Danh mục Cán bộ đi B 08 Tháng Bảy 2014 4:50:00 CH

Phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B Số: 1995/QĐ-UBND ngày 23/4/2014.

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
              Số: 1995/QĐ-UBND
                                                                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2014
 
 
 
                                                                                                                               QUYẾT ĐỊNH
                                                                                          Về phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh
                                                                                                                              –––––––––––––
                                                                                  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh 
ưu đãi người có công với cách mạng; 
Thực hiện Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 280/TTr-SNV ngày 16 tháng 4 năm 2014 về phê duyệt Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch trao trả tài liệu, hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 
nêu trên đến Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các sở ngành có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:    
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Bộ Tư lệnh Thành phố;
- Sở Tài chính, Sở LĐ-TB và XH;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bảo tàng Thành phố;
- Thành đoàn TNCS; Hội CCB Thành phố;
- Đài Tiếng nói nhân dân TP; Đài Truyền hình TP;
- Báo SGGP; Báo Tuổi trẻ; Báo Người LĐ;
- Chi cục VTLT;
- VPUB: Các PVP; Phòng VX, THKH;
- Lưu:VT, (VX-VN) An.                                                                                                                                         KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
                                                                                                                                                                                    Đã ký
 
 
 
                                                                                                                                                                               Hứa Ngọc Thuận
 
 
 

Số lượt người xem: 2206    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm