Chủ Đề

góp ý 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Qua nghiên cứu Điều 93 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nêu về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước, có một số ý kiến góp ý cụ thể như sau: - Tại khoản 1 nêu: Chủ tịch nước có thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước còn có thẩm quyền ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước do Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định (đã được thể chế trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008). Tuy nhiên, trong Điều 93 của dự thảo không đề cập đến nội dung này, đồng thời đề nghị bổ sung thẩm quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành trái với lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Do vậy, khoản 1, Điều 93 dự thảo, đề nghị sửa lại thành: “1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua; nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất; ban hành lệnh, quyết định; bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành trái với lệnh, quyết định của Chủ tịch nước”. - Nghiên cứu khoản 3, Điều 93 dự thảo, thấy: Theo quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự, Luật đặc xá hiện hành đã quy định cụ thể về trường hợp “đặc xá” thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch nước và trong thi hành hình phạt tử hình, quy định việc xem xét ân giảm hình phạt tử hình của Chủ tịch nước trên cơ sở xem xét chính sách của Nhà nước và trường hợp phạm tội cụ thể để quyết định ân giảm hoặc không ân giảm hình phạt tử hình khi có đơn xin ân giảm của người bị kết án. Do đó, cần bổ sung cụm từ “ân xá” trong nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước sau cụm từ “đặc xá” của khoản 3, điều này và bổ sung vào khoản 3 như sau: “3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thẩm phán các tòa án khác, Phó viện trưởng, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá, ân xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá, ân xá”. - Khoản 5 dự thảo, đề nghị thay thế cụm từ “quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng” bằng cụm từ “quyết định cấp hàm sĩ quan cấp tướng” vì thẩm quyền của Chủ tịch nước không những quyết định phong hàm sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) đối với người lần đầu nhận quân hàm cấp tướng mà còn quyết định trong trường hợp thăng cấp hàm, giáng quân hàm, tước quân hàm đối với sĩ quan cấp tướng. Việc thay thế bằng cụm từ “quyết định cấp hàm sĩ quan cấp tướng” sẽ bao hàm được các ý nghĩa trên. Đối với các chức danh cấp tướng do Chủ tịch nước bổ nhiệm như đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân thuộc lực lượng hải quân trong Quân đội nhân dân, dự thảo đã nêu: “Quyết định phong hàm sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân”, tức là đã bao gồm các chức danh trên thuộc Quân đội nhân dân, nên không cần nêu lại trong dự thảo, đề nghị bỏ đoạn: “đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân”. Với các lý do trên, đề nghị sửa lại khoản 5, Điều 93 thành: “5. Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định cấp hàm sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân; bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...”.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:30 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 11:07 SA  bởi System Account