Chỉ đạo điều hành 15 Tháng Hai 2019 8:15:00 SA

Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quận và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2019

 

Chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quận và

Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2019

(Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận) 

 

Năm 2019 là năm thứ tư triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII, là năm thực hiện chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ đề của Thành phố “Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết số 54 của Quốc hội, Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI”, đồng thời cũng là năm triển khai thực hiện các nội dung do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đẩy mạnh tiến độ thực hiện 07 chương trình đột phá và các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V.

Trên cơ sở Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Chỉ thị và Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, Nghị quyết số 09-NQ-QU ngày 14/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ quận, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019 và tình hình thực tiễn trên địa bàn, Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về   kế hoạch chỉ đạo, điều hành năm 2019 với chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ở các lĩnh vực như sau:

Một là, Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, các chương trình, chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận, rà soát và chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng kế hoạch chỉ đạo, điều hành và chương trình công tác năm 2019 với chủ đề Năm Cải cách hành chính, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nhất là kế hoạch đầu tư công, các công trình trọng điểm và nội dung trọng tâm từng lĩnh vực được phân công.

Thực hiện các nội dung do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần hoàn thành hàng năm của các cơ quan, đơn vị, gắn với phân công trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình công tác, phục vụ công tác đánh giá tăng thu nhập đối với công chức, viên chức theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.  

Hai là, Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên liên hệ, đối chiếu với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đề ra biện pháp rèn luyện, tu dưỡng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy về Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn (Quyết định 935-QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy) và Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn (Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy).

Ba là, Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, công trình, dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết, gắn với đẩy mạnh thực hiện các nội dung thực hiện 07 Chương trình đột phá của thành phố, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Nghiêm túc thực hiện hoàn thành các kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và cập nhật phần mềm theo dõi theo quy định, khắc phục ngay tình trạng chậm triển khai hoặc để quá hạn các nhiệm vụ. Tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ được giao, nhất là đối với một số lĩnh vực được cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm.

Bốn là, Phối hợp các cơ quan tham mưu của Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp và mối quan hệ công tác; đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, thành viên Ủy ban nhân dân quận, tập trung khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Năm là, Quy định rõ và đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là của người đứng đầu và thành viên Ủy ban nhân dân quận trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; từng thành viên Ủy ban nhân dân quận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tăng cường giám sát, kiểm tra, thường xuyên đi cơ sở, nắm tình hình thực tế, kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, xem xét, đánh giá trách nhiệm cá nhân đối với tập thể, tổ chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Ngoài chức năng, nhiệm vụ của người đứng đầu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ và thực hiện trách nhiệm của thành viên Ủy ban nhân dân quận, dành thời gian thỏa đáng trong việc tham gia giải quyết các công việc chung của Ủy ban nhân dân quận, tăng cường trách nhiệm trong các hoạt động phối hợp, đặc biệt là trong giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc đã phân công; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Người đứng đầu phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nếu để cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từng cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, khách quan, chính xác, đảm bảo phản ánh đúng năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ đánh giá thi đua gắn với chi thu nhập tăng thêm và đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ theo quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết hồ sơ, giải quyết các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận tại các phòng ban, đơn vị thuộc quận, đảm bảo đúng hạn trên 90%.

Sáu là, Trong quá trình thực hiện, chủ động kiến nghị, đề xuất chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân sách và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh phù hợp, linh hoạt và có hiệu quả.

Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước qua phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. Xác định công việc cụ thể, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, thành phố (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố (PCI); giải pháp cải thiện Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); chỉ số cải cách hành chính (PAR index) trên địa bàn.

Thực hiện cải cách quy trình phối hợp xử lý hồ sơ, công việc trong nội bộ Ủy ban nhân dân quận theo hướng đơn giản hóa, giảm bớt thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo, gắn với tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch, giữ gìn đạo đức công vụ (năm 2019, tập trung xây dựng và ban hành Quy trình phối hợp giải quyết hồ sơ, dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận thuộc lĩnh vực thu chi ngân sách, quản lý dự án, đầu tư xây dựng, đô thị, môi trường, xử lý vi phạm xây dựng, cấp giấy chứng nhận, cấp đăng ký kinh doanh,...). Vận hành hiệu quả các phần mềm giải quyết hồ sơ hành chính, hồ sơ quản lý công việc, phần mềm theo dõi việc thực hiện các nội dung kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ theo Đề án xác định vị trí việc làm, thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn với chi thu nhập tăng thêm theo quy định; thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố gắn với bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, kiểm tra thường xuyên, đột xuất tối thiểu 40% số cơ quan, đơn vị trực thuộc, xác định trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra.

Điều hành hoạt động thu, chi ngân sách năm 2019 đạt hiệu quả cao, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa theo quy định; đảm bảo công tác đầu tư công, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng ý thức, văn hóa tiết kiệm và nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách; sử dụng hiệu quả nguồn kết dư ngân sách quận. Tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện quy định về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở các lĩnh vực trên địa bàn, nhất là về đất đai, xây dựng, điều hành nhiệm vụ công ích, quản lý trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, thực hiện Cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch...; chỉ đạo thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2; tập trung thực hiện chỉ tiêu đến năm 2020 có trên 50% diện tích đất nền trong dự án hoàn thành việc xây dựng nhà ở, khánh thành 2 chợ mới ở phường An Phú, Bình Trưng Đông và thực hiện giải tỏa chợ tự phát trên địa bàn theo kế hoạch chung của thành phố.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với thực hiện nghiêm công tác quản lý đô thị. Chỉ đạo tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng ở các dự án và giảm thiểu các trường hợp khiếu nại phát sinh trên địa bàn. Xử lý hiệu quả thông tin tiếp nhận từ Đường dây nóng; giải quyết đúng hạn các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân, tổ chức; thực hiện Thư xin lỗi đối với trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn theo quy định.

Thực hiện công tác quản lý người nước ngoài theo quy định; tăng cường phòng, chống cháy nổ, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Đảm bảo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo mật hệ thống thông tin, quy định sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tập trung đề xuất giải quyết các công việc liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo chỉ đạo của Thành phố và Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành với các cơ quan tố tụng và hoàn thành hồ sơ phục vụ xét xử án hành chính liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bảy là, Chỉ đạo thực hiện công tác Dân vận của chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ quan, Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử theo quy định; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại, làm việc với cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, giải quyết những kiến nghị chính đáng của các tổ chức và nhân dân gắn với thực hiện chương trình Vì dân phục vụ.

Tám là, Chỉ đạo tập trung phát động, kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, yêu cầu thực tiễn địa bàn; chú trọng khen thưởng cơ sở, người lao động trực tiếp, gắn với chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác cụ thể, với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và mục tiêu “kỷ cương - chất lượng - hiệu quả”.

Công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua phải tạo sự khích lệ, đi vào thực chất, tránh hình thức, việc bình xét, động viên, khen thưởng phải theo quy định, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng người, đúng việc, gắn với sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được cụ thể.

Chín là, Định kỳ tổ chức giao ban, làm việc chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và hoạt động ngân sách của quận.

Ngoài ra, trong Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quận và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2019 đã đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng thông qua việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu:

(1) Tổng mức đầu tư xã hội trên địa bàn đạt trên 6.000 tỷ đồng.

(2) Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách (bao gồm vốn ngân sách tập trung, vốn đầu tư phân cấp và vốn ngân sách quận) đạt trên 90% tổng kế hoạch vốn được giao trong năm.

 (3) Các chủ đầu tư dự án chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm:

* Hoàn thành đưa vào sử dụng 07 công trình:

- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông;

- Xây dựng trục đường D1, D2 kết nối giao thông vào khu đất 1,36ha lân cận khu tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh (hoàn tất công tác bồi thường trong quý I/2019);

- Đường Nguyễn Tư Nghiêm (đoạn từ nhà số 80 đến nhà số 112);

- Xây dựng mới trường mầm non khu Nam Rạch Chiếc;

- Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Đông;

- Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Bình Khánh.

- Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Trạm y tế phường Bình Khánh.

* Khởi công mới 07 công trình:

- Xây dựng Nhà tang lễ, Tháp chứa cốt;

- Xây dựng trạm y tế phường Cát Lái;

- Xây dựng trường mầm non 19/5;

- Xây dựng mới trường mầm non khu dự án Caric;

- Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Khánh;

- Nâng cấp trường Cao đẳng Thủ Thiêm;

- Xây dựng trường Tiểu học ở khu phố 1 phường Thảo Điền.

* Hoàn tất thủ tục đầu tư 05 công trình:

- Xây dựng mới trường Tiểu học Khu dân cư Văn Minh;

-    Xây dựng mới trường THPT chất lượng cao Cát Lái;

-  Xây dựng đường và Hệ thống thoát nước đường vào trường trung học cơ sở Thảo Điền;

-    Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng quận;

- Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Hiệu ra đường song hành Xa lộ Hà Nội.

* Hoàn tất công tác bồi thường 07 công trình:

-  Bồi thường phục vụ di dời, bố trí dân cư phòng chống thiên tai tại khu vực bị sạt lở thuộc phường An Phú, Thạnh Mỹ Lợi, Bình Trưng Tây;

-  Bồi thường đường Lương Định Của;

-  Bồi thường đường Nguyễn Văn Hưởng;

-  Bồi thường nút giao thông Mỹ Thủy;

-  Bồi thường, thu hồi đất phục vụ xây dựng trường THCS Thảo Điền;

- Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư để tạo quỹ đất đầu tư xây dựng trường Tiểu học Bình An;

- Bờ kè Khu phố 4 phường Thảo Điền.

* Hoàn tất thủ tục bồi thường 03 công trình:

-  Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư để tạo quỹ đất đầu tư xây dựng trường THCS Bình Trưng Tây;

-  Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư phục vụ Nâng cấp đường Đỗ Xuân Hợp - địa bàn Quận 2;

- Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư để Nâng cấp Trung tâm dạy nghề thành trường Cao đẳng nghề.

Văn phòng HĐND và UBND

 

         

 

 

 


Số lượt người xem: 1125    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm