Tin tức sự kiện 01 Tháng Mười Một 2014 2:15:00 CH

Chỉ thị phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 27/2014/CT-UBND ngày 26/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014-2015;

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TB ngày 31/10/2014 của Tiểu ban tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V về tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước;

Thực hiện Công văn số 4469/UBND-VP ngày 08/11/2014 của Ủy ban nhân dân quận 2 về tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước;

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của dân tộc, của Thành phố, của quận 2, nhất là đối với thế hệ trẻ. Cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn quận chung sức, chung lòng, tăng cường đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị và phát triển quận 2.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung thi đua tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/5/2014 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015 và kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận chào mừng các ngày lễ lịch sử và Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2015. Phong trào thi đua cần tập trung vào việc thực hiện hoàn thành các công trình, chương trình trọng điểm theo Kế hoạch số 02-KH/TB ngày 31/10/2014 của Tiểu ban tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V, các công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thiết thực, đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

3. Trong tổ chức phát động phong trào thi đua, cần chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, công tác bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tuyên truyền, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; tích cực bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội, để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, góp phần thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015) và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

4. Phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm cần tập trung tôn vinh và phát huy truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc, tinh thần vượt khó và sức sáng tạo, phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị quận và quần chúng trên tinh thần “Đồng tâm - hiệp lực - vượt khó - thành công”, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách còn khó khăn, nhằm tạo động lực tinh thần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền và đoàn thể vững mạnh toàn diện theo tinh thần “Tất cả vì quận 2 phát triển”. Hình thức tổ chức các hoạt động phải phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường và các Cụm trưởng, Khối trưởng cụm, khối thi đua thuộc quận cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị bằng kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tăng cường tính chủ động phát hiện, xem xét, đánh giá và kịp thời đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để tạo động lực cho các tập thể, cá nhân phấn đấu lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của quận.

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tăng cường tổ chức tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên Bản tin quận 2, website quận 2, hệ thống phát thanh tại các phường; tổ chức triển lãm hình ảnh, pa-nô, khẩu hiệu tại khu trung tâm của quận và nơi công cộng.

- Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tiếp tục phát huy nội lực, thi đua năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung, yêu cầu của đợt phát động thi đua đặc biệt này, tạo đà cho phong trào thi đua của quận phát triển trong những năm tiếp theo.


Số lượt người xem: 5891    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm