Chủ Đề

góp ý 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Góp ý: Điều 17 (sửa đổi, bổ sung Điều 52) Thêm cụm từ: “đời sống tôn giáo” vào khoản 2 thành: “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, kinh tế,văn hóa, xã hội và đời sống tôn giáo. Giải thích: Vì đời sống tôn giáo là một thuật ngữ độc lập, chỉ toàn bộ đời sống, tu tập, tín ngưỡng, tư duy, nghi thức tôn giáo… của một số người về một tôn giáo, một đức tin nào đó. Không nên gọi chung chung trong thuật ngữ văn hóa hoặc xã hội được.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:40 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 11:09 SA  bởi System Account