Chủ Đề

góp ý dự thảo 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Điều 20 (sửa đổi,bổ sung Điều 51) Khoản 1 ghi: “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” như vậy là chưa hợp lý. Nên tách “quyền” và “nghĩa vụ”. Giải thích: Vì nghĩa vụ sẽ đi với chế tài. Nếu vì không thực hiện nghĩa vụ mà tước bỏ “ quyền” công dân sẽ không hợp lý. Hiến pháp cần phải tôn trọng quyền của con người chứ không dung chế tài để tước quyền.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:41 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 21/03/2013 2:18 CH  bởi System Account