Hoạt động Đảng - Đoàn thể 10 Tháng Chín 2020 2:45:00 CH

Nâng cao nhận thức về khu vực phòng thủ

 

Thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về khu vực phòng thủ, Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn về mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn quận, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh Nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

2. Chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị. Giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, chống phá của các thế lực thù địch; xử lý đúng đắn, kịp thời, hiệu quả các tình huống kích động, gây rối an ninh chính trị, bảo đảm môi trường đầu tư, các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

3. Củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

4. Chủ động nắm sát diễn biến tư tưởng, tâm trạng trong Đảng và trong Nhân dân, định hướng tư tưởng đúng đắn và kịp thời trước những tác động đan xen của những yếu tố tích cực, tiêu cực trên thế giới và trong nước; đồng thời dự báo trước các vấn đề tư tưởng đã, đang và sẽ nảy sinh để có phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt có hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW gắn với Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Đề án xây dựng Khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo; Đề án “Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kế hoạch sổ 293-KH/TU ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tố quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia... từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn về vai trò, tầm quan trọng của xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, nhất là trong xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học - công nghệ; chính trị, tinh thần; quốc phòng - an ninh.

2. Tuyên truyền quá trình xây dựng và trưởng thành, truyền thống chiến đấu và chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hơn 75 năm qua, gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò của quân đội Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những bài học kinh nghiệm lớn về xây dựng Quân đội Nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc; thuận lợi, khó khăn và nhiệm vụ xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

          3. Tiếp tục tuyên truyền những tấm gương chói lọi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn” trong toàn quân ...

          4. Những thành tựu to lớn trong hơn 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân của Thành phố; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng vũ trang Thành phố và địa phương trong tham mưu và làm vai trò nòng cốt trong hoạt động quốc phòng - an ninh của Thành phố; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc xây dựng Khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nội dung chương trình phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các đoàn thể chính trị - xã hội, cụ thể: lực lượng vũ trang và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, quận luôn thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương; tổ chức xây dựng và phát huy có hiệu quả lực lượng chính trị nòng cốt, nhất là các địa bàn trọng yếu có nhiều yếu tố nhạy cảm như: tập trung đông công nhân, có nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đồng bào có đạo...

6. Phát huy vai trò, chức năng của các cấp, các ngành, nhất là vai trò tham mưu, đề xuất, tính sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lấy xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh làm nòng cốt, kiên quyết đấu tranh; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở. Xác định rõ mục tiêu xây dựng khu vực phòng thủ phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang có số lượng phù hợp, chất lượng tổng hợp được duy trì và nâng cao, xử lý tốt các tình huống và đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cơ quan quân sự và công an các cấp có trình độ năng lực tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng khu vực phòng thủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về khu vực phòng thủ, cung cấp thông tin cho báo cáo viên để nâng cao chất lượng phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Phối hợp Ban Dân vận Quận ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung có liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

- Kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

- Tích cực tham gia tốt góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trên địa bàn.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận; các đảng bộ, chi bộ cơ sở phối hợp thực hiện tuyên truyền các nội dung theo hướng dẫn này.

3. Trung tâm Văn hóa quận có các bài viết đưa tin, tuyên truyền về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên Bản tin quận, Website quận.

 

Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về khu vực phòng thủ của Ban Tuyên giáo Quận ủy, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.


Số lượt người xem: 495    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm