Chủ Đề

góp ý hiến pháp 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Trong bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, nội dung liên hệ tôn giáo được đề cập ở điều 25 (sửa đổi, bổ sung điều 70 Hiến pháp 1992). Hiến pháp 1992 viết: “Điều 70: Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi viết: “Điều 25 (sửa đổi, bổ sung điều 70) 1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nơi thờ tự của tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Góp ý thêm một điều: 4. Chức sắc lãnh đạo, tín đồ các tôn giáo tôn trọng lẫn nhau. Không vì lý do truyền đạo thu nhận tín đồ mà dùng phương pháp truyền đạo gây phản cảm, chia rẽ trong cộng đồng dân tộc. (có thể thêm ý: Nghiêm cấm cưỡng bách cải đạo dưới mọi hình thức).

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:43 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 11:10 SA  bởi System Account