Nghị quyết trung ương 4 30 Tháng Mười 2013 11:10:00 SA

Sinh hoạt Câu lạc bộ Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

 (Website Quận 2)- Vừa qua, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Mác - Lênin tổ chức buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm trao đổi, thảo luận những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời bàn bạc những giải pháp thiết thực, cụ thể, khắc phục những biểu hiện mà các cuộc kiểm điểm đã đề cập, qua đó, củng cố niềm tin vào lý tưởng Cộng sản và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đến dự buổi sinh hoạt có lãnh đạo của các đơn vị. Buổi sinh hoạt xoay quanh các nội dung như sau:

Ngày 11 tháng 5 năm 2012, Ban Thường vụ Quận ủy quận 2 ban hành Kế hoạch số 59-KH/QU để thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở 03 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, gắn với kiểm điểm theo nội dung ý kiến đóng góp của các cá nhân, đơn vị mà trước hết là Ban Thường vụ Quận ủy và tiếp theo là 33 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quận 2 trên tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh đã báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân đã chỉ ra được những mặt hạn chế, yếu kém, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã và đang có tác động không nhỏ đến sự phát triển của Đảng bộ quận, đó là:

Một vài cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ hưu trí, đảng viên cao niên đã có biểu hiện “diễn biến về tư tưởng”, thể hiện qua phát ngôn, lưu trữ, tán phát tài liệu, cổ xúy cho những quan điểm sai trái, xa rời lý tưởng; tự loại mình ra khỏi hàng ngũ của Đảng, làm chỗ dựa cho các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng để đả kích, chống phá sự lãnh đạo của Đảng.

Một bộ phận đảng viên ở địa bàn khu dân cư có biểu hiện suy giảm sức chiến đấu, e ngại tham gia công tác địa phương, thiếu quan tâm đến việc đóng góp xây dựng Đảng, thờ ơ với thông tin chính thống nhưng lại quan tâm đến những thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin xấu trên mạng internet.

Đảng viên trong các cơ quan, đơn vị thì chỉ chú trọng đến công tác chuyên môn, các công việc thuộc về đời sống xã hội mà thiếu quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, việc chăm lo xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ.

Một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện sa sút tinh thần trách nhiệm, không nhận thức rõ vai trò người đảng viên cộng sản, tính tiên phong, gương mẫu, xung kích vì nhân dân, vì lợi ích chung, chỉ lo vun vén cá nhân. Từ đó trở nên ích kỷ, vụ lợi, cơ hội, sa vào chủ nghĩa cá nhân, tiêu cực, vi phạm kỷ luật.

Ngoài ra, trong từng lúc, từng nơi cán bộ, đảng viên có biểu hiện xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình, xem thường lý luận, không chịu học tập, nghiên cứu lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng, chủ quan, giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa, không cố gắng làm tròn chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó...

Những biểu hiện hay dấu hiệu của sự suy thoái về đạo đức, lối sống vừa nêu trên của một bộ phận cán bộ, đảng viên thông qua đợt sinh hoạt chính trị vừa qua mà chúng ta đã bước đầu nhận diện là vấn đề không thể xem thường, bởi vì nhiều khi sự lệch chuẩn về giá trị đạo đức, lối sống là sự khởi đầu của sự “tự diễn biến” về chính trị tư tưởng, sự nhạt phai về lý tưởng cách mạng, dần dần sẽ dẫn đến sự “tự chuyển hóa”, xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Trong buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Khánh có bài tham luận: “Biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và giải pháp đấu tranh phòng, chống”. Ở góc nhìn của người công tác tại cơ sở, chúng tôi tự hỏi cán bộ, đảng viên của mình có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hay không? Để trả lời câu hỏi này, trên quan điểm chính kiến cá nhân, tôi nhận định vừa không lại vừa có.

Đại bộ phận cán bộ đảng viên nhìn chung vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không phai nhạt lý tưởng cách mạng, không biểu hiện bất mãn cá nhân, cơ hội tiếp tay cho địch, tuyên truyền quan điểm sai trái, độc hại trong xã hội; không bị các thế lực xấu ở trong và ngoài nước lợi dụng, ngấm ngầm hoặc công khai truyền bá những quan điểm sai trái với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phần lớn cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, không sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, thoái hóa, biến chất, có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Có ý thức chấp hành kỷ luật trong Đảng, đoàn kết nội bộ, tham gia sinh hoạt Đảng nghiêm túc, có ý thức tự phê bình và phê bình cao.

Tuy nhiên, bên cạnh số đông ấy vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Dù rằng chính bản thân họ không nhận diện được hoặc có thể biểu hiện suy thoái không rõ ràng hoặc có biểu hiện này hay biểu hiện khác thì chúng ta vẫn phải nhận diện và đánh giá mức độ, cấp độ để có các giải pháp đấu tranh trực diện mang tính xây dựng đối với bộ phận này.

Biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dễ nhận thấy như:

- Không tự giác học tập chủ nghĩa Mác — Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giờ học thì lo làm việc khác, cảm giác đi học như ép buộc, không liên hệ được giữa kiến thức và thực tiễn dẫn đến khả năng lý luận kém, lười lý luận, lười phát biểu, lười viết lách các bài chính luận.

- Không phân biệt được giữa cái đúng, cái sai, tiếp cận rất nhiều thông tin không chính thống trên mạng và các phương tiện khác, thiếu cảnh giác trước những quan điểm sai trái, dẫn đến mơ hồ, dao động, có những lời nói, phát biểu thiếu kiên định, thiếu sự tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thay vì đấu tranh trực diện, phản biện thì lại bàn tán, a dua và theo đuôi quần chúng.

- Sự thờ ơ về chính trị, bàng quan với thời cuộc, với tình hình đất nước, không quan tâm đến thời sự trong nước và quốc tế, vô cảm trước sự khổ cực của người dân.

- Nhiều cán bộ không đi cơ sở, lười đi cơ sở, cũng vì lý do này hay lý do khác mà ngại tiếp dân, ứng xử với dân chưa hòa nhã, thiếu lý luận và kỹ năng để giải thích, thuyết phục nhân dân; nhiều cán bộ tham mưu kế hoạch mà không hề xuống địa bàn, không biết tình hình đặc điểm dân cư, không lấy ý kiến tham khảo của dân; cán bộ tham mưu hoạt động còn nặng về hình thức mà chưa bám sát nhu cầu, sở thích, lợi ích của nhân dân, của đối tượng cần phục vụ.

- Tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu chủ động trong tham mưu, đề xuất, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ, thụ động, sợ trách nhiệm, né tránh việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân hoặc thiếu đeo bám quyết liệt, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

- Lối làm việc “hành là chính” thiếu quy củ, nền nếp, ăn cắp giờ công, chậm trễ trong giải quyết công việc, dây dưa gây phiền hà, sách nhiễu thậm chí còn vòi vĩnh nhân dân.

- Thờ ơ hoặc tham gia một cách hình thức, chiếu lệ những phong trào, cuộc vận động do Đảng và các đoàn thể phát động.

- So sánh lợi ích, tính toán thiệt hơn trong thi đua, khen thưởng, xuất hiện tư tưởng hơn thua, so bì trong phong trào thi đua làm mất đi ý nghĩa vốn có của thi đua.

- Thiếu tinh thần học hỏi, đúc kết kinh nghiệm, học tập mô hình, giải pháp, cách làm của người khác, bảo thủ, ít lắng nghe và tiếp thu góp ý.

- Có lúc, có khi cũng tham gia các tệ nạn xã hội như đánh bạc, rượu chè, xa hoa, lãng phí. Lối sống xu thời, thực dụng, tìm “ô dù”, kèn cựa địa vị, tư tưởng tìm vị trí tốt hơn, cao hơn, lương nhiều hơn, biểu hiện gây bè, kéo cánh, nói xấu, bôi nhọ đồng chí, đồng nghiệp, gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu sự gần gũi, đoàn kết với các tầng lớp nhân dân nơi cư trú.

- Biểu hiện xu nịnh, “dĩ hòa vi quý”, nể nang, né tránh, sợ làm mất lòng đồng nghiệp, tư tưởng thủ thế, an nhàn.

Khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện naỵ”, chắc chắn rằng mỗi cán bộ, đảng viên đều soi rọi bản thân, kiểm điểm những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm. Theo kết quả chung, chúng ta nhận thấy rằng nhận thức của một số cán bộ đảng viên về những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là chưa sâu sắc, dẫn đến chưa hiểu rõ bản thân có mắc phải những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hay không. Một số khác, nhận diện được vấn đề nhưng né tránh, tâm lý sợ vướng phải “có biểu hiện suy thoái”. Và như vậy thi không nhận diện được hay không muốn nhận diện thì cũng không đề ra được giải pháp rèn luyện, chấn chỉnh, khắc phục.

Để góp phần phòng, chống, đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ở giới hạn của tham luận này, xin nêu một số giải pháp như sau:

Một là, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đối với cán bộ, đảng viên mới cần được rèn luyện nhiều hơn trong môi trường thử thách, được sớm bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị (tránh tình trạng cán bộ lâu năm, đợi quy hoạch mới được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị); quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ thông qua hoạt động trong môi trường tập thể của các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu và cấp ủy chi bộ, đảng bộ, giữ gìn nghiêm kỷ luật trong Đảng và nêu cao tính Đảng trong các buổi sinh hoạt, hoạt động của chi bộ, đảng bộ.

Hai là, giải pháp căn cơ, lâu dài thông qua công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ làm công tác cán bộ có tâm và tầm, công tác đánh giá, nhận xét cán bộ ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu từ cấp dưới đến cấp trên, nhận định rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ để khắc phục và tốt hơn, đảm bảo cán bộ tốt được trọng dụng và đề bạt bố trí, cán bộ chưa tốt phải được tạo điều kiện để rèn luyện thêm, thường xuyên kiểm tra, giám sát để tránh mất cán bộ do công tác cán bộ chậm, lơ là, thiếu quan sát.

Ba là, tự phê bình và phê bình, cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý làm gương trong việc tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ đảng viên mạnh dạn phê bình, góp ý trên tinh thần xây dựng để cùng nhau tiến bộ; kiên quyết đấu tranh thông qua phê bình hàng ngày, chấn chỉnh, góp ý nhau thông qua từng công việc cụ thể; Cấp trên góp ý cho cấp dưới, chấn chỉnh nghiêm khắc với cấp dưới, đồng thời lắng nghe cấp dưới góp ý để điều chỉnh phương pháp lãnh đạo, điều hành, cấp dưới góp ý lẫn nhau trong công tác phối hợp, góp ý với cấp trên để chia sẻ, tôn trọng và hiểu nhau hơn trong công việc. Cán bộ, đảng viên cần lắng nghe góp ý, phê bình của nhân dân để rút kinh nghiệm trong công tác, gần dân, hiểu dân và chia sẻ được khó khăn của nhân dân, nâng cao ý thức và tinh thần phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bốn là, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị thông qua nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, nâng chất giáo án lý thuyết gắn liền liên hệ thực tiễn, thường xuyên cung cấp thông tin chính thông và phản tuyên truyền đối với các luận điệu xuyên tạc cho cán bộ, đảng viên nắm; song song đó phải nâng cao kỹ năng tuyên truyền và tuyên truyền miệng cho cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên. Chi bộ phải mạnh dạn đấu tranh với các cán bộ, đảng viên có những phát ngôn trái với cương lĩnh trị chính trị, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, tuyên dương, nhân rộng điển hình cán bộ, đảng viên hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, hoặc có biểu hiện sa đọa về đạo đức, lối sống, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác.

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Bác có nêu “Đảng viên, cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó; còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân” (trang 42-43). Thiết nghĩ muốn đấu tranh phòng chống đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, điều quan trọng là sự nổ lực rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải thông qua hoạt động thực tiễn, trui rèn trong các phong trào hành động cách mạng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân để trưởng thành. Kết quả hoạt động thực tiễn là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá phẩm chất và năng lực của cán bộ, đảng viên. Qua hoạt động thực tiễn, tiếp xúc với công việc, với quan chúng, cán bộ, đảng viên có điều kiện rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để hoàn thiện mình, thực sự trở thành những người đầy tớ, công bộc tận tụy của nhân dân.

Qua buổi sinh hoạt đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Quận 2 chúng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận, mở rộng dân chủ trong Đảng trên cơ sở bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là học thuyết cách mạng khoa học, là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

CCHC


Số lượt người xem: 3340    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm