Quy hoạch về giao thông 11 Tháng Tư 2013 8:25:00 SA

Kế hoạch cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013

                                                                                                               KẾ HOẠCH

                                                                                  Phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia

                                                                                    bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013

__________________

 

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBMT-BATGT của Ban Thường trực Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và Ban An toàn giao thông TP. Hồ Chí Minh về “phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013. Kế hoạch Liên tịch số 190/KH-UBMT-BATGT ngày 05/8/2011 về việc phối hợp thực hiện tuyên truyền - vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2011 - 2015.

Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc và Ban An toàn giao thông quận thống nhất triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013 gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của hệ thống Mặt trận các đoàn thể trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”  năm 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức của người tham gia giao thông”.

2. Thông qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, hành vi và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tham gia giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, ứng xử lịch sự trong giao tiếp nơi công cộng và khi tham gia giao thông.

3. Cả hệ thống chính trị quận, phường tiếp tục đẩy mạnh phong trào người tốt, việc tốt tích cực tham gia các hoạt động tự quản về an toàn giao thông, biểu dương khen thưởng kịp thời  những cá nhân, tập thể tham gia tốt cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại địa bàn dân cư, kéo giảm ít nhất 10%  số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương và giảm số ùn tắc giao thông.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tiếp tục thực hiện bản cam kết của các Thủ trưởng có liên quan và Chủ tịch UBND 11 phường với Ban An toàn giao thông quận về việc thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận 2.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp, sâu rộng trong các giới, các tầng lớp nhân dân, nhằm tích cực nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông.

3. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tự nguyện tham gia giám sát đối với các cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện trách nhiệm của người thực thi công vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa bàn khu dân cư. Các phường tổ chức tốt công tác giáo dục dân có ý thực ứng xử văn hóa  khi tham gia, cá nhân, hộ gia đình cam kết kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường.

4. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện “3 không – 3 có”

- Không   lái xe khi đã uống rượu bia

- Không   chạy xe quá tốc độ quy định – không lấn tuyến - vượt ẩu

- Không   kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường.

- Có                     đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn khi tham gia giao thông

- Có                     giấy phép lái xe đúng quy định

- Có                     ứng xử Văn hóa khi tham gia giao thông.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, khen thưởng lực lượng chức năng trong thực thi pháp luật về lĩnh vực giao thông, đồng thời vận động nhân dân có thái độ ứng xử lịch sự khi tham gia giao thông.

Thống nhất chọn phường Thạnh Mỹ Lợi làm điểm.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận:

1.1 Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các giới, các tầng lớp nhân dân tạo sự chuyển biến về nhận thức, chấp hành luật khi tham gia giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, ứng xử lịch sự, trong giao tiếp với nhau; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Thực hiện “3 không - 3 có” và vận động phát huy tinh thần làm chủ của nhân. Tham gia giám sát đối với cá nhân, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hướng dẫn phường triển khai ở khu dân cư, đề xuất gương người tốt việc tốt để động viên khen thưởng.

1.2 Phối hợp tổ chức kiểm tra, khảo sát một số tuyến đường trên địa bàn quận về đường hư hỏng, hệ thống chiếu sáng, biển báo … để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013.

1.3 Động viên, khen thưởng lực lượng chức năng trong thực thi pháp luật về lĩnh vực giao thông, thực hiện công tác giám sát, đề xuất xử lý những cá nhân thực hiện nhiệm vụ không đúng quy định pháp luật.

1.4 Phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết kế hoạch liên tịch năm 2013.

2. Ban An toàn giao thông quận 2:

2.1 Cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật để hệ thống Mặt trận quận phổ biến và phát hành đến các khu dân cư.

2.2 Thường xuyên thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông và  công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận; phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo, Quận đoàn tuyên truyền trong học sinh và đoàn viên chấp hành tốt Luật giao thông.

2.3 Phối hợp kiểm tra, khảo sát một số tuyến đường trên địa bàn quận trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013. Lắp đặt pano, biển báo ở một số tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

2.4 Kịp thời động viên khen thưởng lực lượng chức năng trong thực thị pháp luật về lĩnh vực giao thông; phối hợp đề xuất xử lý những cá nhân thực hiện không đúng quy định pháp luật.

2.5 Hỗ trợ kinh phí hoạt động để Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận thực hiện Kế hoạch phối hợp (khi đã thống nhất ban hành) và hướng dẫn lập dự toán kinh phí cho các đơn vị làm điểm (phường Thạnh Mỹ Lợi) thực hiện Cuộc vận động cho đơn vị “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận – Phòng Quản lý đô thị - Công an quận chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch.

- Thực hiện các hoạt động theo các nội dung nêu tại các mục thuộc phần II của Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi các phường thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung ký cam kết thực hiện an toàn giao thông năm 2013

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo thời gian quy định.

- Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để động viên, nhân rộng.

2. Tiến độ - thời gian thực hiện:

- Từ ngày 19/3 đến 30/3/2013:

Hoàn chỉnh và triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận với Ban An toàn giao thông quận (Hội nghị triển khai kế hoạch vào đầu tháng 4/2013).

Trong tháng 4/2013 hướng dẫn và hỗ trợ các phường triển khai thực hiện chương trình về Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013.

Tiến hành công tác giám sát theo kế hoạch đã thống nhất và tổ chức rút kinh nghiệm để đánh giá hiệu quả công tác giám sát, kịp thời báo cáo.

-  Tháng 5/2013 phối hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013 và các nội dung vận động thực hiện “3 không – 3 có” của phường.

- Từ ngày 01/7/đến 15/7/2013 Tổ chức sơ kết Cuộc vận động “Toàn dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông” 6 tháng đầu năm 2013.

- Từ ngày 01/12 đến 16/12/2013 Phối hợp tổ chức Đoàn đi khảo sát, kiểm tra kết quả thực hiện “3 không – 3 có” các phường.

- Từ ngày 02/01/2014 đến 20/01/2014 Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận và Thường trực Ban An toàn giao thông Quận. 


Số lượt người xem: 3265    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm