Nghị quyết Hội đồng nhân dân kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận 2 về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019. Xem tại đây Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận 2 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019. Xem tại đây Nghị quyết số ...

Tìm kiếm