Chỉ đạo điều hành 15 Tháng Tám 2019 2:15:00 CH

Triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố

 

         Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, cũng như để triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch với một số nội dung:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, xây dựng trên đất không được phép xây dựng mà không bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, ổn định an ninh trật tự để phát triển Thành phố.

- Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, đảm bảo các Quyết định xử lý vi phạm hành chính phải được thực thi, đảm bảo tính nghiêm minh của công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, tham mưu xử lý ngay từ đầu, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của cấp ủy và cá nhân người đứng đầu trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Kế hoạch này phải bám sát vào tình hình thực tiễn công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, đề ra các giải pháp thiết thực mang tính đồng bộ, khoa học nhằm chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

- Mọi công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật Nhà nước); mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh nhằm hạn chế tối đa việc tổ chức cường chế tháo dỡ công trình vi phạm; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật

- Việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân cùng tham gia giám sát.

- Trách nhiệm kiểm tra, xử lý các sai phạm trong xây dựng không phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng sai phép là của Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã – thi trấn; trách nhiệm của Thanh tra Sở Xây dựng chủ yếu thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng lớn, đặc thù, phức tạp và thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại các quận, huyện,

- Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai các giải pháp trong Kế hoạch này nhằm chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, tập trung lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm trật tự xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý hành chính, bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo các quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về xây dựng nhăm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng; nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, cụ thể:

- Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp, tập huấn về kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Biên soạn tài liệu “Hỏi – Đáp về xây dựng nhà ở, nhà xưởng” để phát tới tận các hộ dân và làm cơ sở cho việc sinh hoạt ở khu phố, ấp, xã về điều kiện, thủ tục xây dựng nhà ở và nhà xưởng, để các hộ gia đình được tuyên truyền, giáo dục về quyền, nghĩa vụ trong xây dựng nhà ở và nhà xưởng, chủ động thực hiện đúng pháp luật, phát hiện và tố giác các vi phạm pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về xây dựng đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng nhằm tăng cường ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của người dân.

2. Xây dựng cơ chế phối hợp mang tính đồng bộ, thống nhất trong lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

- Thực hiện cơ chế giao ban định kỳ, đột xuất, phối hợp xử lý các “điểm nóng” về trật tự xây dựng.

- Xây dựng cơ chế thông tin, liên thông trong công tác kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng (giữa Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng với Ủy ban nhân dân các quận, huyện), kịp thời cập nhật biến động thông tin về công trình xây dựng.

- Thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng, trên nguyên tắc mọi cơ quan, mọi đơn vị đều giám sát, phát hiện vi phạm và trao đổi, phản ánh thông tin lẫn nhau; đồng thời, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý của từng cơ quan, đơn vị, không để xảy ra chồng chéo trong xử lý.

- Xây dựng quy trình phối hợp kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý, cơ quan phát hiện vi phạm, trình tự, thủ tục xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật, mang tính thống nhất và cùng nhau phối hợp xử lý.

- Công tác phối hợp trong cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, đảm bảo thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đã có hiệu lực thi hành, trên cơ sở căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện tổ chức cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương để triển khai thực hiện.

3. Nguyên tắc xử lý các công trình xây dựng vi phạm.

- Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

- Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

- Áp dụng hình thức xử lý cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức theo đúng quy định pháp luật.

- Kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý ngay từ đầu các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, không để trường hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng không được ngăn chặn kịp thời dẫn đến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

4. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu liên quan trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Người đứng đầu liên quan trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra các sai phạm trong hoạt động quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn và theo thẩm quyền quản lý.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Xây dựng; Đội trưởng Đội thanh tra địa bàn chịu trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Đối với các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; nghiêm túc thực hiện các Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành các Quyết định xử lý hành chính thì tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hành chính và pháp luật hình sự.

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung phối hợp rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, tại các địa phương để đánh giá, điều chỉnh phù hợp, khẩn trương hoàn tất quy hoạch điểm dân cư nông thôn trên địa bàn các huyện ngoại thành làm cơ sở cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn các quận ven và huyện ngoại thành để tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ chỉ tiêu đất nông nghiệp trên địa bàn quận, huyện cho phù hợp với tình hình dân số và tốc độ đô thị hóa của từng địa phương.

2. Giải pháp về tổ chức bộ máy

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực của công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

- Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong hoạt động công vụ; cần có giải pháp mạnh để xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân (đầu nậu) vi phạm pháp luật về xây dựng, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý hình sự.

- Tăng cường lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng tại các địa bàn phức tạp, nhằm nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các công trình vi phạm, công khai các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, kết nối thông tin thông suốt, để đảm bảo kịp thời trong việc phát hiện và xử lý vi phạm triệt để.

- Đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố; khẩn trương triển khai thực hiện “Đề án Thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Trong thời gian này, Sở Xây dựng điều chỉnh quy chế làm việc và phân cấp mạnh hơn cho Đội Thanh tra địa bàn 24 quận, huyện theo hướng tiếp cận dần đến mô hình hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý (dự kiến thí điểm thành lập).

3. Giải pháp về công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng

- Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp Giấy phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục rà soát những bấp cập trong việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng để tham mưu cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo tính đảm bảo đồng bộ, khả thi, dễ thực hiện trên thực tế.

- Triển khai thực hiện liên thông giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhằm rút ngắn thời gian cho tổ chức, cá nhân lập thủ tục nhà, đất trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện công tác liên thông giữa Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Sở Xây dựng về xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất, xử lý công trình vi phạm.

4. Giải pháp về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

- Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện họp trực tuyến với 24 Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện để kịp thời chỉ đạo, tăng cường phối hợp xử lý kịp thời các công trình vi phạm.

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng.

- Các đơn vị có liên quan không cấp số nhà, không cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác đối với công trình vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng mà chưa chấp hành các Quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, ban hành mới Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, gắn với việc triển khai thực hiện “Đề án thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý”, đảm bảo thống nhất, không chồng chéo trong kiểm tra, xử lý công trình vi phạm.

5. Giải pháp về quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; có biện pháp chế tài mang tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

6. Giải pháp về giám sát, kiểm tra bằng công nghệ

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám (GIS) trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn Thành phố nhằm chấn chỉnh, ngăn ngừa tình trạng xây dựng không phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng.

- Xây dựng ứng dụng phần mềm trực tuyến để tiếp nhận phản ánh của người dân về trật tự xây dựng để liên thông kiểm tra, xử lý kịp thời.

 7. Giải pháp về nhà ở cho người thu nhập thấp

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nhà ở theo quy hoạch, tạo lập quỹ nhà ở hợp pháp, đáp ứng đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, trong đó phấn đấu hoàn thành 20.000 nhà ở xã hội vào năm 2020.

- Đánh giá nhu cầu nhà ở trên địa bàn Thành phố và định hướng các giải pháp phát triển nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm giai đoạn 2021 - 2035 trên địa bàn Thành phố.

- Tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà ở hợp pháp để cho thuê, bán trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Nhà ở.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện

1.1. Biên soạn tài liệu “Hỏi – Đáp về xây dựng nhà ở, nhà xưởng” trên cơ sở hướng dẫn của Sở Xây dựng để phát tới tận các hộ dân và làm cơ sở cho việc sinh hoạt ở khu phố, ấp, xã về điều kiện, thủ tục xây dựng nhà ở và nhà xưởng, để các hộ gia đình được tuyên truyền, giáo dục về quyền, nghĩa vụ trong xây dựng nhà ở và nhà xưởng, chủ động thực hiện đúng pháp luật, phát hiện và tố giác các vi phạm pháp luật; hoàn thành trong tháng 8 năm 2019.

1.2. Xây dựng ứng dụng phần mềm trực tuyến để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn (trên cơ sở tham khảo các mô hình trực tuyến của các quận, huyện: Bình Thạnh, Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn…); thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

1.3. Tập trung chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá tình hình xây dựng trên địa bàn và chỉ rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn và cá nhân người đứng đầu trong việc để xảy ra tình trạng xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng không có Giấy phép xây dựng hoặc sai nội dung Giấp phép xây dựng mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật; phân tích cụ thể số liệu vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, từ đó, triển khai các giải pháp xử lý cụ thể đối với từng nhóm hành vi vi phạm theo quy mô, tính chất công trình, lập lại trật tự quản lý xây dựng trên địa bàn; hoàn thành trong tháng 8 năm 2019.

1.4. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, Phòng Quản lý đô thị tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn,  xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng; áp dụng các biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu đối với các trường hợp vi phạm (tịch thu phương tiện, tang vật vi phạm hành chính; tổ chức chốt chặn, ngăn chặn đối với các công trình đang bị xử lý hành chính mà tiếp tục thi công…); đảm bảo 100% công trình xây dựng được kiểm tra và xử lý kịp thời; tổ chức theo dõi việc chấp hành của các cá nhân, tổ chức bị xử lý, không để tình trạng Quyết định xử lý vi phạm hành chính đã ban hành mà không tổ chức thực hiện; không cấp số nhà tại vị trí công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có Giấy phép xây dựng; triển khai thực hiện ngay và xác định đây là nhiệm vụ trong tâm, thường xuyên của Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

1.5. Rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp đã triển khai xây dựng các công trình trên đất không được phép xây dựng, công trình không phép, sai phép tại địa phương; các tổ chức, cá nhân môi giới bán các công trình không phép, sai phép trên địa bàn để nhắc nhở, cảnh báo và yêu cầu viết cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng. Đối với các đối tượng vừa qua đã xây dựng và môi giới bán các công trình xây dựng không phép, sai phép với quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng cho người mua và trật tự đô thị, móc ngoặc với một số công chức thoái hóa để xây dựng và mua bán trái pháp luật, cần giao cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, điều tra làm rõ và kết luận sai phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; thực hiện trong quý 3, quý 4 năm 2019, kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm này cần công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.6. Rà soát, tổ chức thực hiện dứt điểm các Quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; chịu trách nhiệm chính trong công tác lập, phê duyệt phương án và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng (theo Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành); kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng, không để công trình xây dựng vi phạm hoàn thành, đưa vào sử dụng, mới tiến hành xử lý; hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ cấp quận, huyện (tháng 6 năm 2020).

1.7. Chủ động trao đổi thông tin với các Sở, ngành có liên quan để phối hợp kiểm tra, xử lý đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mà chưa chấm dứt hành vi vi phạm, chưa chấp hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính và chưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm trật tự xây dựng gây ra; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

1.8. Khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chị tiết, thiết kế đố thị, quy chế quản lý kiến trúc…) tại địa phương để làm cơ sở cấp Giấy phép xây dựng theo quy định; hoàn tất quy hoạch điểm dân cư nông thôn trên địa bàn các huyện ngoại thành, đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa tại địa phương; hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ cấp quận, huyện (tháng 6 năm 2020).

1.9. Chủ động rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các khu vực có tình hình vi phạm trật tự xây dựng phức tạp, phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các Sở, ngành có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ cấp quận, huyện (tháng 6 năm 2020).

1.10. Rà soát tất cả các hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, hướng dẫn người dân làm đúng pháp luật và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đúng pháp luật, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc thì liên hệ Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời giải quyết; thực hiện trong quý 3 năm 2019.

1.11. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng, giảm thời gian và thủ tục, đơn giản hóa quy trình, công bố công khai quy hoạch, chỉ giới xây dựng, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy phép xây dựng hoặc đăng ký cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng cho người dân, góp phần kéo giảm tình trạng xây dựng không phép trên địa bàn; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

1.12. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng. Kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm mà không phát hiện xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc không phát hiện, không xử lý nghiêm, xử lý không kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng theo Quy chế phối hợp và quy định của pháp luật.

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

2.1. Xây dựng quy trình, giải pháp đảm bảo nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

2.2. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các đồ án quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) không phù hợp thực tế, thiếu tính khả thi; các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 (hoặc quy hoạch tng mặt bằng) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc thỏa thuận để cập nhật, bổ sung vào các đồ án quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) cho phù hợp; khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc lập, ban hành các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị đủ điều kiện để có cơ sở cấp Giấy phép xây dựng theo đúng quy định pháp luật; hoàn thành trong năm 2019.

2.3. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện xác định chỉ giới đường đỏ theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt và công bố, để trình đề án, kế hoạch tổ chức và triển khai cắm mốc giới theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo quy định; hoàn thành trong năm 2019.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

3.1. Tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát việc thực hiện Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển của Thành phố; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

3.2. Rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn các quận ven và huyện ngoại thành để tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ chỉ tiêu đất nông nghiệp trên địa bàn quận, huyện cho phù hợp với tình hình dân số và tốc độ đô thị hóa của từng địa phương, thực hiện xong trong năm 2019.

3.3. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình theo đúng quy định pháp luật; triển khai thực hiện trong tháng 8 năm 2019 và là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

4. Sở Xây dựng

4.1. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng trên địa bàn Thành phố theo Quy chế phối hợp, đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố được kiểm tra và xử lý kịp thời, đúng quy định; chịu trách nhiệm chính trong việc để công trình xây dựng sai phép mà không kịp thời kiểm tra xử lý theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, có biện pháp chế tài mang tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

4.2. Hướng dẫn đầy đủ việc niêm yết giấy phép xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật để người dân và các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, giám sát dễ dàng, xử lý kịp thời các sai phạm; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

4.3. Tổ chức lại lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng theo tinh thần việc kiểm tra, xử lý các sai phạm trong xây dựng không phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng sai phép là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn với lực lượng phối hợp thực hiện là Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện (trong giai đoạn chờ thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện). Thanh tra Sở Xây dựng đảm nhận chủ yếu việc thanh tra các công trình xây dựng lớn, đặc thù, phức tạp và thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã – thị trấn.

4.4. Tăng cường lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng tại các địa bàn phức tạp, nhằm nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các công trình vi phạm, công khai các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

4.5. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thay thế Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013, trên cơ sở phân cấp mạnh hơn cho Đội Thanh tra địa bàn 24 quận, huyện theo hướng tiếp cận dần đến mô hình hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý (dự kiến thí điểm thành lập); thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

4.6. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định phân công tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng theo hướng phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện lập, thẩm định phương án và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên cơ sở Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

4.7. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp liên thông giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong công tác phê duyệt, cấp Giấy phép xây dựng nhằm rút ngắn thời gian cho tổ chức, cá nhân lập thủ tục xin cấp Giấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố.

4.8. Trên cơ sở xác định những nguyên nhân chủ yếu và đặc thù quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn từng quận, huyện, Sở Xây dựng chủ động có Kế hoạch liên tịch với Ủy ban nhân dân quận, huyện về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là các địa bàn “nóng”, trọng điểm; thực hiện trong năm 2019.

4.9. Tăng cường công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện về pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân; phấn đấu hoàn thành 20.000 nhà ở xã hội năm 2020, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp; định hướng các giải pháp phát triển nhà ở đáp ứng gia tăng dân số bình quân 1 triệu người sau 5 năm trên địa bàn Thành phố; thực hiện trong tháng 8 năm 2019 và là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

4.10. Xây dựng cơ chế giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà ở hợp pháp để cho thuê, bán trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Nhà ở.

4.10. Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện biên soạn tài liệu “Hỏi – Đáp về xây dựng nhà ở, nhà xưởng”; phối hợp tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

4.11. Rà soát tổng hợp báo cáo xin hướng dẫn của Bộ Xây dựng về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ Xây dựng; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

5. Sở Nội vụ

5.1. Tăng cường kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính và hoạt động công vụ liên quan đến lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân quận, huyện; việc thực hiện công vụ và ý thức tổ chức kỷ luật, quy tắc ứng xử, chấp hành nội quy cơ quan của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo quy định. Xem xét, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương; thực hiện trong tháng 8 năm 2019 và là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

5.2. Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận, huyện tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng, Đội quản lý trật tự đô thị quận, huyện để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động quản lý ở các lĩnh vực được giao; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

5.3. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng; thực hiện trong năm 2019 và là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

5.4. Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành Đề án thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

 

6. Sở Tư pháp

6.1. Hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó có nội dung phổ biến pháp luật về xây dựng; phối hợp Sở Xây dựng tổ chức tuyên truyền pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố.

6.2. Phối hợp Sở Xây dựng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý.

6.3. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại một số địa bàn có tình hình vi phạm trật tự xây dựng phức tạp; thực hiện trong năm 2019.

6.5. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn Thành phố trong việc lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền để chuyển nhượng nhà, đất trái phép, chuyển cơ quan điều tra nếu phát hiện có dấu hiện vi phạm hình sự; thực hiện trong năm 2019.

6.7. Nghiên cứu các quy định pháp luật, yêu cầu các Văn phòng công chứng không thực hiện chứng nhận giao dịch, chuyển nhượng đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng mà chưa chấm dứt hành vi vi phạm, chưa chấp hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính và chưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm trật tự xây dựng gây ra; thực hiện trong năm 2019.

6.8. Chủ trì phối hợp với các đơn vi liên quan để đề xuất giải pháp chế tài nhằm nâng cao hiệu lực quan lý về trật tự xây dựng, như: các biện pháp, giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm trật tự xây dựng; không cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng; chưa cho xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện theo pháp luật của các tổ chức khi đang có nghĩa vụ chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các giải pháp cưỡng chế, xử lý nhanh đối với công trình xây dựng không phép không đủ điều kiện cấp phép; các giải pháp cưỡng chế khấu trừ tiền tiền tài khoản của đối tượng vi phạm; việc xử lý hình sự đối với các vi phạm về trật tự xây dựng; hoàn thành trong tháng 8 năm 2019.

7. Sở Tài chính

7.1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân quận, huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về kinh phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với các Quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; thực hiện trong tháng 8 năm 2019.

7.2. Nghiên cứu đề xuất phương án tạm ứng kinh phí để Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo Trung tâm báo chí của Thành phố và phố hợp với các đài truyền hình (đặc biệt là Đài truyền hình Thành phố và Đài tiếng nói nhân dân Thành phố) tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về xây dựng và trật tự xây dựng; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, phản ánh để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, góp phần thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; thực hiên trong tháng 8 năm 2019.

9. Sở Khoa học và Công nghệ

9.1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiên cứu, xây dựng Đề án về ứng dụng công nghệ viễn thám (GIS) trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dưng trên địa bàn Thành phố; thực hiện trong năm 2019.

9.2. Phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng phần mềm trực tuyến về quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố, tạo sự liên thông từ công tác quy hoạch (kiến trúc, đất đai), cấp phép, kiểm tra, xử lý, nghiệm thu hoàn thành và cấp giấy chứng nhận đối với công trình xây dựng; thực hiện trong năm 2019.

10. Công an Thành phố

10.1. Chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan Công an cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc phòng ngừa, phát hiện, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng; thực hiện các yêu cầu trong quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cấp có thẩm quyền.

10.2. Xem xét tạm dừng việc đăng ký tạm trú, thường trú cho các cá nhân, hộ gia đình tại địa chỉ có công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng và bị buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm theo quy định.

10.3. Khẩn trương xác minh, xử lý hình sự đối với các đâu nậu, đầu cơ lợi dụng kẻ hở pháp luật xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng, tự ý phân lô bán nền để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến quy hoạch chung, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

 

 

 

11. Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố

11.1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trong phạm vi được giao phụ trách, theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

11.2. Định kỳ hoặc đột xuất chủ động lập Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng; kịp thời lập Biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi địa bàn được giao phụ trách, chuyển Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính, hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng.

11.3. Tăng cường công tác phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trong kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

12. Ban Quản lý các Khu đô thị mới Thành phố

12.1. Khi phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý thì kịp thời thông báo cho Đội Thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình vi phạm để kiểm tra, xử lý theo quy định.

12.2. Tăng cường công tác phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

13. Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước

Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn Thành phố xem xét thực hiện phương án không cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng (đặc biệt là các công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng; công trình từ 01 giấy phép xây dựng thành nhiều căn và mua bán dưới hình thức lập vi bằng); đồng thời, xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý đấu nối, cung cấp dịch vụ điện nước cho công trình vi phạm trật tự xây dựng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở-ban ngành thành phố trong phạm vi nhiệm được phân công tại Kế hoạch này, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong Quý III năm 2019.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã-thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương và hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề tại đơn vị và xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung được phân công tại Kế hoạch này; Hội nghị phải được triển khai trong tháng 8 năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 8 năm 2019.

        5. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

 


Số lượt người xem: 1058    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm