Chủ Đề

góp ý hiến pháp 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Qua nghiên cứu,đề nghị sửa đổi khoản 1 điều 112 như sau: 1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Việc quy định nhiệm vụ cụ thể sẽ do Luật tổ chức Viện KSND điều chỉnh. Về cơ chế bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, với nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần để cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, cần thiết phải có quy định bổ sung cơ chế về trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong việc tôn trọng, thực hiện các quyết định, kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát. Đề nghị bổ sung khoản 4 điều 112 như sau: 4. Các quyết định, kháng nghị, kiến nghị, kết luận của Viện kiểm sát (hoặc các văn bản do Viện kiểm sát ban hành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình) phải được cơ quan, tổ chức, các nhân hữu quan tôn trọng, thực hiện.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:36 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 11:08 SA  bởi System Account