Chủ Đề

Góp ý 

Họ Tên

Thanh Thanh 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

bocautrang_bocautrang144@yahoo.com 

Nội Dung

Tại khoản 2 điều 54, Chương III về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường để cho rõ hơn, đề nghị bổ sung cụm từ “đúng quy định” trước cụm từ “pháp luật”; điều 57 sửa đổi không cần phải có điều kiện nhà nước có đầu tư, quản lý mới là tài sản công, là sở hữu của toàn dân. Do vậy, cần sửa là “đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời là tài sản toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật.” Tại khoản 3 điều 58, đề nghị tách ra làm 2 nhóm gồm: nhóm 1 là thu hồi đất để phục vụ quốc phòng, an ninh; nhóm 2 là thu hồi đất để phục vụ lợi ích phát triển kinh tế-xã hội... Có như vậy người bị thu hồi đất dễ hiểu, dễ thực hiện, tránh nhầm lẫn dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài và không đúng pháp luật. Điều 21, Chương II, có ý kiến nên bổ sung cho đầy đủ vì theo Dự thảo “Mọi người có quyền sống” là chưa đủ, vì khi người phạm tội nghiêm trọng, bị án tử hình thì có thực hiện được quyền sống này hay không. Đề nghị bổ sung khoản 1 điều 15 “Nhà nước bảo vệ và giúp đỡ những nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội” vì hiện nay, nhà nước đã có nhiều chính sách xã hội đối với nhóm người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em, phụ nữ và người nhiễm chất độc da cam, HIV... Khoản 1 điều 16, đề nghị bỏ cụm từ “có nghĩa vụ” thay bằng từ “phải” và thêm từ “hợp pháp”, do đó Dự thảo nên quy định là “Mọi người phải tôn trọng quyền hợp pháp của người khác.”

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 16/03/2013 11:49 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 19/03/2013 11:14 SA  bởi System Account