Hoạt động Đảng - Đoàn thể 27 Tháng Tám 2020 4:05:00 CH

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công

(19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)

--------

 

Thực hiện Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tuyên truyền, giáo dục nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựmg và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục cũng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tuyên truyền những thành tựu đã đạt được của Thành phố trong 45 năm qua, đặc biệt là thành tựu của gần 35 năm đổi mới; thực hiện chủ đề năm 2020 “ Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền đợt thi đua 200 ngày Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Phát huy cao độ lực lượng, phương tiện tuyên truyền, đa dạng hình thức, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa rộng, tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI,   Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết thực, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.

- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là vấn đề phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

III. NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân theo dõi các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) do Thành phố tổ chức:

- Tổ chức triển lãm kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) (Thời gian: Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 06 tháng 9 năm 2020).

- Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) (Thời gian: 19 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2020).

- Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật (Thời gian: Từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15, ngày 02 tháng 9 năm 2020).

- Trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố.

2. Chi bộ, đảng bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận:

- Căn cứ đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Quận ủy cung cấp để phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người  lao động, các tầng lớp Nhân dân, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và những đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm và treo cờ tổ quốc, cờ Đảng.

- Tổ chức các hoạt động triển lãm ảnh; các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ; các hoạt động, chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, phát hành đề cương tuyên truyền, biên soạn bài phát thanh về Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020; theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội xoay quanh các hoạt động Kỷ niệm; phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị quận; các đảng bộ, chi bộ cơ sở phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, tham gia các hoạt động kỷ niệm thiết thực phù hợp với tình hình thực tế cơ sở.

3. Trung tâm Văn hóa quận có các bài viết đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) trên Bản tin quận, Website quận.

 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

4. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

6. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

8. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội năm 2020.

9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

10. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

11. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020.

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) của Ban Tuyên giáo Quận ủy, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

* Lưu ý: Ban Tuyên giáo Quận ủy gửi file “Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)” trên mạng Lotus Note. 


Số lượt người xem: 679    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm