Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
(Website quận 2) - Ngày 14/07/2016 Bộ Y tế đã ký ban hành Kế hoạch số 693/KH-BYT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 13/TTg). I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về ...
  Ban hành Nghi định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện SX, KD thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế  (20/07)
  Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC  (20/07)
  Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM; CÔNG BỐ MÃ HS ĐỐI VỚI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM  (20/07)
  Quyết định 1348/QĐ-BYT QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ  (20/07)
  Quyết định 805/QĐ-BYT QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU VÀ HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ  (20/07)
Tập huấn “Cách nhận dạng, phân biệt thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn”
(Website quận 2) - Ngày 29 tháng 9 năm 2017, phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức lớp tập huấn “Cách nhận dạng, phân biệt giữa thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn” cho các đối tượng là người phụ trách bếp ăn tập thể, căn tin trong các trường học, các nhóm nuôi giữ trẻ trên ...
  Những thực phẩm bổ sung chất điện giải cho cơ thể  (20/07)
  Đưa sản phẩm của hơn 6 triệu nông dân vào được cửa hàng  (20/07)

Tìm kiếm