Hoạt động PCCC - Hình ảnh 18 Tháng Ba 2014 3:35:00 CH

Từ ngày 16/3 đến 22/3/2014: "Tuần lễ quốc gia về An toàn -Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ"

 (Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân quận vừa xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn -Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014. Với chủ đề và trọng tâm Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2014. Tập trung tuyên truyền theo chủ đề của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia Trung ương là “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Tập trung vào các lĩnh vực: An toàn bình chịu áp lực tại các điểm bơm vá xe, các cơ sở dịch vụ hàn cắt kim loại trên địa bàn, an toàn điện trong sản xuất và thi công xây dựng, biện pháp an toàn khi làm việc trong hầm kín, phòng chống cháy nổ tại cơ sở.

Theo đó, Các hoạt động thông tin tuyên truyền: Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo, và các phương tiện thông tin đại chúng về các công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia. Tổ chức cổ động tuyên truyền Tuần lễ quốc gia tại khu công nghiệp, các doanh nghiệp và các khu vực đông dân cư, bệnh viện, trường học bằng các hình thức panô, băng rôn, cờ phướn cổ động. Tổ chức phát hành tài liệu tuyên truyền Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2014 của thành phố hoặc các tài liêu tuyên truyền khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đến doanh nghiệp, cơ sở, người lao động trong phạm vi quản lý, đúng đối tượng, có hiệu quả và tiết kiệm.
Tổ chức các hoạt động, hội thi, phong trào thi đua thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Tổ chức hội thi “Vẽ tranh cổ động về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ” cấp thành phố năm 2014. Các doanh nghiệp trên địa bàn quận tùy theo điều kiện, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị tổ chức các phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và nêu gương điển hình tiêu biếu làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
Tổ chức hoạt động hội nghị, hội thảo: hội thảo chuyên đề về “Công tác phòng chống cháy nổ đối với các đơn vị, cơ sở hàn cắt kim loại trên địa bàn. Tổ chức hội thảo chuyên đề về “ Công tác quản lý, sử dụng an toàn thiết bị chịu áp lực trong hoạt động bơm vá vỏ xe, rửa xe ...”. Tổ chức hội thảo chuyên đề về “mô hình huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp ngành xây dựng”.
Hoạt động kiểm tra công tác AT-VSLĐ-PCCN tổ chức đợt kiểm tra các hoạt động hưởng ứng tuần lể quốc gia và thực hiện đợt tổng kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị, doanh nghiệp vào trước, trong và sau thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia về An toàn lao động - Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ. Thời gian triển khai thực hiện tổng kiểm tra từ tháng 3 đến hết năm 2014. Các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia (Chủ động duy trì việc tự kiểm tra theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ban hành ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội). Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong phạm vi địa bàn quản lý tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tuần lễ quốc gia.
Hoạt động tổ chức huấn luyện công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố cháy: tổ chức các đợt tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp các quy định của pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, tập trung vào khu vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ.
Hoạt động của các doanh nghiệp tuyên truyền phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2014 bằng các hình thức sau: Treo băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền Tuần lễ An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2014 trong khu vực doanh nghiệp, tuyên truyền các bài viết, thông tin các nội dung về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ cho người lao động. Tổ chức các hình thức mít tinh, hội nghị tại đơn vị để phát động đến toàn thể người lao động hưởng ứng Tuần lễ An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2014. Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp và tổ chức cho các phân xưởng, tổ đội sản xuất đăng ký đơn vị An toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ. Tổ chức các hoạt động tham gia hội thi, hội thao về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; trưng bày triển lãm về hoạt động, các công trình cải thiện điều kiện lao động của doanh nghiệp và khen thưởng các cá nhân tập thể trong doanh nghiệp. Tổ chức tọa đàm, hội thảo nói chuyện chuyên đề về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nố, tìm hiểu pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, Luật phòng cháy chữa cháy theo đặc thù của doanh nghiệp.
Thực hiện các quy định của Nhà nước về Pháp luật lao động, các quy định về PCCC tại các doanh nghiệp. Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ phận an toàn - vệ sinh lao động của doang nghiệp, bố trí đủ cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cơ sở, phát triển mạng lưới an toàn, lực lượng sơ cấp cứu tại chổ và tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch so 01/TTLT-LĐTBXH-BYT ngày 01/10/2011 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế và pháp luật phòng cháy chữa cháy. Rà soát thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động như trang bị đầy đủ phương tiện cá nhân cho người lao động; để môi trường lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động thực hiện bồi dưỡng độc hại cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động... Tổ chức đợt kiểm tra về an toàn-vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp, bổ sung các biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiểm có nguy cơ tai nạn lao động; bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đầu tư trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện cứu hộ cứu nạn. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê báo cáo định kỳ tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định pháp luật hiện hành.
Với 9 khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động như sau:
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 (từ 16/3 đến ngày 22/3/2014)
2. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động là góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội.
3. Phòng chống cháy nổ là thiết thực bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và của người lao động. 
4. Phát triển sản xuất, kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường.
5. An toàn là trên hết - Sản xuất phải bảo đảm an toàn, có an toàn mới tiến hành sản xuất.
6. Chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao động.
7. An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
8. Thi đua làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ phải đi đôi với bảo đảm an toàn lao động, phải biết quý trọng con người (Trích Tuyển tập Hồ Chí Minh trang 783 - Nói chuyên tại đại hội chiến sỹ thỉ đua công nghiệp ngày 01/3/1960).
9. Phải bảo đảm an toàn lao động, vì người lao động là vốn quý nhất (Trích Tuyển tập Hồ Chí Minh trang 701 Hồ Chủ Tịch nói chuyện với cán bộ công nhân viên nhà máy cơ khí Hà Nội ngày 02/02/1960).
 
CCHC

Số lượt người xem: 3826    
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm