Thương mại dịch vụ - du lịch 11 Tháng Mười Hai 2014 9:15:00 SA

Giải pháp trọng tâm phát triển thương mại – dịch vụ

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ,

giải pháp trọng tâm phát triển thương mại – dịch vụ

trên địa bàn quận đến năm 2015

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế quận tại Tờ trình số 251/TTr-KT ngày 11/6/2014,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển thương mại – dịch vụ trên địa bàn quận đến năm 2015.

Điều 2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung của Kế hoạch này triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; định kỳ 06 tháng và hàng năm thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân quận.

Điều 3: Giao Phòng Kinh tế quận làm đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ 06 tháng và hàng năm, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp cần tập trung triển khai cho giai đoạn tới, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, chỉ đạo.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký.

 

 

Điều 5: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Kinh tế quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

phát triển thương mại – dịch vụ trên địa bàn quận đến năm 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2603 /QĐ-UBND ngày 13 /6/2014

của Ủy ban nhân dân quận 2)

 
 

 

 


Triển khai thực hiện Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV giai đoạn 2010-2015;

Ngày 09/10/2012, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND;

Qua thời gian thực hiện, được sự phối hợp, hỗ trợ của các sở - ngành, sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Quận ủy, sự chỉ đạo điều hành tập trung, quyết liệt của Ủy ban nhân dân quận và sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh thu ngành thương mại – dịch vụ trên địa bàn tăng trưởng khá ổn định, tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ cũng tăng dần qua các năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Ngoài ra, công tác xây dựng và trình duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, đề xuất quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và quản lý theo quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng, định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ pháp lý về đất đai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính cũng được Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn.

Năm 2014 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần tăng nhanh tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ trong cơ cấu các ngành kinh tế trên địa bàn, triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 15 (khóa IV), Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển thương mại – dịch vụ trên địa bàn đến năm 2015 như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015; các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn; Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 15 (Khóa IV); Quyết định số 760/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân quận 2 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2014; khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của quận; đề xuất giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tồn tại để tác động, hỗ trợ cơ cấu kinh tế của quận tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng thương mại – dịch vụ - công nghiệp.

          - Rà soát, sắp xếp các loại hình thương mại - dịch vụ sẵn có, định hướng phát triển một số loại hình thương mại - dịch vụ phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, góp phần củng cố, phát triển ngành thương mại dịch vụ, phục vụ nhu cầu của người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường phải xác định phát triển thương mại - dịch vụ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung tiếp tục triển khai các giải pháp khả thi, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

B. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thương mại – dịch vụ đến năm 2015:

1. Phấn đấu đến cuối năm 2014, đưa tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại đạt trên 65%, để đến cuối năm 2015, tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại đạt mức trên 70% trong cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn.

2. Doanh thu dịch vụ, thương mại tăng bình quân từ 35% đến 40%/năm.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

          1. Năm 2014:

          1.1. Thương mại:

a) Phát triển mạng lưới chợ:

- Hoàn tất pháp lý về đất, chuẩn bị mặt bằng, lập phương án kêu gọi đầu tư chợ Thảo Điền. Trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 8/2014.

- Hoàn tất việc khai thác các quầy sạp còn lại của chợ Thạnh Mỹ Lợi; rà soát, sắp xếp lại ngành hàng chợ Bình Khánh; ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận giải quyết một số nội dung liên quan đến hoạt động của chợ Bình Khánh, chợ Thạnh Mỹ Lợi; định kỳ khảo sát để xác định mức thuế môn bài, thuế khoán cho phù hợp với tình hình kinh doanh của tiểu thương. Trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 8/2014.

- Thường xuyên chấn chỉnh tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường; đảm bảo trật tự kinh doanh trên địa bàn, mỹ quan đô thị, từng bước tạo thói quen mua sắm tại chợ, siêu thị, khu mua bán tập trung. Trong năm 2014 xử lý dứt điểm (trước ngày 31/12/2014) các khu vực kinh doanh tự phát tại khu tạm cư 1ha An Phú; dưới chân cầu vượt Cát Lái thuộc khu phố 3, phường An Phú, trước Khu công nghiệp Cát Lái,...

          b) Phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi:

Xác định danh mục quỹ đất công, công sản tại các vị trí phù hợp quy hoạch phát triển thương mại, công bố rộng rãi qua các kênh thông tin (trang website của quận, niêm yết tại Ủy ban nhân dân các phường); mời gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển cửa hàng bình ổn giá phục vụ nhu cầu thực phẩm, hàng thiết yếu của người dân trên địa bàn; phấn đấu mở từ 01 đến 02 cửa hàng trong năm 2014. Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường rà soát các vị trí trụ sở Ban điều hành khu phố phù hợp để tiếp tục thực hiện mô hình cửa hàng tiện lợi. Trình Ủy ban nhân dân quận danh mục quỹ đất công, công sản mời gọi đầu tư trước 31/8/2014.

c) Chủ động phối hợp Sở Công Thương, đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức Hội chợ hàng tiêu dùng vào các dịp Lễ, Tết, tháng khuyến mãi (mỗi năm tổ chức ít nhất 03 Hội chợ hàng tiêu dùng, 06 đợt bán hàng lưu động bình ổn giá); vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận tham gia quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, giao lưu và học tập kinh nghiệm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo hàng hóa đưa vào các hội chợ có nguồn gốc rõ ràng, đạt chất lượng, giá cả hợp lý, từng bước nâng chất của hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn.

d) Nghiên cứu vị trí, loại hình thương mại - dịch vụ để xây dựng phương án thí điểm việc tổ chức chuyên doanh trên ít nhất 01 tuyến đường hoặc 01 khu vực phù hợp với điều kiện thực tiễn và nghiên cứu kinh doanh, sử dụng dịch vụ trên địa bàn. Trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 10/2014.

đ) Nghiên cứu đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh. Trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 7/2014.

1.2. Phát triển cửa hàng xăng dầu:

Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường thông tin định hướng quy hoạch, rà soát nhu cầu đầu tư cửa hàng xăng dầu của các tổ chức, cá nhân; đối với các trường hợp nhà đầu tư đủ điều kiện đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên các tuyến đường đang được quận đề xuất bổ sung quy hoạch thì kiến nghị thành phố cho phép đầu tư và duyệt quy hoạch bổ sung; trường hợp nhà đầu tư đề nghị đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên các vị trí chưa có trong quy hoạch và chưa có trong danh mục đề xuất bổ sung quy hoạch của quận, nếu xét thấy phù hợp với nhu cầu thực tế thì kiến nghị thành phố cho phép đầu tư và cập nhật đề xuất quy hoạch bổ sung.

1.3. Kinh doanh vật liệu xây dựng:

Nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của Ủy ban nhân dân quận về quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng cho phù hợp với thực tế để làm căn cứ thực hiện cấp đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn; đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu ý lấy ý kiến của quận khi thực hiện việc cấp đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này. Trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 8/2014.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân dọc các trục đường có lộ giới không phù hợp kinh doanh vật liệu xây dựng cồng kềnh từng bước dời chuyển đến vị trí khác thuận tiện hơn, không gây cản trở, ùn tắc giao thông, phấn đấu trong năm 2014 hoàn thành công tác vận động để đến năm 2015 các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng cồng kềnh thực hiện di dời đến vị trí phù hợp quy định. Trình Ủy ban nhân dân quận kế hoạch vận động trong tháng 7/2014.

1.4. Dịch vụ vận tải, kho bãi:

- Hỗ trợ để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn tất công tác thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ cảng và dân cư Cát Lái 62,2ha.

- Báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố về các khó khăn, vướng mắc khi xây dựng Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Cát Lái, Cụm công nghiệp; chủ động mời gọi nhà đầu tư có tiềm lực để nghiên cứu đầu tư, từng bước thực hiện chuyển đổi theo định hướng các nhóm ngành dịch vụ của quận; tác động, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trong năm 2014nhà đầu tư đăng ký đầu tư. Trình Ủy ban nhân dân quận Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Cát Lái, Cụm công nghiệp trong tháng 10/2014. (trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố thuận chủ trương thực hiện chuyển đổi)

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải rà soát điều chỉnh, tăng cường thêm một số tuyến xe buýt vào các khu vực: phường Thảo Điền, Trường PTTH Thủ Thiêm, khu trung tâm hành chính quận; rà soát mặt bằng để hình thành các đầu bến xe buýt trên địa bàn; đến năm 2015 hình thành từ 01 đến 02 tuyến xe buýt và 01 đầu bến.

 

1.5. Kinh doanh bất động sản:

- Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại các dự án đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở, thu hút dân cư, tạo điều kiện phát triển thương mại - dịch vụ.

- Tạo điều kiện, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh cho thuê nhà; tăng cường công tác quản lý địa bàn và quản lý thu thuế để đảm bảo hầu hết các trường hợp cho thuê nhà đều có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hướng dẫn các chủ cho thuê nhà, người thuê nhà chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn có nhiều người nước ngoài thuê nhà ở.

1.6. Văn hóa –  thể thao và du lịch:

- Đôn đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án 129/ĐA-UBND-VHTT ngày 10/5/2013 của Ủy ban nhân dân quận về định hướng quy hoạch ngành nghề lưu trú du lịch đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch đẩy mạnh việc phát triển, tăng thêm các điểm ăn uống đạt chuẩn, mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, phấn đấu đến cuối năm 2014 có thêm từ 4 đến 6 cơ sở được công nhận.

- Rà soát, kiểm tra, đề nghị các cơ sở lưu trú đăng ký để đến cuối năm 2014 có ít nhất 50% cơ sở được xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn; tăng cường công tác hậu kiểm đối với các cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh lữ hành trên địa bàn quận.

- Kiến nghị các Sở - ngành và Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận 03 vị trí xây dựng bến thủy nội địa để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch đường sông trên địa bàn (Bến thủy Bình Thiên An, bến thủy tại Công viên bia tưởng niệm trận đánh cầu Rạch Chiếc và bến thủy tại khu du lịch Làng Thảo Điền). Trình Văn bản cho Ủy ban nhân dân quận trong tháng 7/2014.

1.7. Y tế:

- Tiếp tục thực hiện các đề án giải pháp củng cố, phát triển Bệnh viện quận 2 về chuyên môn, nhân sự; trong đó đặc biệt chú trọng triển khai phẫu thuật ngoại thần kinh, tận dụng thời gian vàng; triển khai phẫu thuật can thiệp sâu chuyên ngành tai mũi họng; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khám chuyên sâu lão khoa.

- Chủ động các nguồn xã hội hóa và vốn vay để đầu tư trang thiết bị hiện đại; đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng 110 giường bệnh; đầu tư cơ sở hạ tầng cải tạo khu hành chính thành 40 giường bệnh nội trú; tách khoa tim mạch nội tiết khỏi khoa nội tổng quát, tách khoa liên chuyên khoa thành 3 phân khoa chuyên ngành (mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng); thành lập mới khoa nội nhiễm, khoa hồi sức tích cực, chống độc (ICU).

- Tích cực hỗ trợ để hình thành Phòng khám đa khoa quân dân y Tân Cảng… theo phương thức thu hút xã hội hóa đầu tư. Tác động, hỗ trợ chủ đầu tư chuyển đổi công năng cao ốc Thái Bình Plaza thành Bệnh viện Phúc An Khang.

- Tiếp tục đẩy mạnh các Đề án đã và đang thực hiện tại Trung tâm y tế dự phòng, triển khai thêm 01 trạm y tế mới trong công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và mô hình bác sĩ gia đình.

1.8. Giáo dục đào tạo và dạy nghề:

- Từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng trường lớp, chất lượng giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý, góp phần xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).

- Khuyến khích đầu tư các trường mầm non ngoài công lập. Nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng nghề qua các hình thức mời gọi giảng viên có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng có uy tín trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức kết nối giữa Trường Cao đẳng nghề quận 2 với các doanh nghiệp trên địa bàn để khảo sát, trao đổi thông tin với các doanh nghiệp; dự báo, xác định nhu cầu của các doanh nghiệp để có kế hoạch đào tạo trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cung cấp cho các doanh nghiệp và giải quyết việc làm ổn định cho người lao động trên địa bàn.

- Đẩy mạnh xã hội hóa việc huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục tại các phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây…, từng bước giảm tải cho các trường hiện hữu, tạo điều kiện dạy tốt, học tốt.

1.9. Đầu tư phát triển hạ tầng và cải cách hành chính:

a) Về đầu tư phát triển hạ tầng:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông từ nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách (xã hội hóa đầu tư, nhà nước và nhân dân cùng làm; đến cuối năm 2014 hoàn thành thêm ít nhất 09 tuyến đường đất đá, góp phần cải thiện nâng cấp hạ tầng kỹ thuật giao thông và tác động tích cực đến môi trường đầu tư của quận.

- Tổ chức công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 – 2015) và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn quận đã được phê duyệt theo Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố để tổ chức, cá nhân trên địa bàn định hướng nhu cầu đầu tư phù hợp quy hoạch. Thực hiện trong tháng 6/2014. Đồng thời, nghiên cứu triển khai Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng của thành phố đến năm 2025 để thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính của quận.

- Tiếp tục thực hiện thí điểm huy động tài chính từ các dự án nhà ở để quận thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn, trong năm 2014 tổ chức làm việc với các chủ đầu tư còn lại, đến năm 2015 tất cả các chủ đầu tư có cam kết thực hiện.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu, cập nhật biến động và hoàn thiện hồ sơ địa chính. Hàng năm, rà soát đề xuất thu hồi những dự án, công trình chậm triển khai hoặc chủ đầu tư không có khả năng thực hiện.

- Triển khai Quy trình thủ tục xã hội hóa kêu gọi đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

- Yêu cầu các chủ đầu tư dự án tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường, có biện pháp bảo vệ các khu đất trống chưa triển khai xây dựng, buộc các chủ đầu tư dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường để làm cơ sở kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định 29/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ.

b) Về cải cách hành chính:

- Tiếp tục tập trung triển khai Quyết định số 13633/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính gắn liền với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 – 2015.

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm thực chất, gọn nhẹ, hiệu quả; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức; có cơ chế kiểm tra, giám sát các bộ phận liên quan việc giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường và đội ngũ cán bộ công chức trong việc hỗ trợ tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (ban hành kèm theo Quyết định số 7173/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân quận) nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế để vừa đảm bảo ngăn ngừa sót hộ, chống thất thu, vừa đảm bảo công tác hành thu sát hợp với tình hình kinh doanh thực tế. Phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao để có thêm nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng.

- Rà soát, tập trung một đầu mối thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể; xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm rút ngắn thời gian giải quyết quy trình, thủ tục cho hộ dân. Trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 7/2014.

- Triển khai Quyết định số 2602/QĐ-UBND-KT ngày 16/6/2014 của Ủy ban nhân dân quận ban hành kèm theo Kế hoạch về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn quận giai đoạn 2014 – 2020 nhằm cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 21/12/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"

- Triển khai Kế hoạch số 165/KH-UBND-KT ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân quận thực hiện Quyết định số 5246/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn quận, góp phần cải thiện vị trí xếp hạng PCI của thành phố; Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn quận đến năm 2020.

- Đưa vào ứng dụng rộng rãi phần mềm liên thông quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh giữa các cơ quan chuyên môn như: kinh tế, lao động, bảo hiểm, thuế, thống kê... nhằm nắm chắc số liệu và cập nhật kịp thời biến động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để phục vụ công tác quản lý nhà nước và dự báo định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai, phổ biến Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/5/2011 và Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/5/2011 về ban hành Quy định thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký vay vốn để đầu tư đổi mới trang bị, mở rộng sản xuất kinh doanh...

- Xây dựng và đưa vào áp dụng chỉ số cải cách hành chính tại các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân các phường, làm động lực để cán bộ công chức phát huy tinh thần trách nhiệm và cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ hàng quý, rà soát, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi; yêu cầu các phòng ban, các cơ quan, đơn vị đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đã được phân công; định kỳ báo cáo, đánh giá rút kinh nghiệm những nội dung chương trình kế hoạch đã hoàn thành, điều chỉnh bổ sung các nội dung mới phát sinh trên các lĩnh vực có ảnh hưởng, tác động, hỗ trợ đến kết quả phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn lồng ghép vào báo cáo kinh tế - xã hội; trường hợp gặp khó khăn phải báo cáo, đề xuất kịp thời. Tích cực theo dõi, phối hợp với các sở - ngành để được hỗ trợ giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh; đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.10. Về đảm bảo an sinh xã hội:

- Tiếp tục thực hiện chủ trương miễn giảm, giãn thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; hỗ trợ đăng ký định mức điện nước cho người đi thuê; giãn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh nhà trọ cho người thu nhập thấp thuê nhà để ở.

- Thường xuyên theo dõi tình hình kết quả kinh doanh của tiểu thương các chợ để xem xét, hỗ trợ khi cần thiết; rà soát, hướng dẫn tiểu thương các chợ thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, định kỳ khảo sát để xác định mức thuế môn bài, thuế khoán cho phù hợp.

- Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý hàng gian, hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gia cầm sống chưa qua kiểm dịch. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cửa hàng bình ổn. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Công Thương tăng thêm điểm bán hàng lưu động tại các khu dân cư tập trung đông công nhân, hộ nghèo, người lao động thu nhập thấp, các chung cư, khu tạm cư, các địa bàn xa trung tâm quận.

- Triển khai đào tạo nghề (nghề phổ thông, ngắn hạn, dài hạn) miễn phí, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, con em hộ nông dân, hộ nghèo, hộ di dời giải tỏa để thực hiện các dự án trên địa bàn, giúp người dân từng bước chuyển đổi ngành nghề phù hợp với môi trường mới, có việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo trật tự và an sinh xã hội trên địa bàn. Chú trọng ngành nghề và chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng lao động; thường xuyên tổ chức kết nối để người lao động có điều kiện tiếp cận với doanh nghiệp.

2. Năm 2015:

          2.1. Thương mại:

- Hoàn chỉnh pháp lý về đất; xây dựng lộ trình mời gọi đầu tư chợ mới tại phường Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông. Trình Ủy ban nhân dân quận trong tháng 3/2015.

- Phối hợp chủ đầu tư các dự án cao ốc đã xây dựng hoàn thành để nắm rõ mục đích, nhu cầu, tiến độ khai thác, tạo điều kiện giới thiệu nhà đầu tư, hỗ trợ khai thác quỹ sàn thương mại để phát triển siêu thị hoặc trung tâm mua sắm, hình thành từ 01 đến 02 siêu thị tại cao ốc Imperia và cao ốc Estella, hình thành 01 trung tâm thương mại tại Thảo Điền Pearl; phát triển ít nhất từ 03 đến 04 cửa hàng tại các khu dân cư, chung cư.

- Theo dõi, tác động, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thủ tục chuẩn bị đầu tư (phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư...) đối với các dự án thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

2.2. Phát triển cửa hàng xăng dầu:

Tiếp tục tổ chức công khai quy hoạch và mời gọi đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

2.3. Kinh doanh vật liệu xây dựng:

Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân dọc các trục đường có lộ giới không phù hợp kinh doanh vật liệu xây dựng cồng kềnh từng bước dời chuyển đến vị trí khác thuận tiện hơn, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; hoàn tất việc di dời các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng cồng kềnh đến vị trí phù hợp quy hoạch.

2.4. Vận tải, kho bãi:

- Tác động, đẩy nhanh tiến độ lập dự án bồi thường các dự án đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và ghi vốn bồi thường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi công năng Cụm công nghiệp theo định hướng các nhóm ngành dịch vụ của quận (trong trường hợp được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương, thủ tục chuyển đổi).

 2.5. Kinh doanh bất động sản:

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn kinh tế - xã hội để tiếp tục thực hiện theo lộ trình.

2.5. Văn hóa –  thể thao và du lịch:

- Tiếp tục phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch đẩy mạnh việc phát triển, tăng thêm các điểm ăn uống đạt chuẩn, mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, phấn đấu có thêm từ 6 đến 10 cơ sở được công nhận, đảm bảo chất lượng được duy trì và nâng cao sau khi được công nhận. Tăng cường vận động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận tham gia chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị”; phấn đấu đưa thêm ít nhất 03 điểm du lịch văn hóa vào danh mục các điểm đến của ngành du lịch thành phố (Pháp viện Minh Đăng Quang, chùa Huê Nghiêm, Đình Bình Trưng).

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra, đề nghị các cơ sở lưu trú đăng ký để đến cuối năm 2015ít nhất 70% cơ sở được xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn.

2.6. Y tế:

Tiếp tục tăng cường thực hiện xã hội hóa đầu tư dịch vụ y tế; triển khai tốt mô hình bác sĩ gia đình; đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn và trong khu vực.

2.7. Giáo dục đào tạo và dạy nghề:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường phổ thông; xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non. Tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối giữa Trường cao đẳng nghề với doanh nghiệp trên địa bàn quận để cung cấp nguồn lao động đã qua đào tạo, vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa tạo việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn quận.

 

 

2.8. Đầu tư phát triển hạ tầng và cải cách hành chính:

- Phấn đấu hoàn thành Chương trình nâng cấp, cải tạo, đầu tư các tuyến đường đất đá; cơ bản cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong nội bộ các khu dân cư.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị 2011-2015, cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực thực hiện nhiệm vụ; sử dụng chỉ số cải cách hành chính làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ công chức, viên chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Thủ trưởng các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường triển khai thực hiện các nội dung đã được phân công theo bảng Phụ lục 01 đính kèm kế hoạch này; đưa nhiệm vụ phát triển thương mại - dịch vụ gắn với đảm bảo an sinh xã hội vào Kế hoạch chỉ đạo điều hành và Chương trình công tác năm 2014, 2015 của từng cơ quan, đơn vị.

Định kỳ các đơn vị gửi báo cáo cho phòng Kinh tế quận để tổng hợp tham mưu báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận, cụ thể: báo cáo 06 tháng trước ngày 15 tháng 6, báo cáo năm trước ngày 15 tháng 11 hàng năm; báo cáo tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ giai đoạn 2012 – 2015 trước tháng 7/2015.

          2. Giao Phòng Kinh tế quận chịu trách nhiệm làm đầu mối tham mưu tổ chức triển khai và theo dõi tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân quận giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị. Tham mưu tổ chức sơ kết kết quả thực hiện 6 tháng, hàng năm và giai đoạn 2012 - 2015.

 


Số lượt người xem: 4312    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm