Nghị quyết trung ương 4 29 Tháng Mười 2013 1:00:00 CH

Họp mặt truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng năm 2013

 (Website Quận 2)- Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/QU ngày 23/9/2013 của Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, Các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng năm 2013. Đến dự buổi Họp mặt có : Thường trực Quận ủy; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận; Các đồng chí Quận ủy viên; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể Quận; Đ/c Chánh án Tòa án, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án quận 2; Đồng chí Giám đốc Bệnh viện; Trưởng Phòng CS PCCC; Trưởng Phòng CS Cứu hộ cứu nạn quận 2; Lãnh đạo Văn phòng UBND quận; Bí thư Đảng ủy 11 phường, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền; Cán bộ, công nhân viên các Ban xây dung Đảng và Văn phòng Quận ủy.

Thay mặt các Đ/c lãnh đạo Các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Ông Trần Đoàn Trung, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy ôn lại truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng năm 2013:

Cách đây 83 năm, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Là một chính Đảng vô sản, được tổ chức khoa học để lãnh đạo công cuộc cách mạng của đất nước, Đảng ta đã lập ra các bộ phận công tác, hình thành nên bộ máy hoạt động với những chức năng khác nhau nhằm tham mưu, tác nghiệp trên các lĩnh vực giúp các cấp ủy chỉ đạo, điều hành toàn Đảng tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong xã hội, tạo ra phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân; đồng thời, qua thực tiễn, xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh, vững vàng thực hiện vai trò lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng, tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ra đời và cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhằm giải thích nguồn gốc chiến tranh đế quốc và kêu gọi chống chiến tranh, ủng hộ phong trào giải phóng đân tộc, đề ra khẩu hiệu đấu tranh đã đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư tưởng văn hoá của Đảng; từ đó, Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII đã chuẩn y lấy ngày 1/8 là ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng của Đảng.

Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng) được thành lập vào ngày 14 tháng 10 năm 1930 đã đánh dấu sự ra đời của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện chức năng tham mưu về cách thức tổ chức hệ thống, bộ máy, cán bộ và các tổ chức vận động quần chúng đấu tranh cách mạng, đánh dấu sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng.

Công tác dân vận của Đảng cũng đã được xác lập với Án Nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận, vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh, và Nghị quyết Trung ương tháng 10 năm 1930 yêu cầu: “Trong các đảng bộ (từ thành và tỉnh ủy) phải tổ chức ra các ban chuyên môn về giới vận động”; từ đây, quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng đã được cụ thể hóa về mặt tổ chức; và với thắng lợi vĩ đại của cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết công tác dân vận của Đảng bằng bài viết “Dân vận” đăng trên báo Sự thật ngày 15 tháng 10 năm 1949, khẳng định sức mạnh vô địch của nhân dân sẽ phát huy khi được Đảng lãnh đạo, tổ chức hành động cách mạng.

Và cũng tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất, ngày 18 tháng 10 năm 1930, bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thành lập, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Văn phòng cấp ủy, tổ chức trực tiếp phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan lãnh đạo các cấp, bảo đảm sự vận hành trong toàn Đảng.

Riêng công tác kiểm tra của Đảng, từ năm 1930 đến năm 1948, được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo, chưa phân công cán bộ và thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách, nhiệm vụ này do các cấp ủy và tổ chức Đảng thực hiện. Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng chính thức được thành lập và ngày càng kiện toàn, củng cố vững mạnh. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết nghị số 29/QN/TW ngày 16/10/1948 do Tổng Bí thư Trường Chinh ký và ngày 16/10 được lấy làm ngày truyền thống của công tác Kiểm tra Đảng.

Sự ra đời của các cơ quan chuyên môn của Đảng xuất phát từ yêu cầu khách quan của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gắn liền và trải qua các giai đoạn cách mạng của đất nước, đã không ngừng phát triển, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Mỗi bộ phận đảm nhận từng mặt công tác trong sự thống nhất lãnh đạo, đã kết thành bộ máy đồng bộ, khắng khít của hệ thống tổ chức, bảo đảm mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng mà trực tiếp là của các cấp ủy Đảng.

Trải qua 83 năm, cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng ta, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng đã trưởng thành lớn mạnh, có một đội ngũ cán bộ, đảng viên với một hệ thống dọc từ Trung ương đến cơ sở, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy, ngày đêm ra sức nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng đi vào hiện thực và từ tổng kết thực tiễn mà góp phần bổ sung, phát triển đường lối của Đảng, đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, mà trực tiếp là Ban Thường vụ, TTQU Các Ban Đảng, VP Quận ủy và TT.BDCT quận đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, Các Ban Đảng, VP Quận ủy và TT.BDCT quận sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; giữ gìn kỷ luật Đảng và tăng cường sức chiến đấu của Đảng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây đựng tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị; tham mưu và giúp việc cho Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hệ thống chính trị trong quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận trong giai đoạn mới.

CCHC


Số lượt người xem: 3232    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm