Chỉ đạo điều hành 07 Tháng Giêng 2020 9:00:00 SA

Một số nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

 

 

Một số nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, đây là năm cuối cùng triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và thực hiện chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

 

 

 Đồng chí Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ năm 2020

       Trong năm 2020, Đảng ủy cơ quan chính quyền, Ủy ban nhân dân quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công trình, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và HĐND quận, Kế hoạch và Chương trình công tác của UBND quận đã ban hành. Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ có ý thức trách nhiệm, tập trung lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo, đốc thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giáo dục, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, phòng, chống cháy, nổ và kịp thời xử lý các vấn đề liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo chỉ đạo của Thành phố.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan và tập thể lãnh đạo quận, tôi biểu dương tập thể các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các chi bộ, các đoàn thể cơ quan và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức đã nỗ lực, phấn đấu, tích cực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và cơ quan.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần phải tiếp tục nỗ lực có giải pháp khắc phục, nguyên nhân chủ quan đã được đúc kết tại Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy và tập thể Thành viên UBND quận, đó là:

- Công tác phát triển đảng viên chưa hoàn thành chỉ tiêu, một vài Chi bộ  chưa duy trì sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Một bộ phận CBCC chưa nhận thức đầy đủ về công tác dân vận chính quyền, còn hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tập thể và cá nhân phụ trách.

- Việc thực hiện Quy chế làm việc và kỷ luật, kỷ cương chưa thực sự nghiêm túc. Công tác phối hợp giữa các thành viên Ủy ban có lúc, có việc chưa nhịp nhàng, chặt chẽ, thiếu quyết liệt, đeo bám kiến nghị các sở ngành trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Có cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong vai trò chủ trì, phối hợp giải quyết công việc, chưa tích cực đeo bám để tham mưu giải quyết những vấn đề vướng khó thuộc lĩnh vực được phân công.

Đối với nhiệm vụ chính trị năm 2020, đây là năm cuối cùng triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V và thực hiện chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quận ủy – Hội đồng nhân dân quận, Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan, Kế hoạch và Chương trình công tác của UBND quận, tôi đề nghị tập thể Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo chức trách, nhiệm vụ của mình, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực, chung sức, đồng lòng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Về công tác xây dựng Đảng:

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên liên hệ, đối chiếu với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đề ra biện pháp rèn luyện, tu dưỡng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nguồn quần chúng ưu tú phát triển đảng, đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng trong công tác phát triển đảng viên năm 2020. Cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm nêu gương bằng những công việc cụ thể trong công tác, sinh hoạt; bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của các đảng ủy viên, thành viên UBND quận, lãnh đạo tập thể đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên theo quy định.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Chi bộ theo quy định, thực hiện sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra và việc thực hiện quy tắc ứng xử, văn hoá công sở và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Về công tác xây dựng chính quyền:

Một là, khẩn trương quán triệt chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Kế hoạch của Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận và Đảng bộ cơ quan chính quyền, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung gắn với chủ đề năm 2020 và kịp thời xử lý các vấn đề liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Từng Chi bộ, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tính năng động, sáng tạo của đảng viên và cán bộ, công chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2020 ở mức cao nhất. Xây dựng kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm, quy định thời hạn hoàn thành trong chuẩn bị và trình nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận và Chương trình công tác đã đề ra.

Hai là, tăng cường trách nhiệm, chủ động phối hợp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; thường xuyên đi cơ sở, nắm sát tình hình thực tế, kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, dành thời gian thỏa đáng trong việc tham gia giải quyết các công việc chung của Ủy ban nhân dân quận. Tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ được giao, nhất là một số lĩnh vực được cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm. Đảm bảo việc thực hiện Quy chế phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban MTTQ quận.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở các lĩnh vực, nhất là về đất đai, xây dựng, quản lý tài chính – ngân sách, điều hành nhiệm vụ công ích, xây dựng đời sống văn hoá kết hợp với tổ chức thực hiện hiệu quả “Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”, Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, khảo sát đánh giá sự hài lòng gắn với thực hiện văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; vận hành hiệu quả hệ thống ứng dụng Quận 2 trực tuyến, tiếp tục rà soát rút ngắn quy trình phối hợp xử lý hồ sơ, công việc trong nội bộ Ủy ban nhân dân quận, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tinh giản biên chế, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Bốn là, đảm bảo công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân của người đứng đầu và xử lý thông tin tiếp nhận từ đường dây nóng theo quy định. Thực hiện tốt công tác Dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ quan, Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức.

Về phong trào thi đua yêu nước, Tôi đề nghị cơ quan thường trực của Hội đồng TĐKT, cấp ủy Chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị phát động sâu rộng các hoạt động gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, có giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả chủ đề năm 2020 để toàn thể đảng viên, cán bộ, CNV tích cực tham gia các hoạt động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Trên đây là một số nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

 

 

 

 


Số lượt người xem: 982    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm