Thông tin quy hoạch 26 Tháng Năm 2010 8:45:00 SA

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư 6 tháng đầu năm 2009

Trong 6 tháng đầu năm 2009, quận 2 tiếp tục thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư (BT,HTTH&TĐC)12 dự án, tổng số 3.296 hồ sơ (trong đó 794 hồ sơ mới), với tổng số tiền chi trả 3.886,25 tỷ đồng, diện tích thu hồi 29,30 ha.

Đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (ĐTMTT), từ đầu năm quận đã tập trung phối hợp với các sở, ngành thành phố hoàn chỉnh các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ, tái định cư trình thành phố và được chấp thuận, ngày 22/01/2009, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã ban hành Quyết định 06/2009/QĐ – UBND về “sửa đổi, bổ sung một số điều nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 135/2002/QĐ – UBND ngày 21/11/2002 và Quyết định số 123/2006/QĐ – UBND ngày 16/8/2006 của UBND thành phố về BT,HTTH&TĐC trong Khu quy hoạch xây dựng Khu ĐTMTT và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2”. Quyết định 06 của UBND thành phố đã tạo tâm lý phấn khởi và sự đồng thuận cao của số đông hộ dân trong dự án, tác động mạnh đến việc lập hồ sơ sớm để nhận bồi thường và giao mặt bằng, sơ kết kế hoạch 73/KH ngày 31/3/2009 về việc thu hồi đất và chi bổ sung, hỗ trợ tái định cư theo Quyết định 06/2009/QĐ – UBND ngày 21/01/2009 của UBND thành phố.TIẾN ĐỘ BT,HTTH&TĐC KHU ĐTMTT: Tiến độ bồi thường: Lũy kế từ đầu dự án đến ngày 8/7/2009 đã ban hành quyết định bồi thường 9.728/15.583 hồ sơ (gồm 7.179 hồ sơ nhà, đất, cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo đã chi trả; 1.944 hồ sơ mồ mả và 605 hồ sơ nhà, đất đã ký quyết định bồi thường nhưng chưa chi trả), đạt tỷ lệ 62,42%, với số tiền là : 7.805,55 tỷ đồng, diện tích đã bồi thường 428,6942 / 690,0796 ha, đạt 62,12%. Cụ thể:Lũy kế đã chi 996 hồ sơ mới kể từ ngày Quyết định 06/2009/QĐ – UBND ngày 21/01/2009 của UBND thành phố có hiệu lực, với số tiền 1.165,85 tỷ đồng, thu hồi diện tích 13,7304ha.Lũy kế đã chi 2.988 hồ sơ bổ sung theo Quyết định 06, với số tiền 3.350,97 tỷ đồng.- Tổng số hồ sơ nhà, đất chưa chi trả, bồi thường: 4.539 hồ sơ, diện tích thu hồi 261,3854 ha (phường Thủ Thiêm: 366 hồ sơ; phường An Khánh: 1.567 hồ sơ; phường An Lợi Đông: 889 hồ sơ; phường Bình Khánh: 1.072 hồ sơ; phường Bình An: 645 hồ sơ).- Số mồ mả vắng chủ còn lại: 180 hồ sơ (nằm trong đất của Hội Dòng mến Thánh giá phường Thủ Thiêm).- Mồ mả lạng không tìm thấy trên thực địa: 1.136 hồ sơ.Tiến độ thực hiện Kế hoạch 73/KH – UBND ngày 31/3/2009 của UBND quận: Tiến độ thực hiện Kế hoạch 73 không đạt yêu cầu, tính đến nay, một số công việc mặc dù đã hết thời gian quy định nhưng vẫn chưa hoàn thành, tiến độ rất chậm, cụ thể:- Theo Kế hoạch 73, phải thu hồi đất nông nghiệp hoàn thành trước 30/5/2009, tuy nhiên đến nay còn 165 hồ sơ, với diện tích 33 ha; cụ thể: phường An Khánh còn 90 hồ sơ đất nông nghiệp, với diện tích 15,9ha; phường An Lợi Đông còn 48 hồ sơ với diện tích 14,4 ha; phường Bình Khánh còn 27 hồ sơ, diện tích 2,7018 ha.- Đối với 429 hồ sơ ( tạm cư tại chỗ) đã có quyết định bố trí TĐC, chưa giao mặt bằng, tập trung thu hồi mặt bằng hoàn thành trước ngày 30/4/2009: tuy nhiên đến nay đã ban hành 414 thông báo thu hồi mặt bằng và có 339 hồ sơ bàn giao mặt bằng, với diện tích 5,1923 ha (Ban BTGPMB quận đã lập 159 tờ trình đề nghị cưỡng chế, UBND quận chuyển Thanh tra xây dựng quận 102 tờ trình, đã ban hành 79 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, đến nay chưa tổ chức cưỡng chế đối với hộ dân có quyết định bố trí TĐC nhưng chưa bàn giao mặt bằng).- Các trường hợp còn lại thời gian quy định phải hoàn thành chậm nhất đến 30/9/2009. Công tác bố trí TĐC dự án Khu ĐTMTT:- Tổng số quỹ TĐC đã nhận: 3.782 (nền đất: 2.046 nền đất; chung cư: 1.736 căn hộ).- Tổng số nền đất, căn hộ người dân đã chọn 1.837 (511 nền đất, 1.326 căn hộ) đối với 1.639 hồ sơ.- Tổng số hồ sơ đã có quyết định bố trí là 1.627, với 1.276 căn hộ và 351 nền đất, đã bàn giao 100% quyết định cho người dân.- Có 1.523 hồ sơ hộ dân đã ký hợp đồng mua căn hộ chung cư, nền đất với Công ty Quản lý và phát triển nhà quận, trong đó 1.326 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng; giải quyết bàn giao 374 nền đất, 1.057 căn hộ TĐC cho hộ dân.- Tình hình thu hồi mặt bằng đối với các hộ dân đã nhận căn hộ, nền đất TĐC: đã ban hành thông báo thu hồi mặt bằng: 438 thông báo, đã giao 365 thông báo cho dân, đã ban hành quyết định cưỡng chế 86 hộ, có 347 hộ dân bàn giao mặt bằng, đến nay chưa cưỡng chế thu hồi mặt bằng nào.A/ Chung cư An Phúc – An Lộc ( B27, lũy kế đã ban hành 703 /721 quyết định và giao 703 quyết định).B/ Chung cư 6,4 ha Thạnh Mỹ Lợi:- Lô A: lũy kế đã bố trí 224/372 căn ( trong đó, bố trí cho dự án Khu ĐTMTT 213 căn.- Lô B: lũy kế đã ban hành quyết định bố trí TĐC 165/ 410 căn và đã giao 157 quyết định bố trí.C/ Nền đất Khu 1 – 143 ha Thạnh Mỹ Lợi: lũy kế đã bố trí 483/573 nền đối với 328 hồ sơ D/ Nền đất Khu 50ha Cát Lái: đã bố trí 12 nền / 176 nền (đợt 1) cho 10 hồ sơ (trong đó, bố trí cho dự án Khu ĐTMTT là 5 nền đối với 3 hồ sơ).E/ Chung cư 120 căn An Phú – An Khánh: lũy kế đã bố trí 118/ 120 căn, đã ban hành 96 quyết định ( các trường hợp còn lại vướng pháp lý hoặc chưa thu hồi tiền).F/ Khu TĐC 17,3 ha phường An Phú: đã bố trí 22/27 nền đối với 13 hồ sơ.G/ Chung cư Lương Định Của: lũy kế đã bố trí 60/62 căn.H/ Các khu tạm cư: - Khu tạm cư An Lợi Đông: đã bố trí 18/113 căn.- Khu tạm cư 1ha An Phú: đã bố trí 38 căn cho Khu ĐTMTT (tổng số đã bố trí 188/304 căn).Nhìn chung, tiến độ bồi thường, thu hồi đất và bố trí TĐC có nhanh hơn so với các năm trước, một bộ phận khá đông hộ dân trong dự án đồng tình, ủng hộ (số hộ dân tự giác di dời ngày càng cao) do các chính sách về BT,HTTH&TĐC được điều chỉnh kịp thời phần nào đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân. Đặc biệt, sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định 06/2009/QĐ – UBND ngày 22/01/2009 “về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định 135/2002/QĐ – UB ngày 21/11/2002 và Quyết định 123/2006/QĐ – UBND ngày 16/8/2006 của UBND thành phố về BT,HTTH&TĐC trong khu quy hoạch Khu ĐTMTT và các khu phục vụ TĐC tại quận 2” đã tạo tâm lý phấn khởi và sự đồng thuận cao của nhân dân trong dự án.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2009: Từ nay đến tháng 12/2009, UBND quận 2 tiếp tục tập trung thực hiện việc thu hồi phần đất (phần còn lại) và chi trả bổ sung, hỗ trợ TĐC dự án Khu ĐTMTT theo Kế hoạch 73/KH – UBND ngày 31/3/2009 của UBND quận và kế hoạch cụ thể của 05 phường và Cty Quản lý và Phát triển nhà quận đã được Chủ tịch UBND quận phê duyệt về việc BT,HTTH và thu hồi mặt bằng (phần còn lại) trong khu quy hoạch Khu ĐTMTT làm cơ sở đảm bảo cơ bản hoàn thành công tác bồi thường thu hồi đất dự án đến 30/12/2009 theo chỉ đạo của UBND TP tại Thông báo số 55/TB – VP ngày 10/02/2009 về nội dung kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình kế hoạch triển khai chính sách sửa đổi, bổ sung về BT,HTTH&TĐC trong khu quy hoạch xây dựng Khu ĐTMTT.Để công tác thu hồi đất (phần còn lại) và chi trả bổ sung, hỗ trợ TĐC đạt kế hoạch đúng tiến độ đề ra, UBND quận 2 kiến nghị UBND thành phố sớm công bố mức giá TĐC tại vị trí 12.500 căn hộ và sớm công bố mức giá hỗ trợ chênh lệch vị trí các khu TĐC để người dân có cơ sở lựa chọn.

VP


Số lượt người xem: 3841    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm