Chủ Đề

góp ý 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Quy định rõ hơn về chức năng, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Chế định Ủy ban nhân dân (UBND) được quy định trên cơ sở gộp các Điều 123, 124 của Hiến pháp năm 1992 và được rút gọn lại thành một Khoản (Khoản 2) Điều 116 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Việc soạn thảo lại các quy định về UBND theo hướng rút gọn lại như đã nói trên là rất cần thiết nhằm bảo đảm cho Hiến pháp ngắn gọn hơn, cô đọng hơn. Tuy nhiên do quá rút gọn nên các quy định trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lại chỉ mới thể hiện được tính chất của UBND là cơ quan chấp hành của HĐND và cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương mà chưa làm rõ được chức năng, quyền hạn của UBND. Điều này là không phù hợp, không tương xứng với vai trò hết sức quan trọng của UBND trong bộ máy nhà nước. Chính vì thế, chúng tôi đề nghị nên bổ sung vào Khoản 2 Điều 116 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như sau: "Căn cứ vào Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ra quyết định, chỉ thị để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương”.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:39 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 11:08 SA  bởi System Account