Danh mục Cán bộ đi B 09 Tháng Bảy 2014 9:15:00 SA

Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND

                                                                                                                                 KẾ HOẠCH

                                                                                 Trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh
                                                                                      (Ban hành kèm theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND
                                                                                                                                                         Ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
                                                                                                                    –––––––––––––––
 
Thực hiện Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;
Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ 
cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nhằm tôn vinh, tri ân và ghi công đối với sự hy sinh, cống hiến của các cán bộ đi B trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước;
2. Thông qua việc trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục kế thừa và 
phát huy những giá trị quý báu, thành quả tốt đẹp của thế hệ đi trước, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh;  
3. Việc tổ chức trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B bảo đảm nghiêm túc, 
trân trọng, chính xác, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG
Việc tổ chức trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B gồm các nội dung sau:
1. Kiểm tra, phân loại và tra tìm địa chỉ của cán bộ đi B hoặc thân nhân, 
gia đình cán bộ đi B thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
2. Giới thiệu danh mục tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ để cán bộ đi B và thân nhân, gia đình của họ tra cứu;
3. Tổ chức các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền về cán bộ đi B trên các Báo, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố; tổ chức 
triển lãm hồ sơ, kỷ vật tại Bảo tàng Thành phố;
4. Liên hệ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III - Hà Nội để tiếp nhận bản chính tài liệu, hồ sơ và kỷ vật của cán bộ đi B (nếu có);
5. Tổ chức Lễ trao trả tài liệu, hồ sơ cho đại diện cán bộ đi B của Thành phố; 
6. Giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục trao trả tài liệu, hồ sơ 
cho từng cán bộ đi B hoặc thân nhân của cán bộ đi B tại các quận, huyện thuộc Thành phố;
7. Bàn giao cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh đối với những tài liệu, 
hồ sơ cán bộ đi B thuộc các tỉnh hiện nay;
8. Báo cáo tổng kết việc trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công thực hiện:
a) Sở Nội vụ (giao Chi cục Văn thư - Lưu trữ) có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này;
- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt để thực hiện;
- Tổ chức Lễ trao trả tài liệu, hồ sơ cho đại diện cán bộ đi B.
b) Báo cáo tổng kết việc trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B cho Ủy ban 
nhân dân Thành phố vào ngày 15 tháng 12 năm 2014.
c) Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí của Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
d) Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ tra tìm địa chỉ và tổ chức trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B hoặc thân nhân của cán bộ đi B theo địa giới hành chính hiện nay (Danh sách cán bộ 
đi B do Chi cục Văn thư - Lưu trữ cung cấp);
đ) Lãnh đạo các báo, đài: Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố, Bảo tàng Thành phố, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Tuổi Trẻ, Báo Người Lao động phối hợp với Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) tổ chức các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền, triển lãm về việc trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ 
đi B và thành tích, sự cống hiến của những cán bộ đi B.
2. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí tổ chức trao trả tài liệu, hồ sơ được sử dụng và thanh quyết toán từ nguồn ngân sách của Thành phố. 
3. Tiến độ thực hiện:
a) Tổ chức Lễ trao trả tài liệu, hồ sơ cho đại diện cán bộ đi B vào ngày 27 tháng 7 năm 2014; 
b) Đến cuối năm 2014 hoàn tất việc trao trả tài liệu, hồ sơ cho từng cán bộ 
đi B hoặc thân nhân của họ tại các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Chí Minh và các tỉnh có liên quan./.
 
                                                                                                                                                                           KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
                                                                                                                     Đã ký
 
 
                                                                                                                                                                         Hứa Ngọc Thuận
 

Số lượt người xem: 2787    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm