Kinh tế 07 Tháng Bảy 2020 10:25:00 SA

Thông báo về đăng ký dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh năm 2020

 

Nhằm hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, trường học, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy và học, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phòng Kinh tế quận 2 thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố
Hồ Chí Minh
năm 2020 với nội dung như sau:

1. Hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các
cơ quan
quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập:

a. Mục tiêu:

Thúc đẩy Trường, Viện, Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Tổ chức khoa học và công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ (đơn vị đăng ký thực hiện) chuyển giao các mô hình, giải pháp ứng dụng
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập (cơ quan, đơn vị) để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

b. Quyền lợi:

Đơn vị đăng ký thực hiện, cơ quan, đơn vị tiếp nhận sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

c. Điều kiện:

-  Đối với đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao;
có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, đủ năng lực để triển khai dự án và có địa chỉ
tổ chức, cá nhân tiếp nhận cụ thể. Ưu tiên các mô hình, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có hiệu quả cao và có khả năng nhân rộng.

-  Đối với cơ quan, đơn vị tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).

d. Hồ sơ đăng ký:

- Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu 1 - ĐNHTCQĐV);

- Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp
(Mẫu 2 - TMDACQĐV);

-  Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và
cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu 3 - LLTC, Mẫu 4 - LLCN).

-  Văn bản cam kết đối ứng vốn của tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao.

e. Hồ sơ nghiệm thu:

-  Báo cáo đánh giá hiệu quả ứng dụng, báo cáo tổng kết dự án, …;

-  Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án, …

2. Hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, hộ kinh doanh:

          a. Mục tiêu:

Thúc đẩy Trường, Viện, Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Tổ chức khoa học và công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và
công nghệ (đơn vị đăng ký thực hiện) chuyển giao các mô hình, giải pháp
ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp,
hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, hộ kinh doanh (tổ chức, cá nhân) để nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới trong lĩnh vực hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao chất lượng
cuộc sống.

b. Quyền lợi:

Đơn vị đăng ký thực hiện, tổ chức, cá nhân tiếp nhận sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

c. Điều kiện:

-  Đối với đơn vị đăng ký thực hiện: có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao;
có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, đủ năng lực để triển khai dự án và có địa chỉ
tổ chức, cá nhân tiếp nhận cụ thể. Ưu tiên các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ có hiệu quả cao và có khả năng nhân rộng.

-  Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao: có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).

d. Hồ sơ đăng ký:

-  Công văn đề nghị hỗ trợ (Mẫu 5 - ĐNHTTCCN);

-  Thuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp
(Mẫu 6 - TMDATCCN);

-  Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và
cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu 3 - LLTC, Mẫu 4 - LLCN).

-  Văn bản cam kết đối ứng vốn của tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao.

e. Hồ sơ nghiệm thu:

-  Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội sau khi ứng dụng, báo cáo tổng kết dự án, …;

-  Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện dự án, …

3. Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp:

a. Mục tiêu:

Tạo lập cơ sở dữ liệu về các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nhằm phổ biến cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân
tham khảo, nghiên cứu, triển khai ứng dụng để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập
và tạo việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

b. Đơn vị đăng ký thực hiện:

Trường, Viện, Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Tổ chức khoa học và công nghệ, Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ.

c. Quyền lợi:

Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa không quá 30.000.000 đồng/ tài liệu.

d. Điều kiện:

Đơn vị đăng ký thực hiện có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp (giống (cây trồng, vật nuôi, thủy sản), chăn nuôi, trồng trọt, bảo quản và chế biến sau thu hoạch) hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để xây dựng tài liệu mô hình.

e. Hồ sơ đăng ký:

-  Phiếu đăng ký và bảng dự toán chi tiết kinh phí xây dựng tài liệu (Mẫu 7 - ĐKTL);

-  Giới thiệu tài liệu (Mẫu 8 - GTTL);

-  Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và
cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu 3 - LLTC, Mẫu 4 - LLCN).

g. Hồ sơ nghiệm thu:

-  Tài liệu mô hình gồm: bản giấy, tập tin điện tử (PDF, word) (Mẫu 9 - TLNN); bản tóm tắt tài liệu; video clip hướng dẫn mô hình (tối thiểu 15 phút).

-  Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện xây dựng tài liệu mô hình.

4. Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong trường học:

a. Mục tiêu:

Hỗ trợ các trường (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, cuộc thi, nâng cao kiến thức, kỹ năng về đổi mới sáng tạo cho giáo viên và học sinh, ... nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và hình thành các câu lạc bộ sáng tạo trong trường học.

b. Nội dung thực hiện:

-  Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về STEM cho giáo viên, học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tiễn gắn liền công tác giảng dạy của giáo viên và hỗ trợ học tập cho học sinh, giúp giáo viên và học sinh tiếp cận các công nghệ để phát trin k năng, ng dng khoa hc k thut, ng dng k thut s vào việc dạy và học;

-  Các hot động h tr cho các phòng Giáo dc và Đào tạo, trường hc và giáo viên v sáng kiến ng dng giáo dc STEM trường hc và nhà;

-  T chc các cuộc thi, các hot động gn vi sinh hot đội, nhóm nhm phát trin câu lc b sáng to, thu hút tài năng và s sáng to ca hc sinh; phát trin kh năng hot động tích cc, tương tác và hc tp, làm vic theo nhóm cho hc sinh (có th định hướng ni dung theo khung chương trình STEM, STEAM, khoa hc sáng to, ).

c. Đơn vị đăng ký thực hiện:

Ủy ban nhân dân các quận huyện (phòng Kinh tế, phòng Giáo dục
và Đào tạo, …), các trường (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực thực hiện (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

d. Quyền lợi:

Cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 80.000.000 đồng.

e. Điều kiện:

Cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện có đối ứng ít nhất 70% tổng kinh phí thực hiện. Trường hợp không đảm bảo chứng từ quyết toán phần vốn đối ứng thì kinh phí ngân sách hỗ trợ sẽ giảm tương ứng để đảm bảo không vượt tỷ lệ ngân sách hỗ trợ tối đa (30% tổng kinh phí).

g. Hồ sơ đăng ký:

-  Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu 10 - TMNV);

-  Dự toán kinh phí chi tiết cho từng hạng mục thực hiện.

h. Hồ sơ nghiệm thu

-  Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (Mẫu 11 - BCTK);

-  Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.

* CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

-  H sơ đăng ký thc hin vui lòng gi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn (Các tài liu gi phi được ký tên và đóng du xác nhn ca đơn v đăng ký
th
c hin, cơ quan, đơn v, t chc, cá nhân tiếp nhn).

-  Các biu mu vui lòng tham kho ti website http://dost.hochiminhcity.gov.vn, c th như sau:

+ Ni dung 1: Xem Chính sách h tr - ng dng khoa hc công ngh ti các cơ quan, đơn v thuc các qun, huyn;

+ Ni dung 2: Xem Chính sách h tr - Trin khai ng dng khoa học và công nghệ cho doanh nghip va và nh, hp tác xã, làng ngh, h kinh doanh, nông dân thuc các qun, huyn;

+ Ni dung 3, 4: Xem Thông báo - Mi đăng ký các d án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

* THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Hồ sơ được tiếp nhận trong năm 2020.

* THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

-  Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

-  Website: http://dost.hochiminhcity.gov.vn.

-  Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.

-  Điện thoại: (028) 3 9307 463.

-  Người liên hệ:

1.       Anh Phan Quốc Thắng – Nội dung 1, Nội dung 3.     

2.       Anh Đặng Thanh Danh – Nội dung 2.

3.       Chị Nguyễn Thị Mỹ Lê – Nội dung 4.

Các biểu mẫu đính kèm: Tại đây

 

 


Số lượt người xem: 548    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm