Chính phú, tổ chức các  lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng đối  thoại, giải quyết tranh chấp lao dộng, thương  lượng Thỏa ước  lao động tập thể.ỗ.và định kỳ  báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP về Ban Chỉ đạo quận  (thông qua Ban Dân vận Quận ủy). 
3. Liên đoàn Lao động quận: 
- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận và các ban ngành đoàn thể quận, Ủy  ban  nhân dân  phường tổ chức  tuyên  truyền  sâu  rộng và xây dựng  Kế  hoạch  tổ 
chức quán  triệt,  triển khai  thực hiện Nghị  định  60/2013/NĐ-CP ngày  19  tháng 06  năm 2013  của Chính  phủ  tới  công  đoàn  cơ  sở,  người  lao  động  và  người  sử  dụng  lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn quận. 
- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm  tra đối với công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp về việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị định số 60/NĐ-CP của Chính phủ. Hàng quý,  tổng hợp  báo cáo  tình hình các doanh  nghiệp triễn khai  thực  hiện Nghị  định  60/2013/NĐ-CP  của Chính  phủ  về Ban  Chỉ  đạo  quận (thông qua Ban Dân vận Quận ủy) trước ngày 25 tháng cuối quý. 
4. Đối với các Doanh nghiệp: 
-  Chủ  động  xây  dựng Kế  hoạch  tổ  chức  quán  triệt,  triễn  khai  Nghị  định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết Khoản 3 điều 63 của Bộ  luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi  làm việc tới công nhân, người  lao động trong doanh nghiệp; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động quận, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận. 
Trên  đây  là  kế  hoạch  triển  khai quán  triệt,  tổ  chức  thực hiện Nghị  định  số 60/2013/NĐ-CP  ngày  19/6/2013  của Chính  phủ. Ban Chỉ  đạo quận  về  thực  hiện Quy chế dân chủ cơ sở yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các doanh  nghiệp trên địa bàn quận triễn khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

Số lượt người xem: 4586    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm