Nghị quyết trung ương 4 17 Tháng Giêng 2014 2:05:00 CH

Tổng kết công tác dân vận và quy chế Dân chủ cơ sở

(Website Quận 2)-Ngày 15/01/2014, Ban Dân Vận Quận Uỷ quận 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế Dân chủ cơ sở Năm 2013. Đến tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Châu - Phó Ban Dân vận Thành uỷ; Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ quận 2; Hứa Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 2; Bùi Văn Phúc - Trưởng Ban dân Vận quận 2; cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Quận uỷ; Ban chỉ đạo quận về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Văn phòng quận uỷ, Văn phòng UBND quận, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Uỷ ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận; Chủ tịch UBND phường, Trưởng khối vận, Thường trực khối vận 11 phường và các tập thể thực hiện tốt công tác Dân Vận 2013.  

Theo báo cáo tóm tắt năm 2013, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và văn bản số 680-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Dân vận tham mưu Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện Kế hoạch số 31 -KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (giai đoạn 2011-2015). Cụ thể: Ban hành quyết định số 1175-QĐ/QU ngày 21/01/2013, quyết định số 1584- QĐ/QU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Quận ủy về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban hành Quyết định số 1288-QĐ/QU ngày 14/5/013 của Quận ủy về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban hành văn bản số 570-CV/QU ngày 30/10/2013 của Quận ủy về chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, Ban hành Chương trình số 28-CTr/BCĐ ngày 11/3/2013 của Ban chỉ đạo quận về Chương trình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2013, Triển khai Thông báo số 21-TB/BDVQU ngày 12/6/2013 về kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại 08 phường, giám sát việc thực hiện tại Ủy ban nhân dân quận và Liên đoàn Lao động quận, Tham mưu Quận ủy báo cáo sơ kết, đánh giá 02 năm thực hiện Kế hoạch số 31-KH/QU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (giai đoạn 2011 - 2015). Nhìn chung trong năm 2013, Ban Dân vận chủ động tham mưu Quận ủy kiện toàn Ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc, tổ chức kiểm tra hoạt động ở sơ sở nên phát huy được tính tích cực của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ. Mặt hạn chế là chưa đi sâu kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các trường học, doanh nghiệp.

Ưu điểm Năm 2013, Ban Dân vận Quận ủy chủ động tham mưu Quận ủy tăng cường lãnh đạo công tác dân vận thông qua việc thực hiện Quyết định số 701-QĐ/QU của Quận ủy về Quy chế thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính tri quận 2; chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận, cấp ủy cơ sở tích cực triển khai thực hiện Chương trình vận động nhân dân của Quận ủy (giai đoạn 2011-2015); đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém qua việc kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xâỵ dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về các giải pháp chủ yếu góp phần kiềm chế lạm phát bảo đảm an sinh xã hội; tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách bồi thường và tái định cư các công trình trọng điểm trên địa bàn quận như Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Xa lộ Hả Nội, Vòng xoay chân cầu Sài gòn, vận động thực hiện các công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và đạt kết quả tốt. Ban Dân vận đã luôn chủ động tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề về giới; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động nhân dân. Thực hiện phong trào Dân vận khéo năm 2013 với chủ đề “ Vì dân phục vụ” đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đã kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, bức xúc của nhân dân. Thông qua phông trào thi đua đã phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân phối hợp thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; chăm lo gia đình chính sách, các hộ dân nghèo, khó khăn, giới thiệu và hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên, hội viên làm kinh tế. Ban Dân vận Quận ủy phối hợp tốt với Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu cho Ban Thưởng vụ Quận ủy chỉ đạo kiện toàn tổ chức, hoạt động các Hội quần chúng, nhân sự của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và chỉ đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường, chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận.

Hạn chế công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện một số công trình trọng điểm của thành phố tuy có chuyển biến rất tích cực nhưng vẫn chậm so với tiến độ; vẫn còn phát sinh một số trường hợp khiếu kiện tập thể tại các cơ quan. Qua sơ kết đánh giá việc thực hiện Chương trình 09-CTr/QU của Quận ủy “Về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội” cho thấy bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực ở một số mặt hoạt động; tuy vậy, vẫn còn một số đơn vị việc triển khai chưa bám sát đặc thù của địa phương, đơn vị, chưa có nhiều mô hình, phương thức hoạt động mới tại cơ sở. Một số cấp ủy thiếu kiểm tra đôn đốc và chưa kịp thời sơ kết đánh giá việc thực hiện.

Nguyên nhân tập trung nhiều cho việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư các công trình, dự án trọng điểm mà thành phố giao, phải đảm bảo bàn giao mặt bằng để triển khai thi công nên công tác vận động nhân dân tập trung những công trình trọng điểm. Việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư các công trình, dự án trên địa bàn quận luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận tuân thủ và thực hiện đúng chính sách pháp luật, nhất là Khu đô thị Thủ Thiêm, tuy nhiên một số hồ sơ do vướng khó về pháp lý dẫn đến người dân chưa đồng thuận và khiếu nại. Trong hoạt động, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, phường còn lúng túng trong thực hiện chức năng giám sát đối với chính quyền; hoạt động Đoàn, Hội tại một số khu phố còn yếu, chủ yếu là do trình độ, năng lực của cán bộ và kinh phí hoạt động; chưa đáp ứng được...

Dịp này,  Ban Dân vận Quận uỷ khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Dân vận, tập thể và cá nhân hoàn thành tốt công tác Dân vận năm 2013.

 

Số lượt người xem: 4351    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm