Nghị quyết trung ương 4 20 Tháng Hai 2014 4:05:00 CH

Hướng dẫn Tiêu chí bình chọn điển hình "Dân vận khéo"

(Website Quận 2)-Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị  lần  thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về  tăng cường và đổi mới sự  lãnh  đạo của  Đảng  đối  với  công  tác  dân  vận  trong  tình  hình mới,  trong  đó  Ban  Chấp  hành Trung ương chỉ đạo: đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" găn với  việc "Học tập  và  làm  theo  tấm  gương  đạo  đức  Hồ  Chí  Minh";  căn  cứ  Hướng  dẫn  số  04-HD/BDVTƯ ngày 03/10/2013 của Ban Dân vận Thành ủy. 
Ban Dân vận Quận ủy hướng dẫn tiêu chí bình chọn điến hình "Dân vận khéo", cụ thể như sau: 
I. QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Phạm vi áp dụng: là cấp cơ sở và các bộ phận  trực thuộc cấp cơ sở,  là nơi có đông đảo nhân dân, người  lao động; nơi  thường xuyên,  trực  tỉêp  thực hiện công tác vận động nhân dân. 
Ghi chú: Cơ sở theo hướng dẫn này được hiêu như sau; 
- Đối  với  tổ  chức  Đảng:  cơ  sở  là  các  tổ  chức  cơ  sở  đảng  theo  loại  hình 
phưòng; cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. 
- Đối với chính quyền: cơ sở là đơn vị  trực tiếp, thường xuyên giải quyết công việc của nhân dân  như úy ban nhân dân phường; phòng, ban  chuyên môn  thuộc Ủy ban nhân dân quận; các đơn vị sự nghiệp công lập như bệnh viện, trường học.... 
- Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn  thể các hội quần chúng: cơ sở là Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc,  các đoàn  thể  chính  trị  - xã  hội,  các hội  quần  chúng phường, quận; các tố chức đoàn thể, hội quần chúng trực thuộc các đoàn thế, hội quân chúng quận. 
- Đối  với  doanh  nghiệp:  cơ  sở  là  các  công  ty  có  vốn  nhà  nước;  công  ty  cổ phần; công ty tư nhân. 
- Đối với  lực  lượng vũ  trang: cơ sở  là công an, quân sự phường; phòng,  ban, bộ phận  (gọi  tắt  là  bộ  phận)  thuộc  công  an, quân  sự  thường  xuyên  giải  quyết công việc của nhân dân; thường xuyên thực hiện công tác dân vận. 
- Các đơn vị  thực hiện  nhiệm  vụ được giao  trên địa  bàn: Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đơn vị biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng Cát Lái. 
1.1 Tập thể điển hình "Dân vận khéo" 
- Cấp ủy, Ủy ban nhân dân,  lực lượng vũ  trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn  thể chính  trị  - xã hội phường; các phòng, ban  thuộc cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc quận (cấp cơ sở)\ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng quận, các đơn vị  lực lượng vũ 
trang thuộc ngành dọc quản lý. 
- Chi bộ, Ban công tác Mặt  trận, chi đoàn, chi hội các đoàn thể chính trị - xã hội, khu  phố,...các  bộ  phận  trực  thuộc  của  cơ  quan  Nhà  nước,  đơn  vị  sự  nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc quận (bộ phận trực thuộc câp cơ sở). 
- Các đơn vị  thuộc ngành dọc quản  lý  đóng  trên  địa  bàn  làm  tốt  công tác dân vận địa phương. 
1.2 Cá nhân điển hình "Dân vận khéo" 
Là  cán  bộ,  đảng viên, công chức, viên  chức,  đoàn  viên,  hội  viên  các đoàn  thể chính  trị  - xã  hội, Hội  quần  chúng,  cán  bộ,  chiến  sĩ  lực  lượng  vũ  trang,  công nhân, người  lao động, các cá nhân  tiêu  biếu  trong các dân  tộc,  tôn giáo...hiện  đang cư  trú, học tập, lao động, công tác, sinh hoạt tại địa phương, tại các bộ phận trực thuộc cấp cơ sở. 
2. Nguyên tắc thực hiện 
Việc bình xét, công nhận điên hình "Dân vận khéo" phải đảm bảo theo nguyên tắc: 
- Công khai, dân chủ trong bình chọn. 
- Đúng tiêu chuẩn điển hình, được tập thể nơi điển hình thừa nhận. 
- Có sức lan tỏa cao trong địa bàn, lĩnh vực họat động theo chuyên môn. 
II. TIÊU CHÍ ĐIỂN HÌNH "DÂN VẬN KHÉO" 
A. Tập thể điển hình "Dân vận khéo" 
Tập  thể điển hình "Dân vận khéo" gắn với việc "Học tập và làm theo  tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phải thật sự tiêu biểu, có tác dụng tốt; có  sức  lan  tỏa  trong cộng đồng dân  cư và  trong  đơn  vị. Điến  hình "Dân vận  khéo" là những tập thể đạt xuất sac trên một sổ lĩnh vực như công tác bồi  thường hỗ trợ, di 
dời, tái  định cư, xây dựng các công trình phúc  lợi như hiến đất mở hẻm, làm đường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội... 
1. Đối với tố chức Đảng 
- Lãnh  đạo  tốt  việc  tuyên  truyền giáo dục, vận  động  cán  bộ,  đảng  viên,  công chức,  viên  chức;  đoàn  viên,  hội  viên  các  đoàn  thể  nhân  dân,  cán  bộ,  chiến  sĩ  lực lượng vũ  trang, công nhân, người lao động (gọi tắt là nhân dân) thực hiện chủ trương, đường  lối, chính  sách  của Đảng,  pháp  iuật  của Nhà  nước, góp  phàn hoàn  thành  tốt nhiệm  vụ  chính trị của địa phương, đơn vị;  lãnh  đạo  thực hiện  tốt công  tác dân vận, xây  dựng và  thực  hiện Quy  chế  công  tác dân  vận  của  hệ  thống  chính  trị  quận  sáng tạo, hiệu  quả, phù  hợp với  đặc điếm  của địa phương, đơn vị; phân công 100% đảng viên  (trừ  đảng  viên  được miễn  sinh  hoạt,  công  tác)  trực  tiếp  làm  tốt  công  tác  vận động nhân dân ở cơ sở  theo Quy  định  1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành  ủy; hàng năm xây dựng ít nhất một mô hình mới (đăng ký công trình dân vận) hoặc củng cố,  nâng  cao  chất  lượng  ít  nhất  2 mô hình, cách  làm  khéo  đã  có,  thu  hút  đông  đảo nhân dân tham gia thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. 
- Lãnh  đạo chính quyền, Mặt  trận Tổ quốc và các đoàn  thể chính  trị  - xã  hội phối  hợp chặt chẽ trong việc nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, hoặc kịp thời phản ánh, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, không để xảy ra tình hình phức tạp, điểm nóng khiếu kiện đông người. 
- Lãnh đạo việc thực hiện  tốt Quy chế dân  chủ ở cơ sở, nhất  là việc  thực hiện dân chủ  trực tiếp, thật sự phát huy dân chủ trong quá trình xây dựng và  thực hiện các quy  chế,  nội  quy;  vận  động  nhiều  nguồn  lực  của  địa  phương,  đơn  vị  chăm  lo  xây dựng, phát  trien địa phương, đơn vị, chăm  lo tốt đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân, người  lao động; chỉ  đạo Mặt  trận Tô quôc, các đoàn  thê chính  trị  - xã hội, vận động  đoàn  viên,  hội  viên,  người  lao  động  giám  sát  có  hiệu  quả  hoại  động  chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác và nơi cư trú. 
- Lãnh đạo các  tố chức chính  trị  - xã hội  hoạt động hiệu  quả, đạt xuất  sắc - vững mạnh và phải có đăng ký công trình dân vận khéo. 
Riêng Đảng  bộ  phường  thêm  tiêu  chí  lãnh  đạo  hệ  thống  chính  trị  vận  động nhân  dân  tham  gia xây  dựng và  phát  triển  địa  phương  nhất  là  các  công  trình  "Nhà nước và nhân dân cùng làm". 
2. Đối vói các cơ quan Nhà nưóc 
2.1 Đối vói các cơ quan quản  lý Nhà  nước  (gồm  các phòng,  ban  trực  thuộc UBND quận; Ủy ban nhân dân phường). 
- Thủ  trưởng  cơ  quan  có  biện  pháp  giáo  dục,  bồi  dưỡng  cán  bộ,  công  chức, viên  chức nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, kỹ  năng giao  tiếp với nhân dân  và đạo đức phẩm chất cách mạng; có các biện pháp thực chất trong việc  lấy ý  kiến  nhận xét của nhân dân về thái độ, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện công vụ của cán bộ, công chức. 
- Thực hiện  tốt  công  tác  dân  vận  của chính  quyền  theo Chỉ  thị  18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ  tướng Chính phủ, giải  quyết  tốt  hồ sơ  hành  chính của nhân dân; có giải pháp cải tiến  thủ  tục hành chính hiệu quả, công khai quy  trình thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến dân, giảm phiền hà cho nhân dân; 
- Tất  cả  cán  bộ,  công chức của  cơ  quan  nêu  cao ý  thức  trách  nhiệm  phục vụ nhân  dân,  ý  thức xây  dựng nét  văn minh  công  sở,  giải  quyết  kịp  thời  và  đúng quy định hồ sơ cho dân không gây phiền hà, nhũng nhiễu, không yêu cầu  bổ  sung hồ sơ quá  1 lần; thực hiện đúng quy trình tiếp xúc, hướng dẫn hồ sơ cho dân. 
- Thực hiện tốt dân chủ  trong mối quan hệ với công dân, và các tổ chức khi đến quan hệ công việc; công khai minh bạch các quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, để nhân dân biết và giám sát; thực hiện đầy đủ chế độ tiếp công dân; đối thoại, tiếp xúc trực tiếp và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết có hiệu  quả những vấn đề  bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân hoặc đề xuất cấp có thấm quyền giải quyết theo chức năng, nhiệm 
vụ của ngành, lĩnh vực phụ  trách. 
2.2 Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 
- Trung tâm Y tế Dự phòng, Bệnh viện quận, các Trạm y tế: 
+ Thực hiện  tốt Quy chế dân chủ của Bộ Y tế và của đơn vị. 
+ Tất cả cán bộ, nhân viên của cơ sở nêu cao  trách nhiệm phục vụ bệnh nhân; có  thái  độ  niềm  nở  tận  tình  với  người  bệnh;  quan  tâm  đến  người  bệnh  thuộc  diện 
3 chính sách ưu đãi xã hội; không được phân  biệt đối xử với người bệnh; không có thái độ  ban  ơn,  lạm  dụng  nghề  nghiệp  gây  phiền  hà  bệnh  nhân;  khi  cấp  cứu  phải  khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời, không được đùn đẩy gây khó khăn cho người bệnh. 
- Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thê dục - Thê thao: 
+ Thực hiện  tôt  các hoạt  động văn  hóa,  văn  nghệ,  thê dục -  thê  thao phục vụ 
nhân dân. 
+ Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng; phong trào rèn  luyện thân  thể; xây dựng được những mô hình hoạt động nổi bật tại cơ sở. 
- Các trưòng học: 
+ Thực hiện  tốt Quy chế dân chủ của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của đơn vị; công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích các khoản thu do phụ huynh học sinh đóng góp. 
+ Bảo đảm  chất  lượng giáo dục và kết quả  thực hiện phong  trào  thi đua  "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", có tính sáng tạo trong tô chức chỉ đạo, tinh  thần  chủ  động  khắc  phục  khó  khăn,  không  đế  xảy  ra  bạo  lực  học  đường;  vận động cha, mẹ học sinh phối hợp  rèn  luyện  kỹ năng sống cho học sinh, vận động học sinh  tham gia  các hoạt động  tập  thể,  tìm  hiểu  và phát  huy giá  trị  các di  tích  lịch sử, văn  hóa, cách mạng ở địa phương và  tích cực  tham gia xây dựng "trường,  lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn", "cống trường sạch đẹp, an toàn". 
3. Đối  với Mặt  trận  Tổ quốc  và  các đoàn  thể  chính  trị  -  xã  hội, các Hội quần chúng 
3.1 Đối với ủy ban Mật trận Tổ quốc 
- Tuyên truyền, vận động và được sự đồng thuận cao của đông đảo nhân dân và các giới; chủ động phối họp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội của  địa  phương;  xây  dựng và  thực  hiện  hiệu quả chương  trình  phối  hợp  hành  động chung trong các tố chúc thành viên Mặt trận. 
- Chủ động nắm  bắt  tình hình, dư  luận xã hội; kịp thời  tham mưu, đề xuất với cấp  ủy  đảng, chính quyền đế giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính  đáng, hợp pháp của nhân dân, không đế xảy ra những "điếm nóng", tụ tập đông người. 
- Thực hiện  hoạt động giám  sát xã hội có hiệu quả góp phân  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; có những giải pháp phù hợp vận động nhân dân,  tích cực, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở. 
- Phát huy vai  trò công tác đối ngoại nhân dân; tập trung vận động người Việt nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt nam và 
hướng về xây dựng quê hương, đất nước. 
- Thực  hiện  tốt  các  cuộc  vận  động,  các  phong  trào hành  động cách mạng  do Mặt trận Tổ quốc cấp trên phát động. 
3.2 Đối với đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội quần chúng 
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và giới do đoàn thể phụ  trách tích cực  thực  hiện các phong  trào  thi  đua; kịp  thời phối  hợp và huy động được  nhiều  lực 
lượng  cùng  tham  gia  tuyên  truyền,  vận  động,  để  nhân  dân  hiểu  rõ  và  thực  hiện  tốt 4 nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 
- Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, nhất  là những vụ việc khó khăn, cấp thiết, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính  đáng, hợp pháp của nhân dân  tạo được sự đồng  thuận  cao của nhân dân. 
- Có cách  làm sáng  tạo, hiệu quả  trong việc  tập hợp, phát  triến  hội  viên, đoàn viên; chú  trọng củng cố chất  lượng và  tăng  thêm  số  lượng,  nhất  là  những đối lượng 
khó tập hợp như người sau cai nghiện, người lầm lỗi trở về địa phương v.v... 
- Có biện pháp  tham  gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền  hiệu  quả; nội bộ đoàn  kết, tích  cực  trong đấu  tranh  phòng,  chống  tham  nhũng,  lãng phí,  tiêu  cực, 
thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ chính trị hàng năm. 
4. Đối với lực lượng vũ trang 
4.1 Đối với cơ quan Quân sự 
- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương  trình  phối  hợp với  đoàn  thế chính  trị  -  xã  hội  trong  tuyên  truyền, vận động nhân dân  tham gia phong  trào xây dựng và  bảo vệ Tố quốc; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ. 
- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính  trị  -  xã hội  thực hiện  tốt  chính sách  hậu  phương quân  đội,  chính  sách  đối với cán bộ, chiến sỹ, nhất  là  đối với chiến sỹ đang phục vụ  tại biển đảo của Tổ quốc; thực hiện tốt quy trình công khai, minh bạch trong công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ, không có  tiêu cực; động viên  lực  lượng dự bị  tham  gia  tốt  diễn  tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác dân vận nơi đóng quân. 
4.2 Đối với cơ quan Công an 
- Thực hiện  các Nghị  quyết  liên  tịch  và Chương  trình  phối  hợp  với  các đoàn thể  chính  trị  -  xã  hội  có  hiệu  quả;  có  các  biện  pháp  thích  hợp  trong  việc  vận động nhân dân  tham  gia  tích  cực phong  trào "Toàn dân  bảo vệ an  ninh Tố quốc", phòng, chống cháy  nổ, đảm  bảo  an  toàn  giao  thông, phòng, chống  tội  phạm,  tệ nạn  xã  hội; thực hiện tốt công tác dân vận nơi cơ quan trú đóng và cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều  lệnh, xây dựng nếp sống văn  hóa vì nhân dân  phục vụ" và phong trào thi đua " Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy". 
- Có sáng kiến cải  tiến thủ  tục hành chính, giải quyết công việc của nhân dân đúng pháp luật, đúng hẹn; công khai đầy đủ các thủ  tục hành chính để thuận  tiện cho nhân dân có nhu cầu giao dịch; kịp thời giải quyết có hiệu quả những phản ảnh, kiến nghị  của  nhân  dân  hoặc  tham  mưu  với  cấp  có  thẩm  quyền  chỉ  đạo  giải  quyết,  tạo 
được niềm tin của nhân dân. 
- Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán  bộ, chiến sỹ  về vị  trí, vai  trò công  tác  dân  vận  của  lực  lượng  vũ  trang; nêu  cao ý  thức  trách  nhiệm; 
luôn kính  trọng,  lễ  phép với  nhân dân, hướng dẫn  rõ  ràng, nhanh chóng, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân; không có cán bộ, chiến sỹ sai phạm bị kỷ luật. 
5 Riêng công an phường có thêm tiêu chí: Vận động nhân dân tham  gia xây dựng nhiều  Tổ, Nhóm  tự quản  về an  ninh  trật  tự  hoạt  động có chất  lượng, mỗi  năm  xây 
dựng mới  ít nhất 01 mô hình hoặc củng cố,  tổ chức họat động có hiệu  quả  ít nhất 2 mô hình  tự quản  đã có ở địa  bàn dân cư hoạt  động có hiệu quả;  trong năm có nhiều giải pháp vận động nhân dân  tích cực tham gia phong trào "Tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" góp phần kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội  theo  tỷ  lệ  quy  định của Công  an  thành  phố,  không  xảy  ra  án  rất  nghiêm  trọng;  làm  tốt  công  tác  giáo dục, quản  lý  người  lầm  lỗi ở cộng đồng dân cư, hàng năm kéo giảm  sô đôi  tượng nghiện ma túy và không đê phát sinh người nghiện mới. 
4.3 Đối với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn quận 
- Có nhiều biện pháp sáng tạo, kiên trì phối họp với các ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn  thể  chính  trị  - xã hội  trong  công  tác  tuyên  truyền,  vận động 
nhân dân nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; có mô hình phòng cháy, chữa cháy hiệu quả, chủ động cún hộ, cứu nạn khi có thiên  tai, bão lũ... góp phần  chuyến hóa, xây dựng các khu dân cư an  toàn,  toàn dân  tích  cực  tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy. 
- Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận  thức cho đội  ngũ cán bộ, chiến sỹ về vị  trí, vai  trò công tác dân vận của lực lượng vũ  trang, giáo dục cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý  thức trách nhiệm, thực hiện kính  trọng, lễ phép với nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân. 
4.4 Đối với cơ quan Bộ đội Biên phòng 
-  Xây  dựng  mối  quan  hệ  gắn  bó,  phối  hợp  chặt  chẽ,  có  hiệu  quả  với  địa phương. Tiến hành  tốt công tác vận động quần chúng, truyên  truyền vê biển đảo cho 
cán  bộ, công nhân, nhân  dân  trong các cảng, các công  ty  xí  nghiệp, địa  phương mà đơn  vị  đóng  quân;  tuyên  truyền  đối  ngoại  nhân  dân  trên  địa  bàn;  phát  huy  vai  trò nhân dân trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu. 
- Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò công tác dân vận của lực lượng vũ  trang; giáo dục cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý 
thức  trách  nhiệm,  ứng  xử có văn  hóa,  khéo  léo,  lễ  phép  trong  tiếp xúc, giao  tiếp với dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân; hướng dẫn rõ ràng, nhanh chóng. 
5.5 Đối  với doanh nghiệp 
- Thực hiện  tốt các chủ  trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp  luật của Nhà nước, nhất  là  những quy định của  pháp  luật  liên quan đến  quyền và  lợi  ích của công nhân, người  lao động về chế độ tiền  lương, thưởng, chế độ bảo hộ  lao động, an toàn vệ sinh  lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y  tế, bảo hiểm  thất nghiệp...; tiền lương, thưởng... cao hơn quy định tối thiểu của Nhà nước. 
- Nắm chắc và giải quyết kịp thời  tình hình công nhân, người  lao động nhất  là giải  quyết  kịp  thời  những  bức  xúc  chính  đáng,  hợp  pháp  vê  chế  độ  tiền  lương, thưởng,  thời  gian  làm  việc... và  có  chủ  trương,  biện  pháp  giải  quyết hiệu  quả,  kịp thời, không để xảy  ra đình công, ngừng việc,  tranh chấp  lao động tập  thể  tại đơn vị.
6 Chấp hành  tốt pháp  luật về  kinh  doanh,  thuế, không nợ  lương, nợ  bảo  hiếm  xã hội-không bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. 
- Thực hiện  tốt quy  chế dân  chủ  ở cơ  sở; đảm  bảo dân  chủ  thực chất,  không hình  thức,  thực hiện  tốt  cơ  chế đối  thoại  với  người  lao động; xây  dựng quan  hệ  lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. 
- Vận  động  công  nhân,  người  lao  động  tích  cực  lao  động,  tăng  năng  suất, góp phần  phát  triển  sản  xuất, kinh doanh  của  doanh  nghiệp,  tạo điều  kiện  cho  công  nhân, người lao động nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghê;  tố chức thi tay nghề hàng năm đế nâng lương, nâng bậc cho người lao động. 
- Quan  tâm,  tạo điều  kiện  thuận  lợi Chi  bộ  (nếu  có), Công  đoàn, Đoàn  thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh (nếu có) hoạt động hiệu quả. 
B. Cá nhân đicn hình "Dân vận khéo" 
1.  Tiêu  chí  cá  nhân  áp  dụng  đối  với  cán  bộ,  đảng  viên,  công  chức,  viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn  thể chính trị  - xã hội, hội quàn chúng, cán bộ, chiến  sĩ  lực  lưọng  vũ  trang,  công  nhân, ngưòi  lao động,  các  cá  nhân  tiêu  biểu trong các dân tộc, tôn giáo, hiện đang cư trú, học tập, lao động, công tác, sinh hoạt tại cơ sở; cụ thể: 
- Tích cực "Học tập và làm  theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó tích cực lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho bản thân, cho cộng đồng và đất nước; tham gia đấu  tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; có phương pháp khéo vận động các trường hợp vướng khó. Thực hiện tốt phong cách "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay  làm". 
- Nắm chắc tâm  tư, nguyện vọng chính  đáng, hợp pháp của nhân dân, kịp thời phản ảnh, đề xuất với cấp có  thẩm quyền giải quyết  hiệu  quả những vấn đề bức xúc kéo dài,  những vấn  đề  cấp  ủy Đảng,  chính quyền đang  tập  trung chỉ  đạo  thực hiện; được thừa nhận là "khéo" và có sức lan tỏa trong địa phương, cơ quan, đơn vị. 
- Có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống  lành mạnh; bản thân và gia đình gương mẫu  thực  hiện  tốt  các  chủ  trương,  chính  sách  của  Đảng  và  pháp  luật  Nhà 
nước;  chống  tham  nhũng,  tiêu  cực;  vận  động  được  đông  đảo  nhân  dân,  người  lao động hưởng ứng tham gia. 
2. Ngoài  các  tiêu  chí  nêu  trên,  các  cá  nhân  điển  hình  "Dân  vận  khéo" ở một số lĩnh vực, có thêm các tiêu chí sau: 
2.1 Đối với cán bộ lãnh đạo 
-  Gương  mẫu,  nêu  gương,  có  uy  tín  với  nhân  dân,  cán  bộ,  công  chức,  viên chức, người  lao động của địa phương, đơn vị. 
- Quan tâm chỉ đạo  thực hiện  có hiệu quả phong trào thi  đua "Dân vận  khéo", mỗi năm chỉ đạo xây dựng thêm  ít nhất từ 2 điển hình  tập thể hoặc cá nhân "Dân vận khéo" của địa phương, cơ quan, đơn vị do mình phụ  trách. 
- Có phong cách quần chúng, dân chủ; có sáng kiến cải  tiến hoạt động của đơn vị để phục vụ tốt nhân dân, người lao động. 
7 - Kịp  thời chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị  của  tố chức và công dân đúng thời hạn,  không đế tồn đọng. 
Đối với đảng viên 
- Gương mẫu, đi  đầu  trong công  tác dân vận, các phong  trào thi đua, có uy  tín trong nhân dân. 
- Được phân  loại  là đảng viên đủ  tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
2.3 Đối với cán bộ, công chức, viên chức chính quyền 
- Có tinh  thần và  thái độ phục vụ nhân  dân  tận  tình, giải  quyết công việc đúng thời gian, biết  lắng nghe dân; giải  thích, hướng dần  rõ  ràng, cụ  thê những điều người 
dân cần biết trong phạm vi thẩm quyền; không yêu cầu người dân bô sung hồ sơ quá 1  lần. 
- Không có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà; không vô cảm  trước bức xúc, khó khăn của nhân dân. 
2.4 Đối với cán bộ, chiến sĩ công an và bảo vệ khu phố 
* Cảnh sát khu vực: bám  sát nắm chắc địa bàn, gần dân, kịp thời giải quyết các phản  ảnh  chính  đáng, hợp pháp của nhân dân; vận  động đông đảo nhân  dân  tham  gia 
phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; địa bàn quản lý không xảy ra trọng án. 
* Cảnh sát giao thông: có tinh thần và thái độ tận tình phục vụ nhân dân; khi tiếp xúc với nhân dân không nặng lời, cửa quyền hách dịch, gây khó khăn, nhũng nhiễu 
* Cảnh  sát  trực  tiếp  giải quyết về  hành  chính:  có  tinh  thần  và  thái  độ  tận tình  phục vụ  nhân  dân, giải  thích, hướng dẫn  rõ  ràng,  cụ  thế những điêu  người  dân 
cần biết; giải quyết công việc đúng thời gian, không yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ quá  01  lần;  khi  tiếp xúc  với  nhân dân  không  nặng  lời,  cửa quyền  hách  dịch, nhũng nhiễu gây khó khăn cho nhân dân. 
* Cảnh  sát Phòng cháy chữa  cháy, cứu hộ, cứu  nạn: Tăng  cường công  tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cơ quan đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa thiên tai, hiểm họa về cháy nổ; xây dựng mô hình tự quản chủ động phòng cháy trong nhân dân. 
2.5 Đối với cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội và Dân quân thuòng trực 
- Có mối quan hệ mật thiết, phối họp chặt chẽ với nhân dân địa phương và nơi trú đóng, nắm chẳc tâm tư nguyện vọng của quần chúng trong đơn vị và nhân dân; kịp  thời 
tham mưu, đề xuất  tháo gỡ những vướng mắc  trong nhân dân, cán bộ, nhân viên, viên chức không để xảy ra vụ việc phức tạp trong đơn vị, địa phương và nơi trú đóng. 
- Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, khi tiếp xúc với nhân dân có thái độ niềm nở,  lịch sự, phục vụ  tận  tình; tích cực vận động có hiệu quả các nguồn kinh phí, vật chất đế thực hiện mô hình giúp dân, chăm lo cho dân ở địa phương và nơi trú đóng. 
2.6 Đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng 
- Có mối quan hệ mật  thiết, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, đoàn  thể địa phương và các công ty, xí nghiệp trên địa bàn hành lang cửa khâu cảng, nơi trú đóng, nắm chắc  tâm  tư nguyện vọng của quần chúng trong đơn vị và nhân dân; kịp thời  tham mưu, đề xuất  tháo gỡ những vướng mắc trong nhân dân, cán bộ, nhân viên, công chức. 
8. không để xảy  ra vụ việc phức tạp trong khu vực cửa khẩu  cảng, nơi  trú  đóng; hoà giải giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. 
- Thực hiện  đúng chức  trách, nhiệm vụ  được giao, khi  tiếp xúc với  nhân  dân  có thái độ niềm nở, lịch sự, phục vụ tận  tình; thực hiện có kết quả công tác cải cách  thủ  tục hành chính, nhằm tạo thông thoáng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh... 
- Tích cực vận  động có hiệu  quả  các nguồn  kinh  phí, vật chất  để  thực  hiện  mô hình giúp dân, chăm lo cho dân nơi trú đóng. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Công tác triển khai 
- Cấp ủy  cơ  sở  tổ chức  triên khai, quán  triệt nội  dung này  đến  đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. 
Xây  dựng  kế  hoạch  triển  khai  (trong quý  I)  về  thực  hiện  phong  trào  thi  đua "Dân vận khéo" của cơ quan, đơn vị; đăng ký  thực hiện công trình Dân vận khéo năm 
2014  với  chủ  đề  "Vì  dân  phục  vụ"  (theo  công  văn  số  230-CV/BDVQU  ngày 18/02/2014 của Ban Dân vận Quận  ủy); hàng tháng có báo cáo tiến độ, đánh  giá  rút 
kinh nghiệm việc thực hiện, kịp thời giải quyết các vướng mắc (nếu có). 
- Quá trình thực hiện cần có biện pháp tập trung theo dõi, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, các gương điến hình mới từ cơ sở một cách thực chất, 
tránh hình thức, hạn chế tập trung bĩnh chọn, biển dương điển hình là cán bộ chủ chốt. 
2. Phát hiên, bình chon điển hình "Dân vân khéo" 
- Các cơ quan, đơn vị phát hiện tập thê, cá nhân đạt tiêu chí điển hình "Dân vận khéo"  đưa  ra  bình  chọn  các gương  tiêu  biếu  nhất  đế  đề  nghị  với  cấp  ủy  cơ  sở  xét công nhận, biểu dương. 
- Tập  thể, cá nhân  được  đề xuất  biểu  dương phải  có báo  cáo  thành  tích "Dân vận khéo" (Báo cáo cán dựa vào tiêu chỉ đê đảnh giá mức độ đạt được; nêu rõ cách 
làm, kinh nghiệm khéo vận động nhân dãn tham gia, tác dụng, tính lan tỏa của điên hình). 
- Căn  cứ  vào  báo  cáo  thành  tích  của  tập  thể,  cá  nhân  cấp  ủy  cơ  sở  xét  công nhận điển  hình "Dân vận khéo"; xem xét, bình chọn  điển hình "Dân vận  khéo" thật 
sự tiêu biếu, nổi bật nhất để giới thiệu cấp trên thẩm định, biểu dương. 
3. Công nhận và quyết định khen thưởng 
- Cấp ủy cấp cơ sỏ' xem xét công nhận, biểu dương; Chủ  tịch Ủy ban nhân dân phường,  Thủ  trưởng  cơ  quan,  đơn  vị,  Giám  đốc  doanh  nghiệp  quyết  định  khen 
thưởng điển hình "Dân vận khéo" cơ sở. 
-  Ban  Thường vụ Quận  ủy  (Ban Dân  vận  quận  ủy  tham mưu) xem  xét  biểu dương; Chủ  tịch  Ủy  ban  nhân dân quận quyết  định khen  thưởng điển  hình "Dân vận 
khéo" đối với những trường họp đạt tiêu chí điển hình "Dân vận khéo" cơ sở liên tục 2 năm liên, hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu  trong năm. 
4. Thời gian tuyên dưoìig điển hình "Dân vận khéo" 
4.1. Cấp cơ sở: Tuyên dương hàng  năm  vào  dịp  kỷ  niệm  ngày  truyền  thống công tác Dân vận của Đảng (15 tháng 10); số lượng cụ thể do đơn vị quyết định. 
9 4.2. Cấp Quận: Tuyên  dương hàng năm vào  dịp kỷ niệm Ngày  truyền  thống công  tác  Dân  vận  của Đảng  (15  tháng  10)  Đối  với  những  năm  tròn,  năm  chẵn  tổ 
chức liên hoan điến hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. 
5. Kinh phí thực hiện 
Từ nguồn kinh phí khen thưởng của các cơ quan, đơn vị các câp theo Luật Thi đua - Khen thưởng. 
Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 05-HD/BDV ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ban Dân vận Quận ủy. 
 
CCHC
 

Số lượt người xem: 25076    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm